Newyddion

Comisiynwyr Dwyrain Affrica yn dod i Gymru 

15 Mawrth 2016

HCA High Commissioners Visit.jpg

Ddydd Iau a Gwener hwn (y 17eg a’r 18fed o Fawrth 2016), bydd Uwch Gomisiynwyr Cenia a Tansanïa yn dod i Gaerdydd i drafod perthynas Cymru gyda rhanbarth Dwyrain Affrica, gan gynnwys datblygu rhyngwladol, addysg a chysylltiadau masnach.

Fel rhan o’u hymweliad i’r brifddinas, byddant yn cwrdd ag ystod o gyrff a sefydliadau, gan gynnwys Hub Cymru Africa, panel Cynghori Is-Sahara yn y sector Datblygu Rhyngwladol, ac Is-gangellorion Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. Byddant hefyd yn cyfarfod â Llywodraeth Cymru ac yn cael eu derbyn gan Faer Caerdydd.

Meddai Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa:

"Mae cymunedau diaspora Cymreig-Affricanaidd yn rhan allweddol o'r sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru.

"Oddi fewn y cymunedau hyn, mae grwpiau ac unigolion yn aml yn chwarae rhan bwysig o ran rhoi yn ôl i'w cymunedau lleol yng Nghymru yn ogystal â’u gwledydd tarddiad."

Ar hyn o bryd, mae Hub Cymru Africa yn ariannu saith prosiect yng Nghenia a Tansanïa, ac yn cefnogi pymtheg o sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru sy'n gweithio yn y rhanbarth.

Mae'r prosiectau a’r partneriaethau hyn yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau, o gysylltiadau amgylcheddol addysgol rhwng Cymru a Cenia, i hyfforddiant galwedigaethol a rhannu sgiliau gyda chymunedau yn Tansanïa.

Bydd yr ymweliad yn gorffen gyda digwyddiad cymdeithasol cyhoeddus yn y Deml Heddwch, lle bydd y Comisiynwyr yn cyfarfod gydag elusennau a phobl o'r gymuned ddiaspora.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://bit.ly/1Wl1Wyz 

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i gynnal gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.


Pythefnos Masnach Deg 2016

29ain o Chwefror 2016

HCA Nimrod Wambette.JPG

“Steddwch am frecwast, sefwch am ffermwyr!”

Rhybuddia Sefydliad Masnach De a Masnach Deg Cymru bod miliynau o ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu ac sy’n cynhyrchu bwyd bob dydd ar gyfer prynwyr yn y DU yn parhau i newynu a brwydro i fwydo eu teuluoedd eu hunain.

Ar ddechrau Pythefnos Masnach Deg (Chwe 29 – Maw 13), tynna’r sefydliadau sylw at y ffaith bod y cyfnodau o brinder bwyd yn ddybryd i rai ffermwyr coffi. Mae’r cyfnodau wedi cael enwau arswydus fel Chulga (dioddefaint bwyd) yn Ethiopia neu Los Meses Flacos (y misoedd tenau) yn Nicaragua. Rydym ni yn y cyfamser yn eistedd i lawr i yfed coffi i frecwast!

Er ein dibyniaeth ar ffermwyr a gweithwyr am y bwyd, diodydd a chynnyrch a hoffwn, mae oddeutu 795 miliwn o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth yn fyd-eang.

Dywedodd Elen Jones, Cydlynydd Cenedlaethol Cymru Masnach Deg: “Mae’n warth na all y bobl sy’n tyfu’r bwyd a gymerwn yn ganiataol fwydo eu teuluoedd eu hunain bob amser. Gallwn gynorthwyo ffermwyr a gweithwyr i roi bwyd ar y bwrdd ar gyfer eu teuluoedd. Gwnawn hyn drwy harneisio grym brecwast Masnach Deg.”

Pan mae pobl yn derbyn pris teg, gallent gael mwy o reolaeth dros eu bywydau pan mae amserau yn anodd. Nid oes raid iddynt boeni ychwaith am sut y gwnânt fwydo eu teuluoedd. P’un ai’r arian ychwanegol yn eu pocedi neu’r gallu i ehangu eu ffermydd i dyfu mwy o fwyd, mae Masnach Deg yn golygu bod llawer o ffermwyr a gweithwyr yn gallu gwireddu angen dynol sylfaenol. Hynny yw, rhoi digon o fwyd ar y bwrdd i’r bobl y maent yn gyfrifol amdanynt, a hynny drwy gydol y flwyddyn.

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg, byddwn yn annog pobl Cymru i ysbrydoli llu o frecwastau Masnach Deg yn eu cymuned – a deffro eraill i’r heriau a wyneba ffermwyr a gweithwyr yng Nghymru a thu hwnt.

Eleni rydym yn edrych ymlaen at groesawu Nimrod Wambette i Gymru ar gyfer Pythefnos Masnach Deg. Mae Nimrod yn ffermwr coffi yn Konokoyi, Uganda. Bydd yn rhannu ei hanesion a phrofiadau o weithio ar gydweithfa Masnach Deg mewn ugain o ddigwyddiadau gwahanol ledled Cymru dros y bythefnos.

Dywedodd Nimrod: “Roeddwn yn falch iawn o glywed bod Cymru wedi ei dynodi fel y Genedl Fasnach Deg gyntaf. Golyga cefnogi Masnach Deg bod cydweithfeydd fel yr un yr wyf i yn gweithio arni yn gallu bod yn fwy cynaliadwy a gwydn i bwysau newid hinsawdd. 

“Trwy ddewis cynnyrch lleol a masnach deg gallwch gefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol a rhyngwladol.

“Nid ywmasnach deg yn goylgu pris gwell i ni fel ffermwyr. Mae dewis masnach deg yn golygu dewis gwell amgylchfyd, twf cynaliadwy, addysg a llawer mwy.”

Cefnogir Pythefnos Masnach Deg yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Hub Cymru Africa.


Ambiwlans Asynnod yn dod i'r adwy!

21 Rhagfyr 2015

Mae cwmni bach yng Ngogledd Cymru wedi dyfeisio cyfrwy bwmpiadwy a fyddai wedi gwneud taith Mair i Fethlehem yn un llawer mwy cyffyrddus.

Dyluniwyd a threialwyd y cyfrwy pwmpiadwy cyntaf yn 2012 gan SaddleAid, a leolir yn Nhŷ Croes ar Ynys Môn, i helpu i gludo menywod ar esgor yn ardaloedd mynyddig Affganistan, ar ôl darllen stori amdanynt ar-lein.

Meddai Peter Muckle o SaddleAid: “Gan ddefnyddio ein hasyn ‘Queenie’, rydym wedi bod wrthi'n addasu a gwella'r cyfrwyau dros gyfnod hir fel y gellir eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol weithgareddau, o gludo menywod sydd ar esgor i'r cyfleuster meddygol agosaf i ddefnyddio'r cyfrwy i alluogi pobl gydag anawsterau symudedd i gael profiad o reidio ar gefn ceffyl, merlyn neu asyn.

“Mae ein grant Hub Cymru Africa yn golygu y byddwn nawr yn gallu treialu'r cyfrwyau trwy bartneriaeth gyda'r gwasanaeth meddygol, The Simien Mountains Mobile Medical Service, yng ngogledd Ethiopia i weld a allant helpu mwy o bobl yn yr ardaloedd gwledig, mynyddig hyn i gael gwell mynediad i gyfleusterau meddygol.”

Pan fod y cyfrwy wedi ei lenwi ag aer, mae hwn a'r holl atodion yn pwyso tua 8kg, ac mae'n gweithio drwy ddarparu ffrâm sefydlog, gyffyrddus i eistedd ynddi. Mae gan y ffrâm hefyd fecanwaith rhyddhau cyflym gyda ffyn bambŵ y tu blaen a'r tu cefn y gellir eu tynnu allan fel y bydd yn hawdd disgyn oddi ar yr asyn.

Meddai Cat Jones, Pennaeth y Bartneriaeth yn Hub Cymru Africa: “Mae marwolaethau ymysg plant yn fater difrifol mewn llawer o wledydd ar draws Affrica Is-Sahara, ble mae bob munud yn cyfrif i fenyw sydd ar esgor.

“Yn aml gall yr amser a gymerir i gyrraedd y cyfleusterau roi'r fam a'r baban mewn perygl, felly gall dyfais fel hon wneud gwir wahaniaeth pan fod mynediad i ffyrdd a cherbydau yn aml yn amhosibl, ond ble mae llawer o deuluoedd yn gallu defnyddio ceffyl, merlyn neu asyn.”

Nod SaddleAid yw hyfforddi pobl leol i wneud y cyfrwyau, mewn mentrau cydweithredol, yn eu cartref neu mewn gweithdai bach, am bris isel, gan ddefnyddio deunyddiau sy'n hawdd eu cael, ar sail dyluniad sy'n ddiwylliannol addas.

Maent hefyd yn gweithio ar ddyluniadau cynnal ychwanegol ar gyfer cludo pobl sydd wedi torri coes, a phobl anymwybodol.

Cefnogir y prosiect gan Hub Cymru Africa a ariennir gan Lywodraeth Cymru.


Pobl ifanc yng Nghymru yn mynd yn fyd-eang! 

30 Tachwedd 2015

Ddydd Gwener nesaf (4 Rhagfyr 2015, 10-16:30) bydd pobl ifanc sydd â diddordeb mewn materion rhyngwladol yn dod i lawr i Fae Caerdydd ar gyfer y Gynhadledd Datblygiad Rhyngwladol Ieuenctid gyntaf yng Nghymru.

Mae’r diwrnod yn dechrau gyda chynhadledd ieuenctid yng Nghanolfan yr Urdd, lle bydd cyfranogwyr yn canfod sut i gymryd rhan mewn datblygiad rhyngwladol, arwain gwaith ieuenctid blaenllaw byd-eang, dylanwadu ar AC ac AS a gwirfoddoli yng Nghymru, Affrica a thu hwnt.

Dywedodd Fadhili Maghiya, Swyddog Cynhwysiant yn Hub Cymru Affrica: “Mae’n gyfle gwych i ni siarad â phobl ifanc yng Nghymru ynghylch sut maent yn ymgysylltu mewn materion lleol a rhyngwladol.

“Mae’n amser pwysig i bobl gymryd rhan gan bod 2015 wedi bod yn flwyddyn fawr gyda llawer o newidiadau mewn materion Rhyngwladol, o’r Amcanion Datblygu Cynaliadwy i’r trafodaethau Newid Hinsawdd yn CoP21 ym Mharis.”

Mae’r digwyddiad yn gorffen gyda Phencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru, a enwebir gan Sefydliad Jane Hodge yn Nhŷ Hywel. Bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg yn mynd benben ag Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr wedi rowndiau rhanbarthol ledled Cymru.

Bydd symudiad eleni wedi’i osod ar yr Amcanion Byd-Eang newydd:

“Cred y Tŷ hwn bod amcanion byd-eang yn offer hanfodol i drechu tlodi”

Bydd enillwyr y ddadl olaf yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y Byrllysg Rhyngwladol yn 2016, sy’n dod ag enillwyr twrnameintiau dadlau cenedlaethol yn Lloegr, Iwerddon, yr Alban a Chymru at ei gilydd. Yn dilyn y Bencampwriaeth, byddwn hefyd yn dewis 4 dadleuwr i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Dadlau Ysgolion y Byd 2016, a gynhelir yn Stuttgart, Yr Almaen y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Manon Defis, Cydlynydd Addysg a Digwyddiadau yn y Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol: “Mae dadlau yn ffordd wych i ddatblygu sgiliau mewn llythrennedd, meddwl beirniadol, gweithio ag eraill a chyfathrebu.

“Fel elusen addysgiadol, anogwn y defnydd o ddadlau fel offeryn i ddeall materion byd-eang yn well trwy’r cwricwlwm drwyddo draw.”

Cyflwynir y digwyddiadau ar y diwrnod gan Hub Cymru Affrica, Ieuenctid Cymru a’r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol. Noddir rownd derfynol y Bencampwriaeth Dadlau Ysgolion yn garedig gan Julie Morgan AC.


Technoleg Cymru yn cyrraedd plant Zambia

26 Tachwedd 2015

Mae Giakonda, cwmni Technoleg Gwybodaeth (TG) yn Abertawe, yn defnyddio cyfrifiadur Raspberry Pi sydd wedi ei gynhyrchu yng Nghymru i gynorthwyo datblygu addysg a TG ar gyfer ysgolion yn rhanbarth Siavonga o Zambia.

Mae cyfrifiaduron Raspberry Pi yn gyfrifiaduron maint cerdyn credyd a ddyluniwyd gan Sefydliad Raspberry Pi gyda’r bwriad o hyrwyddo dysgu gwyddorau cyfrifiaduron i fyfyrwyr a sydd eisiau ei astudio yn y brifysgol.

Dywedodd Howard Kirkman, Cyfarwyddwr Technegol yn Giakonda: “Mae’r Raspberry Pi yn offer gwych. Mae’n hawdd i ddysgu gwyddorau a rhaglennu cyfrifiaduron sylfaenol ynghyd â chymwysiadau Office fel prosesu geiriau a thaenlenni. Rydym yn gosod meddalwedd addysgiadol defnyddiol y mae plant anllythrennog yn gallu eu deall a dysgu ganddynt yn hawdd.

“Rydym hefyd yn dysgu llawer, yn ddiwylliannol a thechnegol wrth i ni osod offer mewn amgylchfyd llawer mwy heriol. Ond mae’n werth chweil, yn enwedig pan ydych yn edrych pa mor sydyn y mae’r plant yma yn addasu ac yn amgyffred yr offer newydd.”

Er mwyn goresgyn yr heriau o drydan anrheolaidd a golau gwael yn yr ystafelloedd dosbarth, mae Giakonda yn gosod paneli solar i do yr adeilad a ddefnyddir wedyn i bweru golau LED ar gyfer y dosbarthiadau, ynghyd â darparu ffynhonnell bŵer gynaliadwy ar gyfer yr offer TG.

Dywedodd Chali Mangilazi, sy’n gweithio fel athro TG yn yr ysgol uwchradd leol lle datblygir y cyfleusterau: “Bydd ein hysgol nawr yn gweithredu fel canolfan ddysgu TG ar gyfer y Dalaith Ddeheuol gan gynorthwyo ysgolion, athrawon a’r cymunedau yn yr ardal i gael mynediad at yr offer.

“Gan ddefnyddio’r sgiliau a ddatblygwyd gennyf, ynghyd â’r tîm yma, byddaf yn gallu cyflwyno gwell ansawdd o addysg a chynorthwyo i ddatblygu sgiliau TG i bobl yn y rhanbarth.

“Un o’r manteision annisgwyl yw bod rhai o’r merched lleol yn yr ardal sy’n gwerthu yn y farchnad wedi gallu sefydlu cyfrifon i gadw llygad ar eu gwerthiannau yn ystod dosbarthiadau TG, gan eu cynorthwyo i osod amcanestyniadau ar gyfer gwerthiannau a gwell eu busnesau.”

Dywedodd Cat Jones, Rheolwr Partneriaeth yn Hub Cymru Affrica: “Mae wedi bod yn wych gweld angerdd Howard, ei wraig Wendy a’r tîm yn Giakonda. Maent yn ymroi llawer o’u hamser personol ac ymdrech i’r prosiect hwn.

“Mae prosiectau fel hyn wedi galluogi staff Giakonda yng Nghymru i ddatblygu sgiliau newydd ynghyd â rhannu eu harbenigedd gyda phartneriaid yn Affrica. Yn Zambia, trosglwyddir sgiliau o’r athrawon i’r plant, i’r gymuned, felly mae pawb yn elwa.”

Bydd Giakonda yn arddangos eu gwaith yn nigwyddiad Arloesi Nawdd a Datblygiad Ewropeaidd Hub Cymru Affrica yng Nghaerdydd ar 2 Rhagfyr.

Am fwy o wybodaeth ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/european-funding-and-development-innovation-in-walescronfa-ewropeaidd-a-newyddbethau-datblygu-yng-tickets-19515641810

Cefnogir y prosiect gan Hub Cymru Affrica a ariennir gan Lywodraeth Cymru.


Penwythnos olaf Gŵyl Ffilm Cymru-Affrica

17 Tachwedd 2015

Eleni bydd gŵyl ‘Gwyliwch Affrica’ Cymru Affrica 2015 yn dod i ben y penwythnos hwn yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter, Caerdydd.

Bydd diwedd gŵyl eleni yn cynnwys 5 dangosiad a gyfunir gyda thrafodaeth a sesiynau Holi ac Ateb trwy gydol dydd Sadwrn.

Mae’r ffilmiau i’w dangos yn cynnwys y cartŵn i blant ‘Zarafa’ am fachgen a jiráff amddifad, ‘Lamb’ – stori am fugail ifanc a’i gyfeillgarwch gyda’i oen a ‘Straeon ein bywydau’ sef antholeg ysbrydoledig yn defnyddio cyfres o ffilmiau byr i ddod â materion pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a rhyngrywiol ar y cyfandir.

Dywedodd Fadhili Maghiya, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: “Mae ffilmiau eleni wedi edrych ar amrywiaeth o bynciau cyffrous ar ein tair prif thema o Affricaniaid Ifainc, O Affrica gyda chariad a’r ‘North Africa Spring’. Os nad ydych wedi cael cyfle i’w gweld eto, dewch draw ddydd Sadwrn.

“Rwy’n gobeithio bod y bobl sydd wedi dod i’r dangosiadau hyd yn hyn wedi gadael yn teimlo fel eu bod wedi cael blas bach o’r heriau y mae pobl yn eu hwynebu ar y cyfandir, trwy’r sinematograffeg sydd i’w weld.

“Diolch i bawb sydd wedi cyfranogi. Llwyddodd Gwyliwch Affrica 2015 i ddangos mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau ledled Cymru nag erioed o’r blaen. Edrychwn ymlaen i’ch gweld eto y flwyddyn nesaf!”

Yn y prif gyntedd bydd stondinau gyda bwyd, coffi, celf a chrefft ynghyd â gwybodaeth am waith datblygu Cymru-Affrica.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.watch-africa.co.uk/

Cefnogir yr ŵyl gan: British Film Institute (BFI), Cyngor Celfyddydau Cymru, Black History Month, Llywodraeth Cymru, Panel Ymgynghorol Is-Sahara (SSAP), Prifysgol Caerdydd a Hyb Cymru Africa.


Mynd i'r Afael ag Iechyd Meddwl yn Somalia - defnyddio arbenigedd Cymru

10 Tachwedd 2015

Mae Ymddiriedolaeth Merched Hayaat, sefydliad alltudiaeth dan arweiniad merched o Somalia yng Nghaerdydd, yn gweithio i geisio datrys yr heriau o drin iechyd meddwl yn Somalia.

Mae'r prosiect a gefnogir gan Hub Cymru Africa wedi cael ei rannu'n ddau gam. Roedd y cam cyntaf o'r gwaith codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl yn cynnwys llunio negeseuon i'w rhoi ar fyrddau poster yn Hargeisa, Somalia.

Yn ystod yr ail gam bydd Ymddiriedolaeth Merched Hayaat yn cydweithio'n agos â gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl yng Nghymru i ddatblygu rhaglen hyfforddiant iechyd meddwl wedi'i theilwra ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd yn Somalia er mwyn datblygu eu gallu a'u harbenigedd, gan ganolbwyntio ar broblemau fel sgitsoffrenia, iselder a thrawma wedi rhyfel.

Dywedodd Fowzia Ali o Ymddiriedolaeth Merched Hayaat: "Gan ddefnyddio ein gwybodaeth leol ni yn yr ardal, sylweddolwyd mai un o'r heriau sy'n wynebu pobl leol yw cael cymorth iechyd meddwl.

"Drwy ddatblygu'r hyfforddiant a'r ymwybyddiaeth yma, bydd gweithwyr iechyd meddwl lleol mewn sefyllfa well i roi cymorth i bobl leol a gorchfygu'r heriau a wynebant.

"Un o'r pethau rydym yn sylwi arni yw bod arbenigwyr yma yng Nghymru hefyd yn gorfod datblygu ffyrdd a dulliau newydd o deilwra'r hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn Somalia sydd yn ei dro yn eu helpu nhw i feddwl am ffyrdd newydd o weithio."

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Hub Cymru Africa: "Mae'r prosiect hwn wedi nodi angen yn y wlad ac yn defnyddio arbenigedd Cymru i helpu. Mae problemau iechyd meddwl yn cael eu cydnabod fwyfwy yn y DU, ac mae gennym ni'r arbenigedd y gallwn ei ddefnyddio'n effeithiol ochr yn ochr â gwybodaeth leol yn Somalia."


Gŵyl Ffilm yn dod â blas o Affrica i Gymru

22 o Medi 2015

Mae Watch Africa 2015 yn falch o allu cyflwyno rhai o ffilmiau gorau sinema Affrica drwy gyfrwng cyfres o ffilmiau sydd yn cael eu sgrinio ar draws Cymru, a fydd yn dechrau ddydd Gwener, 3 Hydref 2015.

Mae gŵyl eleni yn anelu at roi mewnwelediad i wylwyr o rai o'r materion sy'n wynebu pobl ar y cyfandir, gan ganolbwyntio ar dair prif thema; Affricanwyr Ifanc, O Affrica gyda chariad a Gwanwyn Gogledd Affrica.

Bydd y thema Affricaniaid Ifanc yn cynnwys 13 o ffilmiau, o'r heriau sy'n wynebu albino ifanc yn 'White Shadow' i 'Finding Fela', sy'n edrych ar rôl bwysig y cerddor Fela Kuti, y symudiad afrobeat a’r barnau gwleidyddol chwyldroadol a helpodd i gyflwyno newid yn erbyn llywodraeth unben Nigeria yn y 1970au a’r 1980au.

Bydd O Affrica gyda chariad yn archwilio thema gyffredinol cariad o gyd-destun gwirioneddol Affricanaidd. Mae ‘Stories of our Lives’ Kenya yn archwilio'r mater o rywioldeb trwy gyfres o ffilmiau byrion. Mae Breathe Umphemulo yn cyflwyno tro cyfoes drwy ailweithio’n amserol opera clasurol Puccini, ‘La bohème,’ sy’n canolbwyntio ar y difrod a wnaed gan dwbercwlosis mewn trefgorddau yn Ne Affrica.

Bydd y tair ffilm yn edrych ar yr amodau a’r mudiadau cymdeithasol a sbardunodd don o wrthryfeloedd yn yr hyn a alwn yn ‘Wanwyn’ Gogledd Affrica neu’r ‘Gwanwyn’ Arabaidd. Mae'r ffilm ‘Horses of God’ o Foroco /Gwlad Belg yn edrych ar dwf ffwndamentaliaeth, tra bod 'We are Giants' yn ymdrin â’r cyfyng-gyngor ingol a chyffredinol sydd wrth wraidd pob brwydr; codi arfau ac ymladd, neu eirioli newid trwy heddwch a didreisedd.

Meddai Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Fadhili Maghiya: "Rwy’n gyffrous iawn gyda’r ffilmiau a'r themâu rydym yn eu harddangos eleni. Mae Affrica yn gyfandir hynod amrywiol, ac rwy’n gobeithio y bydd pobl sy'n dod i weld y ffilmiau yn gadael yn teimlo fel eu bod wedi cael blas bach o'r heriau mae pobl yn eu hwynebu.

"Yn ogystal â'r ffilmiau, byddwn yn cynnal nifer o sesiynau cwestiwn ac ateb gyda sefydliadau partner ac arbenigwyr yn y maes, i alluogi pobl i rannu a thrafod rhai o'r materion allweddol.

“Er bod Affrica yn teimlo ymhell i ffwrdd, mae’n hawdd uniaethu gyda llawer o'r heriau mae pobl yn eu hwynebu ac yn aml, maen nhw’n llawer agosach i adref nag y meddyliwn."

Am ragor o wybodaeth ac i weld y rhaglen lawn, ewch i: http://www.watch-africa.co.uk/

Cefnogir yr ŵyl gan: British Film Institute (BFI), Cyngor Celfyddydau Cymru, Black History Month, Llywodraeth Cymru, Panel Ymgynghorol Is-Sahara (SSAP), Prifysgol Caerdydd a Hub Cymru Africa.


Cymru - Affrica yn mynd i’r afael â heriau iechyd gyda'i gilydd

25 Mehefin 2015

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae dros 300 o wirfoddolwyr yng Nghymru a thros 1,700 o wirfoddolwyr yn Affrica wedi cymryd rhan mewn prosiectau iechyd ar y cyd, gan helpu dros 344,000 o bobl mewn 13 o wledydd.

I ddathlu’r gwaith hwn, mae Hub Cymru Africa yn cynnal Cynhadledd Iechyd ddydd Mawrth, 1 Gorffennaf 2015 ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, mynediad am ddim.

Mae’r prif siaradwyr yn cynnwys y Prif Weinidog Carwyn Jones, a fydd yn agor y gynhadledd, yr Arglwydd Nigel Crisp a fydd yn trafod Datblygu Cynaliadwy ac ymweliad Dr Grace Kodindo, a fydd yn sôn am ei phrofiadau, heriau a’i llwyddiant yn gweithio mewn iechyd mamau a phlant yn Affrica.

Dywedodd yr Arglwydd Nigel Crisp, Cyd-gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar Iechyd Byd-eang: “Gall gwledydd cyfoethog ddysgu llawer am iechyd a gwasanaethau iechyd gan wledydd tlotach, gall cyfuno’r ddysg gan wledydd cyfoethog a thlawd roi cipolwg newydd i ni o ran sut allwn wella iechyd.”

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa: “Mae hwn yn gyfle gwych i gael gwybod am y gwaith iechyd sy’n cael ei wneud yn Affrica mewn partneriaeth â phobl a sefydliadau yng Nghymru.

“Mae materion megis epidemig y firws Ebola wedi cael goblygiadau pellgyrhaeddol ar raddfa fyd-eang yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Bydd un o weithdai’r digwyddiad yn ystyried y gwersi a ddysgwyd yn sgil yr achos.

“Bydd ystod eang o bynciau eraill i’w trafod yn ogystal, o iechyd byd-eang yn y cwricwlwm cenedlaethol i’r cwestiwn pam fod Masnach Deg yn bwysig o ran Iechyd.”

Os hoffech fynychu’r gynhadledd hon, i sicrhau eich lle cofrestrwch yn: http://www.eventbrite.co.uk/e/wales-africa-partnership-health-conference-tickets- 16479481573 

Mae Hub Cymru Africa yn dod â gwaith Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, y Panel Cynghorol Is-Sahara, Masnach Deg Cymru a Chanolfan Gymreig Materion Rhyngwladol (WCIA) at ei gilydd, a chaiff ei gynnal gan WCIA yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.


Wyneb newydd i gysylltiadau rhyngwladol yng Nghymru yn cael ei lansio

22 of Mehefin 2015

Cafodd prosiect Hub Cymru Africa, sydd newydd gael ei ffurfio, ei lansio gan y Prif Weinidog yn Stadiwm y Mileniwm neithiwr (Dydd Mawrth 23 Mehefin).

Mae Hub Cymru Africa yn dod â gwaith Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Panel Ymgynghorol Is - Sahara, Masnach Deg Cymru a Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru at ei gilydd.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Hub Cymru Africa: “Ein nod ar y cyd yw ymgysylltu ag amrywiaeth eang o unigolion a sefydliadu mewn gwaith datblygu cyfrifol byd-eang sy’n fanteisiol i Gymru ac Affrica.

“Fe barhawn ac adeiladu ar yr etifeddiaeth o waith da drwy gysylltu rhaglenni, digwyddiadau, ymgyrchoedd, cymorth gwirfoddol, a pharhau gyda’n polisi a gwaith eirioli.”

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: “Mae lansio Hub Cymru Affrica yn garreg filltir gyffrous yn ein taith Cymru o blaid Affrica. Mae’n dod â gwaith yr holl brosiectau yr oeddem yn eu hariannu yn flaenorol at ei gilydd a galluogi unigolion, grwpiau a sefydliadau yng Nghymru, sydd â chysylltiadau cryf gydag Affrica, i gael mynediad i’r cymorth maent eu hangen i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a chynaliadwy i gymunedau sydd ei angen fwyaf.

“Efallai ein bod yn wlad fach, ond rydym ni yng Nghymru yn cydnabod ein dyletswyddau moesol fel dinasyddion y byd. Rydym eisiau cyfrannu at ddatblygiad rhyngwladol a chyfiawnder cymdeithasol ledled y byd. Rwy’n gobeithio ac yn disgwyl y bydd yr Hub yn dod â hyd yn oed mwy o bobl i gymuned Cymru o blaid Affrica.“

Mae’n amser cyffrous i Gymru o blaid Affrica. Rwy’n siŵr y bydd yr Hub newydd yn cryfhau y partneriaethau presennol ac yn ysbrydoli rhai newydd.”

Bydd y lansiad yn agor cynllun grantiau bach cyfunol newydd o £180,000, sy’n cynnwys £50,000 a fydd yn cael ei glustnodi ar gyfer iechyd. Bydd hyn yn galluogi grwpiau drwy Gymru i gael cyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica ar raddfa fechan.

Caiff y bartneriaeth ei chyllido am dair blynedd gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.