Newyddion

Mynd i'r Afael â Glanweithdra fel rhwystr i Addysg yn Uganda

Dydd Mawrth 13 Mawrth 2018

Mae Teams4U, elusen o Gogledd Cymru wedi bod mewn ardal gwledig o Uganda uwchraddio a gosod gorsafoedd golchi dwylo ar draws deg ysgol gan fod cyfleusterau presennol yn golygu bod llawer o blant wedi colli ysgol oherwydd salwch y gellir eu hosgoi.

Dywedodd Sarah Sankey, o Wrecsam, sydd wedi bod yn gwirfoddoli ar gyfer Teams4U yn Uganda: "Yn yr ysgolion gwledig hyn yr ymwelwyd â hwy, nid oedd rhai o'r plant iau erioed wedi gweld tap heb son am golchi eu dwylo. Cyfarfuom â chymaint o blant a oedd yn aml yn sâl o ddolur rhydd a namau stumog ac ar un achlysur eithafol cwrdd â merch ifanc oedd angen meddyginiaeth ailhydradu i wella. "

"Roedd felly'n hanfodol ein bod ni'n gwella'r mynediad i gyfleusterau glân ac yn gweithio gyda phlant i'w dysgu am bwysigrwydd hylendid personol, yn enwedig sut y gall cymryd camau syml fel golchi'ch dwylo leihau'r afiechydon yn sylweddol."

Cyfarfu'r tîm â thros 6,000 o blant ysgol gan eu haddysgu trwy ddefnyddio cymeriad o'r enw Ekilai a oedd yn gorfod golchi ei dwylo ar ôl chwarae yn yr afon, ar ôl cyffwrdd a gofalu am yr anifeiliaid, ar ôl helpu yn y gegin, cyn bwyta ac ar ôl mynd i'r toiled. "Fe wnaethon ni geisio gwneud Ekilai mor gyfnewidiol â phosib i'r plant ac roedden nhw'n wirioneddol gyfranogol wrth i ni weithredu'r stori".

Er bod y tîm yn pwysleisio pwysigrwydd hylendid da gyda'r plant, roedd yr elusen hefyd yn gosod gorsaf ar gyfer golchi dwylo ym mhob ysgol ac uwchraddio toiled pob ysgol gyda gorchudd wedi'i selio, wedi'i wasgu dros y pwll i atal pryfaid, aroglau ac i helpu i wneud y lloriau o amgylch y toiled yn haws i gadw'n lân. Dangoswyd hefyd i'r plant hŷn sut i wneud eu dyfais golchi dwylo syml eu huniain ar gyfer eu cartrefi.

Ychwanegodd Sarah Sankey: "Roedd y plant a'u hathrawon mor gyffrous i weld y lle i olchi eu dwylo a'i ddefnyddio am y tro cyntaf! Mae eu hathrawon yn gobeithio y bydd yn hyrwyddo arferion hylendid da yn barhaus yn yr ysgolion, bydd llawer llai o absenoldebau gan  alluogi y plant i ddilyn eu haddysg."

Cefnogwyd y prosiect gan Hub Cymru Africa a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Cat Jones o Hub Cymru Africa: "Mae plant, yn enwedig merched, yn aml yn teimlo effeithiau mwyaf iechyd gwael mewn gwledydd datblygol, gan eu bod yn aml yn gyfrifol am dasgau cartref o cerdded filltiroedd i ddod â dŵr glân neu eu bod yn cael eu heffeithio gan y diffyg gwahaniaeth mewn cyflwysterau golchi glân a thoiledau mewn ysgolion, gan achosi iddynt ollwng allan.

"Mae creu amgylchedd gyda glanweithdra da yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau bod ganddynt fynediad tecach i addysg a fydd yn eu helpu i lwyddo mewn bywyd fel oedolion."


Staff ysbyty Abertawe yn gwella gofal mamau yn Zimbabwe

Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018

Mae tîm o obstetregydd a bydwraig o Ysbyty Singleton yn Abertawe wedi ymuno â Chynghrair y Rhuban Gwyn ar gyfer Mamolaeth Diogel Zimbabwe i hyfforddi bydwragedd ac obstetryddion yn Harare, Zimbabwe.

Yn anffodus, mae safon yr ysbytai yn Zimbabwe yn golygu na chaiff llawer o fenywod mewn llafur eu trin gyda'r parch y maent yn ei haeddu. Mae hyn yn golygu bod rhai menywod yn well ganddynt beidio â chael mynediad at ofal iechyd gan eu bod yn teimlo y byddant yn cael eu trin yn well gartref. Mae hyn yn rhannol yn arwain at dri ym mhob deg o enedigaethau sy'n digwydd gartref, gan adael menywod sy'n profi cymhlethdodau mewn perygl, heb gymorth proffesiynol.

Er bod cyfraddau'n gwella, mae tua 3000 o fenywod yn marw bob blwyddyn yn Zimbabwe yn ystod rhoi genedigaeth.

Bu'r gweithdai, sy'n rhan o gynllun peilot, yn gweithio gyda bydwragedd ac obstetryddion a oedd yn cadw cyfnodolion o'u hymarfer a'u profiadau a'u dwyn ynghyd bob pythefnos ar gyfer gweithgareddau rhyngweithiol a myfyriol pellach, chwarae rôl, a thrafodaethau ar sail achosion a seiliedig ar dystiolaeth.

Dywedodd Myriam Bonduelle, Obstetregydd Arweiniol Clinigol a Gynaecoleg yn Ysbyty Singleton, a oedd darparu hyfforddiant: "Mae brwdfrydedd y cyfranogwyr wedi bod yn galonogol iawn. Er gwaethaf gweithio mewn amgylchiadau anodd iawn, mae'r cyfranogwyr wedi bod yn barod i archwilio eu hagweddau eu hunain ac yn newid eu hymddygiad yn raddol. Yn ddiddorol, maent hefyd yn fwy ymwybodol o agweddau negyddol mewn aelodau eraill o staff nad oedd ganddynt y cyfle i fod yn rhan o'r gweithdai.

"Rydyn ni'n gobeithio'n fawr y bydd hyn yn arwain at newid mewn ymddygiad parhaus fel y bydd menywod llafur yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth ac y byddant yn cael mynediad at y gofal iechyd sydd ei angen arnynt."

Os yn llwyddiannus, gellid graddio'r hyfforddiant dwys ar draws y wlad gyfan, gan helpu i amddiffyn bywydau babanod a mamau sy'n disgwyl.

Ychwanegodd Myriam: "Rydym am ddatblygu rhaglen fel bod gweithwyr proffesiynol presennol yn Zimbabwe yn gallu rhannu arfer gorau a gweithio gyda'n cefnogaeth i reoli a gwella gofal iechyd mamau ar draws y wlad."

Cefnogwyd y prosiect gan Hub Cymru Africa gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau yn Hub Cymru Africa: "Mae'r tîm Cymreig wedi elwa o ddatblygu a chynllunio rhaglen hyfforddi eang mewn amgylchedd heriol. Maent wedi dychwelyd i Gymru yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant a gyda llawer o sgiliau ymarferol a gwersi gallant nawr rannu yn eu harferion eu hunain."


Mae elusennau'n ymrwymo i egwyddorion i sicrhau nad oes unrhyw camfanteisio rhywiol

Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018

Heddiw, ymunom â rhai o brif elusennau'r DU a gyfarfu yn swyddfeydd y Bond i drafod camfanteisio rhywiol ar draws y sector datblygu rhyngwladol. Mae'r sector yn ymrwymedig i ymateb i'r dicter cyfiawnadwy a deimlir gan y cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw, y cyhoedd Prydeinig a chydweithwyr.

Bob dydd, mae'r sector datblygu rhyngwladol yn gweithio i ddiwallu anghenion brys a datrys materion tlodi byd-eang, ond rydym yn cydnabod bod y sector wedi disgyn yn fyr ac yn gadael i bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw yn agored i niwed mewn rhai achosion. Rydym wedi ymrwymo i fodloni'r safonau uchel a ddisgwylir gennym ni ac rydym yn cydnabod yr angen am welliant.

Mae cyrff anllywodraethol wedi ymrwymo i'r egwyddorion canlynol:

  • Sicrhau bod y diwylliant o fewn ein sefydliad yn darparu amgylchedd diogel ac ymddiriedol sy'n annog y rhai yr effeithir arnynt i ddod ymlaen ac adrodd am ddigwyddiadau
  • Sicrhau'r cyrff rheoleiddio bod ganddynt ddatgeliad llawn o'r holl bryderon diogelu cyn gynted â phosibl
  • Rhannu â'r polisïau a'r arferion diogelu sydd eisoes ar waith gyda'r cyrff rheoleiddio, yn ogystal â sut y caiff achosion a honiadau eu trin wrth iddynt godi
  • Lle nad yw wedi'i wneud eisoes, gan rannu manylion unrhyw ddigwyddiadau gyda'r cyrff rheoleiddio
  • Cynyddu buddsoddiad ac adnoddau tuag at ddiogelu a diogelu'r rhai mwyaf agored i niwed
  • Sicrhau bod y safonau diogelu uchaf yn cael eu cymhwyso ar draws ein rhaglenni a bod yr arferion gorau yn cael eu rhannu ar draws y sector
  • Cynnal gwaith, sydd eisoes ar y gweill ar y cyd â DFID, y Comisiwn Elusennau a chyrff byd-eang, i archwilio a datblygu system pasbortio, cofrestru neu achredu ymarferwyr dyngarol a datblygu a gaiff ei gyflymu o dan arweiniad cyrff anllywodraethol yn y gobaith y gall ddylanwadu ar arfer a safonau'r gymuned cymorth byd-eang.

Elusen theatr Gymreig yn lansio prosiect anableddau dysgu arloesol yn Lesotho

Dydd Mercher 31 Ionawr 2018

(Aelodau staff Hijinx ar ei ymweliad gwereiddiol i Lesotho)

Mae'r cwmni theatre Hijinx yn cymryd grŵp o actorion a staff dysgu i fynd ar daith yng nghefn gwlad Lesotho rhwng 10 a 25 Chwefror, mewn prosiect perfformio arloesol o'r enw Able to Act.

Yn ystod ymweliad cwmpasu cychwynnol â Lesotho yn 2016, canfu Hijinx fod anawsterau dysgu yn cael eu hystyried yn eang fel melltith, gyda llawer o blant anabl yn cael eu gadael mewn cartrefi amddifad gan eu rhieni. Trwy'r prosiect Galluogi i Ddeddf, nod Hijinx yw cyflwyno golwg gadarnhaol ar bobl ag anableddau dysgu mewn ffordd na wnaed erioed o'r blaen.

Bydd pedwar actor proffesiynol gyda Syndrom Down wedi'u hyfforddi'n arbennig trwy Academi Hijinx yng Nghymru yn ymgymryd â'r daith - Justin Melluish, Gareth Clark, Laura Tilley a Victoria Walters.

Yn ystod y daith, byddant yn cyd-weithio gyda myfyrwyr lleol o Goleg Rhyngwladol Machabeng i hyfforddi plant ag anableddau dysgu o gartref i blant amddifad Phelisanong i ymarfer darn newydd o theatr greadigol, a ddatblygwyd i ddechrau yn Academïau Hijinx ledled Cymru.

Dywedodd un o'r actorion, Victoria Walters: "Dyma fydd fy ymweliad cyntaf â chyfandir Affrica ac rwy'n teimlo'n gyffrous am yr heriau a wynebwn a'r effaith gadarnhaol y gallwn ei wneud."

Bydd cyfranogwyr lleol yn perfformio'r cynhyrchiad terfynol, o'r enw 'KE LABALABELA HO BA ....' (Rwy'n anelu i fod) ochr yn ochr âg actorion Hijinx mewn cyfres o berfformiadau awyr agored. Bydd hwn yn brofiad cwbl newydd i'r actorion o Gymru a phawb sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad. Ei 'uchelgais yw tynnu sylw at y gymuned leol nad yn unig y gall pobl ag anableddau dysgu gyflawni llawer mwy nag y maent yn ei feddwl, ond gallant hefyd weithio ochr yn ochr â phobl heb anableddau dysgu fel partneriaid cyfartal, a gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd dinesig.

'Rydym am weithio gyda'r cymunedau gwledig lleol yn Lesotho i'w helpu i gydnabod gwerth rhoi dyhead i bobl ag anableddau', meddai Jon Dafydd-Kidd, sy'n penodi rhaglen allgymorth Hijinxs, 'i'r perwyl hwn rydym yn dyfeisio perfformiad newydd bydd yn cynnwys pobl ifanc o Goleg Machabeng ym Maseru a phlant o Orffdogaeth Phelisanong. '

Mae'r prosiect Galluogi i Ddeddf wedi'i wneud yn bosib trwy gyllid gan raglen Cymru i Blaid Affrica Llywodraeth Cymru trwy Hub Cymru Africa, y Cyngor Prydeinig, ac mewn cydweithrediad â Choleg Rhyngwladol Machabeng a Dolen Cymru.

Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau yn Hub Cymru Africa: "Yn aml, pobl â anabledd yw'r rhai sydd wedi'u gwahardd y mwyaf mewn unrhyw gymdeithas, ac rwy'n gobeithio y gall y prosiect hwn ddechrau newid y ffordd y mae pobl yn gweld anabledd a sut mae pobl ifanc anabl yn ei weld eu hunain a'u galluoedd eu hunain. Mae'n brosiect cyffrous i bawb dan sylw ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau. "


Dathliad o Ddatblygu Rhyngwladol a Masnach Deg yng Nghymru

Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018

(Enillwyr Effaith Cyffredinol - Bees for Development)

Ddoe (dydd Llun 29 Ionawr 2018) casglodd dros 160 o bobl yn seremoni wobrwyo Cymru i Affrica yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, i ddathlu gwaith grwpiau sefydliadau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg.

Cyflwynwyd y gwobrau i enillwyr 10 categori, gan gynnwys: Arweinyddiaeth Ieuenctid, Arloesi, Cynaliadwyedd, Partneriaeth, Cynhwysiant, Cyllideb fach, Cyfathrebu, Codi Arian, Ymgyrchoedd ac Effaith Gyffredinol.

Meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones a rhoddodd rhai o’r gwobrau allan: "Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ddathlu'r nifer o ffyrdd y mae pobl yng Nghymru yn gwneud y byd yn lle gwell.

"Mae Cymru'n cyfrannu'n wych at ddatblygiad yn Affrica, diolch i ymroddiad a gwaith caled miloedd o wirfoddolwyr."

Meddai Nicola Bradbear o Bees for Development o Sir Fynwy, a enillodd y Categori Cyffredinol ar gyfer eu hyfforddiant gwaith gwenynwyr yn Affrica: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn y wobr hon am ein gwaith. Mae ein prosiectau'n canolbwyntio ar helpu unigolion a chymunedau i ddatblygu sgiliau a dulliau o wella eu bywydau eu hunain.

"Yn ogystal â manteision amlwg cadw gwenyn, mae'r gwenynwyr yr ydym wedi eu cefnogi wedi sylwi bod cael gwenyn hefyd yn cynyddu'r twf o gnydau eraill gan eu bod yn cael eu peillio'n well. Mae hyn o bwysigrwydd hanfodol mewn rhanbarthau lle mae cymunedau'n dibynnu'n drwm ar ffermio cynhaliaeth a masnach leol o gnydau. Yn ogystal, mae mêl yn anhygoel o faethlon ac yn darparu manteision iechyd allweddol i'r gwenynwyr a'u teuluoedd. "

Roedd enillwyr eraill y noson yn cynnwys Dolen Cymru, Gofal Canser Sierra Leone a Sefydliad Cefnogi Iechyd Meddwl Somaliland, o ardael Gaerdydd, Partneriaeth Siavonga Abertawe, Ysgolion Solar Giakonda yn Abertawe, Partneriaeth Gymunedol Aberhonddu - Molo yn ogystal ag Ymgyrch Fasnach Deg mewn Pêl-droed yn Sir Benfro a Phwyllgor Masnach Deg Cyngor Tref y Barri gyda 14 mudiad / grŵp arall yn cael eu cymeradwyo'n fawr am eu hymdrechion.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa: "Roedd y dathliad hwn yn ymwneud â'r cyfraniad enfawr y mae unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn ei wneud i fynd i'r afael â materion byd-eang."

Cydlynwyd y digwyddiad gan Hub Cymru Affrica gyda chyllid gan raglen Cymru i Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.


Gwella sgiliau bydwreigiaeth o Gymru i Namibia

Dydd Llun 15 Ionawr 2018

(Grace Thomas yn darparu hyfforddiant ©Paul Crompton)

Y llynedd, ymwelodd grŵp o weithwyr proffesiynol bydwreigiaeth uwch o Brifysgol Caerdydd i Namibia fel rhan o raglen i wella sgiliau ymhlith bydwragedd yng nghefn gwlad y wlad.

Sefydlodd Prosiect Phoenix ym Mhrifysgol Caerdydd y cysylltiad â Phrifysgol Namibia yn 2014 ac mae rhan sylweddol o'r gwaith yn golygu goresgyn yr heriau y mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn eu hwynebu yn y wlad.

Ar yr achlysur hwn, ffocws yr ymweliad oedd darparu diweddariadau sgiliau clinigol ymarferol a hyfforddiant ar gyfer addysgwyr bydwreigiaeth a bydwragedd clinigol o ysbytai lleol. Roedd y pynciau'n cynnwys sgiliau brys megis dadebru newydd-anedig, diogelwch nodwyddau, a sut i gyflwyno babi yn y sefyllfa ffolennol.

Meddai Grace Thomas, Prif Fydwraig Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd ac un o'r hyfforddwyr ar y daith: "Un o'r pethau a wnaeth argraff fawr i mi am y bydwragedd Namibia oedd eu hangerdd am eu gwaith a'u gallu i ymdopi â sefyllfaoedd anodd mewn lleoliad adnoddau cyfyngedig.

"Roedd y profiad yn arbennig iawn; yn ogystal â darparu cymorth i’n gydweithwyr yno i ddiweddaru'r sgiliau a nodwyd ganddynt yn heriol, roeddwn i'n teimlo fy mod i a'r tîm hefyd yn gallu dysgu llawer iawn ganddyn nhw.

"Un uchafbwynt arbennig oedd gallu ymweld ag un o'r unedau mamolaeth wledig yn Ysbyty Gwladol Onandjokwe, sy'n gyfrifol am ddarparu tua 7,000 o fabanod y flwyddyn a gweld yr effaith uniongyrchol y mae ein hyfforddiant yn ei gael."

Dywedodd un fydwraig glinigol a dderbyniodd hyfforddiant gan dîm Caerdydd:

"Roedd y cwrs yn gymaint o ddefnyddiol a pherthnasol, byddwn i’n hoffi gweld holl ein nyrsys / bydwragedd yn mynd drwyddi, oherwydd mae'n adeiladu eu hyder wrth ddelio â heriau dyddiol. "

Ariannwyd y gwaith yn rhannol gan grant gan Hub Cymru Africa a gefnogir gan raglen Cymru o Blaid Affrica, Llywodraeth Cymru.

Meddai Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth yn Hub Cymru Africa: "Mae cefnogi gweithio mewn partneriaeth a rhannu sgiliau yn rhan allweddol o'r gwaith a wnawn.

"Bydd y sgiliau hyfforddi a gweithio mewn amgylcheddau heriol y gall llawer o'n gweithwyr iechyd proffesiynol eu datblygu trwy brofiadau fel hyn yn eu gwasanaethu'n dda ar ôl dychwelyd i Gymru ac yn ein cynorthwyo i ddatblygu gweithlu cymhellgar a gwydn yn ein gwasanaethau iechyd."

Roedd yr ymweliad yn rhan o bartneriaeth barhaus rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Namibia i leihau tlodi a hyrwyddo iechyd.


Elusen o Gymru yn atgyweirio hen offer ar gyfer gweithwyr Tanzaniaidd

Dydd Llun 20 Tachwedd 2017

(Grŵp Menywod yn Kiabakari, Cadeirydd Lucia Jackson (ar y dde) gyda ei peiriant gwnio)

Mae Tools for Self Reliance (TSFR) Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Nhanzania ers ugain mlynedd, gan gefnogi pobl trwy fynediad i offer a hyfforddiant fforddiadwy mewn sgiliau crefftwyr megis gwaith gof, teilwra a gwaith saer.

Mae eu ffordd o weithio yn helpu pobl mewn ardaloedd gwledig o Danzania i godi eu hunain allan o dlodi gan ddefnyddio eu menter a'u sgiliau eu hunain, tra hefyd yn datblygu sgiliau gwirfoddolwyr yma yng Nghymru sy'n ymwneud ag adnewyddu offer sydd yna yn cael eu trosglwyddo i'w partneriaid Affricanaidd.

Meddai Tony Care o TFSR Cymru: "Un o'r pethau a welsom wrth weithio yn Nhanzania oedd bod llawer o bobl yn fedrus iawn, ond yn aml nid oes ganddynt yr offer na'r arian i ddechrau a sefydlu eu busnes eu hunain.

"Rydym yn canfod bod hyd yn oed y bobl nad ydynt yn meddu ar y sgiliau yn ddysgwyr cyflym ac yn dilyn ein sesiynau hyfforddi yn fuan yn gwneud dillad neu gynhyrchion saer coed."

Gall rhai o'r offer a roddir fod yn hen iawn; gan fod peiriannau gwnïo wedi'u codio, gall staff a gwirfoddolwyr yn TSFR Cymru eu dyddio.

Ychwanegodd Tony: "Nid yw'n anghyffredin i ni gael peiriannau gwnïo mecanyddol sy'n dyddio'n ôl i'r 19eg ganrif; mae ein gallu i atgyweirio hen beiriant yn hytrach na phrynu un newydd neu ei anfon i safleoedd tirlenwi a gwybod ei fod yn cael ei ddefnyddio'n dda wedyn yn arbennig o foddhaol. Mae pobl sy’n trwsio esgidiau yn enwedig yn hoff o’r hen beiriannau hyn gan eu bod yn gryfach na'r peiriannau newydd."

Yn ogystal ag anfon offer i Danzania, mae TSFR Cymru yn seiliedig yng Nghrughywel hefyd yn prynu offer Tanzaniaidd i’w werthu yma yng Nghymru, gan ddarparu'r gweithwyr sy'n eu gwneud yn yno gyda chyflenwad o incwm da.

Yn dilyn grant gan Hub Cymru Africa a ariennir gan Lywodraeth Cymru, maent bellach yn y broses o sefydlu gweithdy yn Y Fenni, a fydd yn rhoi sylfaen iddynt adnewyddu mwy o beiriannau gwnïo ar gyfer teilwrai Tanzaniaidd.

Meddai Liz Rees, Swyddog Cymorth Grantiau yn Hub Cymru Africa: "Bydd y gweithdy newydd yn golygu y bydd grwpiau menywod yn Nhanzania yn derbyn llawer mwy o beiriannau, a fydd yn eu tro yn helpu llawer mwy ohonynt i sefydlu busnesau teilwra newydd a chymryd rheolaeth o'u bywydau eu hunain.

"Mae TSFR Cymru hefyd yn cynnig cyfleoedd hyfforddi rhagorol i wirfoddolwyr yng Nghymru i ddatblygu sgiliau ymarferol, a bydd y gweithdy newydd hwn yn caniatáu iddyn nhw gymryd fwy o wirfaddolwyr ymlaen."

Rhodd sydd para - dros y cyfnod Nadolig hwn, mae TSFR yn eich annog chi i gyd i brynu anrheg oddi wrthynt. Gallwch chi anfon peiriant gwnïo i grŵp menywod yn Nhanzania am ddim ond £10, neu hyfforddi saer am £35.

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.tfsrcymru.org.uk/gifts/


Dod â blas o sinema Affricanaidd i Gymru

Dydd Llun 23 Hydref 2017

Eleni, mae’r unig ŵyl ffilmiau Affricanaidd yng Nghymru, sef Watch Africa, yn dod â rhai o’r ffilmiau gorau o sinema Affricanaidd i chi.

Mae'r ŵyl yn dechrau ar y 23ain o Hydref ac yn rhedeg tan y 12fed o Dachwedd, gyda sgriniadau, digwyddiadau a gweithgareddau mewn lleoliadau ym Mangor, Aberystwyth, Tywyn, Abertawe a Chaerdydd.

Meddai Fadhili Maghiya, Cydlynydd Gŵyl Watch Africa: "Eleni, rydym wedi dewis cymysgedd go iawn o ffilmiau, gydag 20 o wahanol deitlau; o'r clasuron coll, prin, i’r ffilmiau gorau y mae sinema Affricanaidd a chyfarwyddwyr o Affrica wedi eu cynnig i ni dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda ffilmiau am actifiaeth gwleidyddol, cartwnau sy'n adrodd storïau plant, ffilmiau sy'n trafod materion sy’n ymwneud â dewiniaeth a llawer mwy.

"I gyd-fynd â'r ffilmiau, rydym yn cynnal sesiynau holi ac ateb hefyd, a gweithdai addysgol, sesiynau adrodd storïau, cerddoriaeth a chrefftau."

Un o'r ffilmiau fydd yn cael ei dangos eleni ydy I am Not a Witch, sef ffilm y cyfarwyddwr Rungano Nyoni, a gafodd ei geni yn Zambia a’i magu yng Nghymru.  Mae’r ffilm hon yn un o ddim ond ychydig o ffilmiau o Brydain a gafodd eu cynnwys yng ngŵyl ffilmiau Cannes eleni.

Meddai Rungano: "Mae'r ŵyl yn ffordd wych o ennyn diddordeb pobl mewn materion ar draws y cyfandir, a’u bywiogi i gynulleidfaoedd yma yng Nghymru.

"Cefais fy ysbrydoli i wneud I am Not a Witch, yn dilyn ymweliad i wersyll gwrachod yn Ghana; arhosodd yn fy nghof, felly penderfynais geisio mynegi barnau a safbwyntiau gwahanol drwy archwilio'r arferion sy'n arwain plant / merched ifanc i gael eu trin fel hyn."

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr ŵyl, ewch i: www.watch-africa.co.uk

Cefnogir yr ŵyl gan: British Film Institute (BFI), Cyngor Celfyddydau Cymru, Mis Hanes Pobl Dduon, Llywodraeth Cymru, Panel Cynghori Is-Sahara (SSAP), Prifysgol Caerdydd a Hub Cymru Africa, ac eraill.


Bydwragedd o Gymru yn lleihau marwolaethau mamol yn Sierra Leone

Dydd Mawrth 17 Hydref 2017

Yn gynharach eleni, dychwelodd grŵp o fydwragedd o Sierra Leone yng ngorllewin Affrica, lle maen nhw wedi bod yn hyfforddi bydwragedd lleol i wella eu sgiliau gyda'r elusen Gymreig, Life for African Mothers (LFAM). 

Mae'r elusen yn anfon bydwragedd i Sierra Leone yn rheolaidd, i redeg sesiynau hyfforddi, y mae eu mynychwyr yn aml yn mynd ymlaen i hyfforddi eraill, i rannu gwybodaeth am y cyflyrau meddygol diweddaraf, ac i ddod â chyflenwadau mawr eu hangen i’r wlad.

Er bod y wlad yn dal i wella o effaith blynyddoedd o wrthdaro, yn ogystal â'r argyfwng Ebola diweddar, mae helpu i adeiladu gallu a gwydnwch gweithwyr iechyd yn rhan allweddol o'r ymrwymiad a’r ysgogiad y tu ôl i waith LFAM.

Meddai Angela Gorman, sylfaenydd Life for African Mothers: "Mae cyfeillgarwch wedi cael eu creu, ac mae arferion yn y DU ac yn Sierra Leone wedi cael eu gwella gan y bartneriaeth gydag ysbytai, clinigwyr a'r Weinyddiaeth Iechyd."

"Prif bwrpas yr ymweliad hwn oedd gweld sut oedd y gweithdai hyfforddi yn cael eu rhedeg, i wneud yn siŵr bod yr arferion newydd yn cael eu dilyn, ac i geisio helpu i gael gwared ag unrhyw rwystrau oedd yn atal hyn rhag digwydd."

Yn ogystal â darparu hyfforddiant, mae gwirfoddolwyr LFAM yn cludo cyflenwadau meddygol pwysig hefyd, fel bagiau ambu i ysbytai ar gyfer dadebru babanod newydd-anedig ac weithiau, dillad babanod, sydd yn cael eu dosbarthu ganddynt i rai o'r cymunedau mwyaf tlawd yn ardal Connaught y brifddinas, sef Freetown.

Ychwanegodd Angela: "Er bod ein gwirfoddolwyr yn aml yn dyst i sefyllfaoedd ac amodau anodd iawn, mae'r canlyniadau a'r profiadau cadarnhaol o weld babanod yn cael eu geni’n ddiogel yn llawer cryfach."

Meddai Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa: "Mae'r dysgu ar y cyd sy'n digwydd yn ystod yr ymweliadau hyn, yn golygu bod y gweithwyr proffesiynol meddygol sydd ynghlwm â’r ddwy ochr, yn gallu dysgu a datblygu sgiliau newydd, a fydd yn gwella'r ffordd maen nhw’n gweithio, ac yn achub bywydau yn y pen draw."

Ariannwyd y gwaith gan Hub Cymru Africa, sydd yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru. 


Eisteddfod: Lansio Cyllid Cymru Affrica

Dydd Llun 7 Awst 2017


Bydd pot grantiau bach ar gyfer sefydliadau ac unigolion yng Nghymru yn cael ei lansio ar ddydd Mawrth yr 8fed o Awst am 3pm ar stondin Llywodraeth Cymru (S01) yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Byddwn yn ymuno yn y lansiad gan Rhun Ap Iorwerth AC, yn ogystal â rhai sydd wedi derbyn grantiau - Prifysgol Bangor a Masnach Deg Ynys Môn a fydd yn trafod effaith y prosiectau Cymreig dramor.

Ar y stondin, mi fydd Saddle Aid, elusen sy'n seiliedig ar Ynys Môn sydd hefyd wedi derbyn grant yn y gorffenol yn arddangos eu cyfrwy asyn chwyddadwy anhygoel. Mae'r cyfrwy sy'n cael ei gynhyrchu'n lleol yn mynd i fynd ar brawf yn y Mynyddoedd Simien yn Ethiopia i helpu menywod sy'n mynd i mewn i lafur i deithio a chael mynediad i chanolfannau iechyd lleol.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth yn Hub Cymru Africa: "Mewn termau cymharol mae ein cyllid grant yn eithaf bach, ond diolch i'r partneriaethau sydd wedi'u sefydlu ac ymroddiad y bobl sy'n dod atom am arian, maent yn cyflawni llawer, ac yn aml yn rhoi hwb i’w hunain trwy gweithgareddau codi arian.

"Rydym wedi ariannu a chefnogi ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n darparu hyfforddiant fel; y cysylltiad Betsi Cadwaladr gyda Quthing yn Lesotho, hyfforddiant cadw gwenyn i helpu pobl i sefydlu bywoliaeth yn Uganda drwy Bees for Development, cefnogi hyrwyddo Masnach Deg yng Nghymru drwy grwpiau gwirfoddol a frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd drwy brosiectau Plannu Coed yn Kenya trwy'r corff Community Carbon Link. "

Ers ei lansio yn 2015, mae Hub Cymru Africa wedi rhoi 109 o grantiau gwerth cyfanswm o fwy na £580,000 gan cefnogi prosiectau mewn 22 o wahanol wledydd Affrica.

Y tro hyn bydd £42,000 ar gael gydag ymgeiswyr yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at £15,000.

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Raglen Cymru o Blaid Affrica, Llywodraeth Cymru.


Arbenigedd gwyddonol yng Nghymru i roi hwb i Ffermio gwledig yn Uganda

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2017


Gweithiwr yn paratoi y tir ar gyfer tyfu planhigion amgen

Wrth i brisiau ar gyfer cnydau Uganda taro’r gwaelod, mae cydweithrediad o Cymru - Community Enterprise Model for Plant Oil Production (CEMPOP) yn gweithio i ddatblygu a threialu busnes amaeth cynaliadwy sy'n cefnogi cymunedau lleol.

Gan ddefnyddi arbenigedd Prifysgol Caerdydd a IGO Ltd, mae'r prosiect yn tyfu planhigion amgen a fyddai'n helpu cynhyrchwyr gynhyrchu incwm gwell.

Ffermio cynhaliaeth yw'r prif weithgaredd economaidd yn ardaloedd wledig o Uganda, felly mae y gostyngiad ym mhris cnydau yn golygu bod llawer o bobl ifanc yn symud i drefi a dinasoedd yn chwilio am ddyfodol gwell.

Er mwyn ceisio gwrthweithio hyn mae'r prosiect yn gweithio gyda ffermwyr masnachol, a sefydliadau Ugandaidd fel Ieuenctid Kyoga a Menter Gymunedol Menywod, i ymgysylltu â chymunedau lleol ac i’w helpu i ddatblygu amgen posibl i dyfu cnydau arferol, a'u disodli gyda Peppermint.

Dywedodd Peter Randerson aelod o CEMPOP, a darlithydd yn Ysgol Biowyddorau Prifysgol Caerdydd: "Rydym wedi ceisio sefydlu'r prosiect yn y modd mwyaf sensitif posibl i’r amgylchedd, gan ddefnyddio deunyddiau ac arbenigedd lleol i glirio darn o dir i greu y meithrinfa planhigion.

"Rydym hefyd yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwahanol i dyfu'r planhigion i ddod o hyd i'r dulliau mwyaf effeithlon sydd yn bosibl, y gellir yn hawdd ei barhau gan y gymuned leol, fel y gallant elwa."

Bydd y cynhyrchiad, echdynnu, prosesu a marchnata olewau hanfodol organig yn creu cyfleoedd parhaol ar gyfer merched ac ieuenctid gwledig Uganda, ynghyd â chyfleoedd addysgol i fyfyrwyr yng Nghaerdydd.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa: "Mae'r prosiect arloesol hwn yn enghraifft wych o waith partneriaeth ystyriwyd yn dda, gydag arbenigedd o ran yr elfennau technegol, megis samplo a phrofi yn cael ei ddarparu gan Brifysgol Caerdydd a IGO Ltd, a sgiliau ymgysylltu a ffermio ymarferol lleol yn cael ei ddarparu gan y partneriaid Uganda.

"Mae prosiectau fel hyn yn creu amgylchedd o ddysgu a rennir, gyda manteision i bawb sy'n gysylltiedig."

Mae'r bartneriaeth Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy raglen Cymru o Blaid Affrica.


Sefydliad Celfyddydau yn gwella hawliau menywod yn Kenya ac Ethiopia

Dydd Llun 26 Mehefin 2017


Mae'r sefydliad Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro o Penybont wedi bod yn cyflwyno gweithdai a hyfforddiant yn Kenya, Ethiopia a Chymru er mwyn helpu i wella bywydau menywod a merched.

Mae'r prosiect wedi bod yn defnyddio celfyddydau creadigol a gwneud ffilmiau ac i roi llais i fenywod lleol, gan eu helpu i adrodd eu straeon a thrafod materion caniatâd rhywiol, llurgunio organau rhywiol menywod a phriodasau yn ifanc.

Yn ogystal â helpu darparu llwyfannau i fenywod a merched i godi eu llais, mae'r prosiect wedi bod yn gweithio gyda bechgyn a darparu ffyrdd ymarferol i helpu'r menywod a merched ifanc i wneud bywoliaeth.

Yn Kenya, maent wedi bod yn gweithio gyda grŵp o gweddwon Maasai. Ar ôl colli y prif enillydd arian ar gyfer y teulu, un o'r heriau maent yn eu hwynebu yw y frwydr i ddarparu ar gyfer eu hunain a'u plant.

Dywedodd Tracy Pallant o Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro: "Nod ein gwaith yn Kenya oedd dod o hyd i ffordd i sefydlu cyflogaeth cynaliadwy tymor hir, felly i ddechrau roeddem yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu prosiectau gadw gwenyn a thyfu.

"Y cynllun gwreiddiol oedd i ferched dyfu eu cnydau eu hunain, yna byddai'r gwenyn yn peillio a chyflenwi mêl a chwyr. Gallai'r merched Maasai wedyn gynaeafu ac yn gwerthu mêl a gwneud canhwyllau i ennill bywoliaeth.

"Fodd bynnag, oherwydd y cyfnod o sychder mawr yn diweddar, ni fu'n bosibl i cynhyrchu mêl am gyfnod. Yn hytrach na pheidio a defnyddio'r adeilad a neilltuwyd ar gyfer y prosiect gwneud canhwyllau, rydym wedi ei addasu i creu weithdy gwnïo, gan gwneud tywelion misglwyf golchadwy i ferched yn ogystal â bagiau a gwisgoedd, gan ddarparu sylfaen sgiliau newydd a chynhyrchu incwm ar gyfer y gweddwon."

Dywedodd Helen, un o'r gweddwon Maasai: "Rydym wedi mwynhau gweithio ochr yn ochr â'r tîm yn Cwm a Bro, cyfnewid straeon a adeiladu hyder a bond cryf ymysg ein gilydd. Mae torri i lawr y arferion niweidiol yn ogystal â rhoi y cyfrwng i gynhyrchu rhywfaint o incwm sydd ei angen yn ein helpu i benderfynu ar ein dyfodol eu hunain."

Bydd y prosiect yn ehangu ei gwaith yng Nghymru, gan ddefnyddio gweithdai theatr i weithio gyda menywod ifanc o'r gymuned Somali, gan archwilio themâu o gwmpas arferion diwylliannol niweidiol mewn partneriaeth ag elusen Hayaat Women's Trust o Gaerdydd.

Mae'r prosiect wedi ei ariannu gan Hub Cymru Africa, sy'n cael eu hariannu drwy Lywodraeth Cymru Raglen Cymru o Blaid Affrica.

Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau a Polisi yn Hub Cymru Africa: "Er ei bod yn ymddangos i fod yn symud yn y cyfeiriad cywir, mae nifer o fenywod a merched dal yn cael eu rhoi drwy arferion diwylliannol niweidiol fel FGM, mae'r canranau mewn gwledydd fel Ethiopia (74%)* a Kenya (27%)* yn dal i fod yn llawer rhy uchel.

"Mae'r math hwn o waith yn gyfle i fenywod a merched hyn i rannu eu straeon, chwalu y stigma a gwybodaeth anghywir a roddwyd ac i'w cynorthwyo i fuddsoddi yn eu dyfodol eu hunain."

Cliciwch yma i weld animeiddiad a gynhyrchwyd gan y plant ysgol yn Kenya am FGM.

Mae'r bartneriaeth Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy raglen Cymru o Blaid Affrica.


Mam a merch o Abertawe yn sefydlu gerddi twll clo yn Camerŵn

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2017


Mae Natalie Danford a’i merch Lizzie wedi bod yn gweithio gyda sefydliad lleol ac ysgolion yn ardal Kumbo, yn gogledd orllewin Camerŵn i adeiladu gerddi twll clo.

Mae gerddi twll clo yn dechneg effeithiol ar gyfer cymunedau ac ysgolion i dyfu eu llysiau eu hunain, a hyd yn oed yn gwerthu unrhyw lysiau dros ben i helpu'r ysgol gynhyrchu incwm bach. Fel arfer maent yn gerddi fach sy'n cael eu hadeiladu yn arbennig i dyfu amrywiaeth o lysiau. Yna mae’r llysiau yn cael eu ffrwythloni trwy basged compostio canolog y gall dŵr llwyd yn cael ei arllwys i mewn, gan eu gwneud yn hynod o gynhyrchiol hyd yn oed pan mae dŵr yn brin.

Dywedodd Natalie: "Rydym wedi bod yn gweithio gyda saith ysgol yn yr ardal i ddatblygu gerddi twll clo. Yn ogystal â darparu bwyd, mae'r gerddi hefyd yn feysydd pwysig lle gall disgyblion ddysgu am gynhyrchu bwyd, sgiliau y mae llawer o'r teuluoedd wedi colli gan eu bod bellach yn byw mewn amgylchedd cynyddol drefol, heb y lle i blannu. "

Sefydlwyd y prosiect yn dilyn hyfforddiant Natalie yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Defnyddiodd yr hyfforddiant i greu rhaglen gweithdai a chreu canllawiau y mae'n eu defnyddio i ddysgu am y manteision o gerddi mewn partneriaeth â sefydliad lleol, Self Reliance Promoters (SEREP).

Yn osgystal a gweithio yn Camerŵn, nod y prosiect yw hefyd i adeiladu gardd twll clo yn Abertawe, yn cynnwys plant ysgol lleol a fydd yn gallu dysgu am dyfu planhigion yn ogystal â chysylltu ag ysgolion yn Camerŵn.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Hub Cymru Africa: "Drwy weithio mewn partneriaeth â sefydliad o Camerŵn, hyfforddi gweithwyr yn y sefydliad, ac aelodau o'r gymuned leol yn ogystal ag athrawon a disgyblion, mae'r prosiect yn gallu datblygu rhaglen waith a all cael ei gyflwyno i fwy o ysgolion yn yr ardal.

"Gall y profiadau Natalie a Lizzie cael ei ddefnyddio yma yng Nghymru i helpu i ddatblygu prosiect tebyg a fydd o fudd plant ysgol a'r gymuned leol yn Abertawe."

Mae bartneriaeth Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy raglen Cymru o Blaid Affrica.


Elusen o Wrecsam yn cadw merched Uganda yn yr Ysgol

Dydd Llun 19 Mehefin 2017

Mae cywilydd o gwmpas y mislif yn golygu bod llawer o ferched yn Uganda yn colli o leiaf dri diwrnod y mis o'u haddysg wrth iddynt aros gartref yn ystod cyfnod eu mislif er mwyn osgoi embaras a bwlio.

Mae’r elusen Teams4U (T4U) o Wrecsam wedi sefydlu prosiect sy'n gweithio yn Uganda gydag addysgwyr yn y dref ddwyreiniol o’r enw Kumi ers 2006 i ddarparu dillad isaf a glanweithdra nwyddau i ferched 12-16 oed mewn 56 o ysgolion ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal â darparu'r padiau iechydol, mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys ffocws addysg Atgenhedlol Iechyd Rhywiol a, gan ddefnyddio arbenigedd y gwirfoddolwyr T4U ac addysgwyr lleol i weithio gyda disgyblion gwrywaidd a benywaidd ac athrawon i godi ymwybyddiaeth o'r materion a wynebir gan y merched.

Gyda cyllid diweddar gan Hub Cymru Africa (HCA) mae’r elusen yn awr yn ddychwelyd i'r ysgolion hyn i fonitro effaith eu gwaith.

Dywedodd Dave Cook, Pennaeth Teams4U: "Cefais fy magu mewn cartref gyda 3 merch a sylweddolais hyd yn oed gyda'r holl gefnogaeth a glanweithdra sydd gennym, roedd yn rhaid iddynt oresgyn rhai heriau anodd. Mae gweld yr heriau a wynebir gan y merched yn Uganda, sydd yn aml mewn perygl o haint ac iechyd gwael oherwydd eu hamgylchiadau a glanweithdra, roeddwn i eisiau i weithredu.

"Gan ddefnyddio'r arian gan HCA, gallwn werthuso'r hyn yr ydym wedi'i wneud a defnyddio hyn i ddeall sut y gallwn wella ein hyfforddiant a chynyddu gallu lleol i wella bywydau plant. Mae canolfan hyfforddi newydd a fydd gerllaw yn gallu cynyddu ein gallu i wneud hyn."

Yn ogystal â'r rhaglen glanweithdra'Datblygu gyda Urddas', mae Teams4U hefyd yn cynnig hyfforddiant sy'n seiliedig ar sgiliau galwedigaethol i helpu i wella cyfleoedd gwaith i bobl leol, fel y gallant gael gwaith a chefnogi eu teuluoedd.

Meddai Beth Kidd, Rheolwr Grantiau a Datblygu Cefnogaeth Hub Cymru Africa: "Mae methu cael mynediad glanweithiol priodol yn fater eithriadol o bwysig s’yn arwain at lawer o ferched yn colli allan ar addysg, a all gael effaith fawr ar eu bywydau pan fyddant yn ddiweddarach yn chwilio am swyddi a chyfleoedd i ddatblygu eu gyrfaoedd.

"Mae'r dull T4U yn gweithio'n dda gan ei fod yn cynnwys bechgyn yn y sesiynau Iechyd Rhywiol a Atgenhedlol ac mae'n torri i lawr y stigma gan caniatáu i'r gymuned leol i edrych ar, ac rhoi sylw i'r materion eu hunain."

Mae'r bartneriaeth Hub Cymru Africa yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy raglen Cymru o Blaid Affrica.


Carcharorion yn cymryd camau ar gyfer yr apêl sychder

Dydd Gwener 5 Mai 2017

Mae Carcharorion o Garchar Parc, sy'n cael ei redeg gan G4S ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi trefnu cystadleuaeth bêl-droed 5 bob ochr i godi arian i frwydro yn erbyn y sychder parhaus yn nwyrain Affrica.

Cynhaliwyd gemau am ddiwrnod gyda chwaraewyr yn talu i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, gan godi £200. Mae Gwasanaethau Gwarchodol a Chadw G4S hefyd yn cael eu gofyn i helpu cyrraedd cyfanswm o £400.

Meddai Ali Abdi, sy'n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghaerdydd a ddaeth gyda Thîm Cymunedol i chwarae yn y twrnamaint: "Roedd yn wych i gymryd rhan, roedd gennym rai gemau agos iawn ac mi roedd yn gyfle i siarad â'r carcharorion ynghylch y frwydr barhaus gyda newyn yn Somaliland."

Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at Apêl Sychder Cymru Somaliland -  i sicrhau hanfodion ar gyfer y rheiny yr effeithir arnynt fwyaf gan y sychder.

Dywedodd Phil Forder, Rheolwr Ymgysylltu â'r Gymuned yng Ngharchar Parc: "Mae chwaraeon yn rhan bwysig o'r rhaglen adsefydlu yma yn y carchar. Mae llawer o'r carcharorion ymwneud â threfnu'r twrnamaint yn aelodau o wahanol gymunedau alltud a theimlai bod yr achos hwn yn rhywbeth yn agos iawn at eu calonnau.

"Roedd yn wych eu gweld nhw'n taclo diddordeb mewn materion byd-eang ac yn cymryd camau i geisio cefnogi'r rhai sy'n dioddef yn nwyrain Affrica."

Er mwyn cefnogi'r twrnamaint, roedd rhodd gan Cymru Masnach Deg (rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa) o beli droed Masnach Deg a gynhyrchwyd yn foesegol.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth yn Hub Cymru Africa: "Rydym yn hynod falch o fod yn ymwneud â chefnogi gweithgareddau fel hyn yn y carchar. Mae Cymru fel cenedl yn adnabyddus am undod a chefnogaeth pobl lai ffodus na ni ac mae'n ysbrydoliaeth gweld y carcharorion yn cymryd rhan mewn hyn."

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan y Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.


Cymru yn dathlu Dydd Affrica

Dydd Iau 25 Mai 2017


Ar ddydd Iau (25 Mai 2017), bydd Hub Cymru Africa yn ymuno â sefydliadau mewn partneriaeth i ddathlu diwrnod o undod yn y Senedd.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones a bydd yn siarad am rhaglen Cymru o blaid Affrica.

Yn ogystal â hynny bydd yna chyfraniadau gan bleidiau gwleidyddol yng Nghymru, yn amlinellu eu barn am Gymorth a Datblygu Rhyngwladol.

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth yn Hub Cymru Africa:

"Dylem yng Nghymru fod yn falch o'n hanes a thraddodiad o undod gyda rhai o bobl dlotaf y byd.

"Yn ddiweddar, mae'r gyllideb datblygu rhyngwladol wedi dod o dan ymosodiad ar lefel y DU, ond mae gwybod a gweld y gwahaniaeth y gall y gwaith hwn yn ei wneud, nid yn unig ymysg ein partneriaid yn Affrica, ond hefyd i'r sefydliadau a'r unigolion yr ydym yn cefnogi yng Nghymru yn hynod foddhaol."

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan y Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.


Sefyll gyda ein gilydd yn y frwydr yn erbyn tlodi 

Dydd Gwener 5 Mai 2017

Mae nifer y bobl sy'n byw mewn tlodi eithafol yn y byd wedi haneru yn y ddau ddegawd diwethaf. Mae cymorth y DU wedi cyfrannu'n sylweddol at y cynnydd hwn. Rydym yn gwybod bod gwaith cymorth yn gweithio, ond gyda 16,000 o blant o dan bump oed yn marw yn ddiangen bob dydd, mae llawer i'w wneud o hyd.

Heddiw, mae sefydliadau rhyngwladol ac arweinwyr ffydd yng Nghymru yn galw ar bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i gynnal ac ymestyn eu hymrwymiad drwy sefyll dros fuddiannau y bobl dlotaf yn y byd trwy gefnogi gwariant o 0.7% o'n hincwm cenedlaethol gros (GNI) ar ddileu tlodi eithafol a darparu cymorth achub bywyd.

Mae Cymru yn falch o'i thraddodiad o undod gyda phobl wedi ei ormesu o amgylch y byd. O ymgyrchoedd yn erbyn caethwasiaeth yn y 1790au, i weithredu ar apartheid ac i creu genedl Masnach Deg gyntaf y byd yn 2008, mae Cymru yn genedl fach gyda chalon fawr.

Nawr yn fwy nag erioed, mae’r byd angen i Cymru a'r DU i sefyll yn gadarn yn arwain y frwydr yn erbyn tlodi byd-eang. Er bod bywyd wedi gwella i lawer, mae miliynau o bobl ledled y byd yn cael eu gwthio i mewn i argyfwng a thlodi drwy gwrthdaro arfog a newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn credu ei bod yn bwysig cofio yr holl bethau rhyfeddol y mae cymorth wedi'i gyflawni; Imiwneiddio 67 miliwn o blant yn erbyn clefydau y gellir eu hatal, darparu bwyd fyddai'n achub bywydau i fwy na 500,000 o bobl yr effeithir arnynt gan newyn yn Ne Sudan. Yno gystal a chefnogi cannoedd o wirfoddolwyr, gweithwyr cymorth a phersonél milwrol i brwydro yn erbyn Ebola yng Ngorllewin Affrica.

Mae'n iawn bod gwariant cymorth yn cael ei wneud yn dda ac yn cael ei graffu - rhywbeth sy'n dangos ein bod yn cadw ein haddewidion gyda'r rhai sydd mewn angen. Dyna pam yr ydym yn galw ar y llywodraeth nesaf i anrhydeddu llythyren ac ysbryd ymrwymiad i 0.7% GNI fuddsoddi mewn cymorth, gan ymestyn ein harweinyddiaeth wrth hyrwyddo sefydlogrwydd, tegwch a ffyniant ar draws y byd.

Gadewch i ni sefyll gyda'i gilydd.

Llofnodwyd gan: Cat Jones, Hub Cymru Africa - Gwir Barchedig John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu, Yr Eglwys yng Nghymru - Huw Thomas, Cymorth Cristnogol Cymru - Kieran O'Brien, Cafod Cymru - Veronica German, Dolen Cymru - Julian Rosser, Cymru Masnach Deg - Yr Athro Tom Potokar, Interburns - Hannah Fitt, The Safe Foundation - Mary Powell Chandler, Achub y Plant yng Nghymru - Fadhili Maghiya, Panel Ymgynghorol Is Sahara - Fiona Michael & Hywel Meredydd, Tearfund Cymru - Kathryn Llewellyn, United Purpose - Dr Tony Jewell, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru Affrica - Martin Pollard, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru


Dathlu cysylltiadau Cymru-Wganda

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Yr wythnos hon, bydd y Uwch Comisiynydd Wganda yn ymweld â Chaerdydd fel rhan o ddathliad o cysylltiadau Cymru - Wganda.

Ar ei ymweliad, bydd yr Athro H.E Joyce Kakuramatsi Kikafunda yn cyfarfod â busnesau, elusennau a gwleidyddion i drafod datblygu rhyngwladol, cysylltiadau masnach a heriau a chyfleoedd i Wganda yng Nghymru.

Mae gan Gymru hanes balch o gysylltiadau ag Wganda gyda llawer o sefydliadau rhyngwladol lawr gwlad, gan gynnwys PONT o Bontypridd, Safe Foundation o Caerdydd a Bees for Development, sy'n seiliedig yn Nhrefynwy, ar ôl gwaith a waned ganddynt yn ddiweddar gyda phartneriaid yn y wlad. Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Hub Cymru Africa wedi cefnogi 14 o sefydliadau o Cymru i gyflwyno 15 prosiect mewn partneriaeth â sefydliadau a chymunedau yn Wganda.

Ar y dydd Gwener (28 Ebrill, 2018), bydd yr Uwch Comisiynydd yn siarad yn y digwyddiad Dydd Wganda Hub Cymru Africa yn y Deml Heddwch, Caerdydd, ochr yn ochr â uwchWeinidog Llywodraeth Cymru, Jane Hutt AC, a dreuliodd rhan o'i blentyndod yn Wganda.

Dywedodd yr Uwch Gomisiynydd o Uganda, Joyce Kakuramatsi Kikafunda: "Rydym yn gwerthfawrogi ein cydweithrediad â Chymru ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut y gallwn partner i barhau i weithredu prosiectau sy'n gwella ansawdd bywydau fy mhobl yn Wganda a datblygu ymhellach y partneriaethau gwerthfawr hyn er budd y ddwy wlad."

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Hub Cymru Africa: "Rydym yn falch iawn o groesawu'r Uwch Gomisiynydd i Gymru, mae llawer o'r sefydliadau llawr gwlad rydym yn cefnogi yn gweithio ar ystod eang o brosiectau yn Wganda, o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd i rai sydd yn helpu pobl i greu gwell bywyd i'w hunain drwy well addysg a datblygiad sgiliau entrepreneuraidd."

Os hoffech fynychu'r digwyddiad Dydd Wganda, gallwch gofrestru am ddim yn: https://ugandaday.eventbrite.co.uk

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru ac a gynhaliwyd gan y Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.


Gosod paneli solar mewn ysgolion yn Zambia

Dydd Llun 10 Ebrill 2017

Pan wnaeth Ysgolion Solar Giakonda o Cwmbrân ar ymweliad diweddar i Zambia, roedd yn achos o pawb yn helpu gyda athrawon, disgyblion ac aelodau'r gymuned yn ymuno i osod paneli solar mewn pedair ysgol wledig.

Mae Howard a Wendy Kirkman o Ysgolion Solar Giakonda (cangen elusennol eu cwmni o Abertawe, Giakonda IT Ltd) wedi bod yn gweithio yn Siavonga, De Zambia dros y tair blynedd diwethaf. Trwy gydweithio â'r Ysgrifennydd y Bwrdd Addysg Rhanbarthol lleol, maent wedi nodi chwech ar hugain o ysgolion yn yr ardal sydd heb bŵer o prif gyflenwad.

Y mis diwethaf, gyda chyllid grant gan Hub Cymru Africa a'r rhodd o wyth o baneli solar o SolarPlants, mi aethant i treulio tair wythnos yn darparu pŵer, goleuo a darparu yr adnoddau addysgol mwyaf diweddar i bedair ysgol gynradd yn y rhanbarth.

Maent hefyd yn cyflwyno cyfrifiaduron a hyfforddiant technegol i athrawon a'r gymuned. Buont yn gweithio gyda thair ysgol Cyngor Prydeinig i wella eu seilwaith rhwydwaith.

Meddai Howard: "Ar ôl rhoi hanner diwrnod o hyfforddiant iddynt, roeddwn yn gallu goruchwylio staff a "cynorthwywyr" i gysylltu i fyny'r paneli solar mewn mater o ychydig oriau. Gyda dau banel 235W a batri 200Ah yn darparu digon o bŵer i redeg goleuadau LED, llwybrydd a gweinydd Raspberry Pi, sydd gyda'i gilydd yn darparu adnodd addysgol enfawr."

Mae'r Raspberry Pi a wnaed yn Penybont yw cyfrifiadur bach a gynlluniwyd yng Nghaergrawnt, sydd dim ond angen cymaint o bŵer a ffôn symudol. Mae'n cyflwyno adnodd dysgu all-lein o'r enw RACHEL (Hotspot Cymunedol Ardal Wledig dros Addysg a Dysgu).

Mae'n llyfrgell helaeth o erthyglau a fideos ar bopeth o lenyddiaeth i amaethyddiaeth, hanes i dechnoleg iechyd a gwyddoniaeth.

Gellir cael mynediad o gliniadur ac unrhyw ddyfeisiau eraill gyda gallu di-wifr. Ar gyfer ysgol wledig anghysbell, mae hyn yn gam mawr ymlaen drwy gynnig diogelwch ar y safle, ymestyn y diwrnod gwaith a darparu deunyddiau dysgu o safon byd.

Dywedodd y Pennaeth yr Ysgol Sianyoolo: "Gyda goleuadau a deunyddiau addysgol fel hyn, rydym yn teimlo fel ysgol iawn!"

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Hub Cymru Africa: "Mae Ysgolion Solar Giakonda yn enghraifft wych o waith arloesol, gan ddefnyddio arbenigedd medrus iawn o Gymru i ddarparu adnoddau addysgol cynaliadwy i ardaloedd gwledig o Zambia.

"Mae'r gwaith dysgu a phartneriaeth a rennir cymryd rhan yn y prosiect hwn, hyfforddi pobl leol i wneud y gwaith hefyd yn golygu, os oes unrhyw broblemau gyda'r paneli neu git TG, maent yn gallu trwsio nhw ar y safle."

Mae Hub Cymru Africa yn cael ei gefnogi gan Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Lywodraeth Cymru.


Mynd i'r Afael â Glanweithdra fel rhwystr i Addysg yn Uganda

 

Mae Teams4U, elusen o Gogledd Cymru wedi bod mewn ardal gwledig o Uganda uwchraddio a gosod gorsafoedd golchi dwylo ar draws deg ysgol gan fod cyfleusterau presennol yn golygu bod llawer o blant wedi colli ysgol oherwydd salwch y gellir eu hosgoi.

 

Dywedodd Sarah Sankey, o Wrecsam, sydd wedi bod yn gwirfoddoli ar gyfer Teams4U yn Uganda:

"Yn yr ysgolion gwledig hyn yr ymwelwyd â hwy, nid oedd rhai o'r plant iau erioed wedi gweld tap heb son am golchi eu dwylo. Cyfarfuom â chymaint o blant a oedd yn aml yn sâl o ddolur rhydd a namau stumog ac ar un achlysur eithafol cwrdd â merch ifanc oedd angen meddyginiaeth ailhydradu i wella. "

 

"Roedd felly'n hanfodol ein bod ni'n gwella'r mynediad i gyfleusterau glân ac yn gweithio gyda phlant i'w dysgu am bwysigrwydd hylendid personol, yn enwedig sut y gall cymryd camau syml fel golchi'ch dwylo leihau'r afi