Derbynwyr Grantiau 2017-18

Mae Grantiau Hub Cymru Africa yn dod o dan pedwar prif thema;

I weld pwy derbyniodd ein grantiau yn ystod 2017/18 gweler y themau isod:

Bywiolaethau Cynaliadwy Grantiau 2017-18

Fair Do’s / Siopa Teg, Caerdydd - Masnach Deg, Cyflogaeth ac Addysg yn Kenya 

Mae Denur Crafts wedi cefnogi 40 o grefftwragedd Kenya am 20 mlynedd, ac wedi rhoi 96 o blant drwy'r ysgol. Ond nawr, gan y bydd Prif Swyddog Gweithredol Denur yn camu lawr, bydd siop Fasnach Deg flaenllaw Cymru, sef Fair Do’s / Siopa Teg yn gweithio yn uniongyrchol gyda’r crefftwyr y tu ôl i'r cynnyrch, ac yn eu cefnogi i'w helpu i gymryd y lly.. Nod y prosiect uchelgeisiol ydy diogelu swyddi 40 o famau Kenya, tra'n sicrhau cynaliadwyedd hirdymor a thwf Denur Crafts fel busnes llwyddiannus.

Bydd diogelu’r berthynas hon yn helpu Fair Do’s / Siopa Teg i sicrhau stoc masnach deg, a helpu i wella eu gallu i esbonio i wirfoddolwyr, eglwysi, grwpiau cymunedol ac ysgolion sut mae’r crefftau hyn yn newid bywydau pobl -i wirfoddolwyr, eglwysi, grwpiau cymunedol ac ysgolion - sy’n hanfodol ar gyfer hyrwyddo masnach deg yn ehangach ym mhrifddinas Cymru. Bydd gwirfoddolwyr Fair Do’s / Siopa Teg yn dod yn siaradwyr cyhoeddus, anogwyr ac eiriolwyr dros newid byd-eang cadarnhaol.

Categori: Hyd at  £15,000           

Bees for Development, Sir Fynwy - Gwella bywiolaethau a Thyfiant Coedwigaeth yn Camerŵn

Mae'r prosiect hwn yn gwella bywoliaethau pobl yn ardal Kilum Ijin yng Ngogledd-orllewin Camerŵn, drwy gefnogi gwenynwyr presennol a rhai newydd i ddatblygu eu cynhyrchiant mêl trwy ddarparu offer a hyfforddiant hanfodol. Bydd cydweithfa Siop Mêl yn cael ei sefydlu i brynu a gwerthu'r mêl yn lleol, a bydd y gymuned yn gallu gwerthu mêl a chynnyrch sy’n ymwneud â mêl yn y siop.
Fe fydd staff a gwirfoddolwyr o Gymru sy’n rhan o’r prosiect yn gwella eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u hyder. 
Bydd rhaglen plannu coed yn cael ei datblygu'n lleol hefyd, i gynyddu'r nifer o goed sy'n dwyn neithdar yn y coedwigoedd.  Bydd hyn yn arwain at fwy o fêl yn cael ei gynhyrchu a mwy o goed yn creu cysgod i amddiffyn planhigion a phobl rhag yr heulwen cryf. Bydd yr wybodaeth a'r hyn fydd yn cael ei ddysgu o'r prosiectau yn helpu gwirfoddolwyr Bees for Development i ddysgu a datblygu sgiliau hanfodol.
Categori: Hyd at £15,000

Community Enterprise Model for Plant Oil Production (CEMPOP), Caerdydd

Yn Uganda wledig, ffermio ymgynhaliol yw'r prif weithgaredd economaidd, ac mae llawer o bobl ifanc yn symud i drefi a dinasoedd yn chwilio am ddyfodol gwell. Wrth i brisiau ar gyfer cnydau arian parod Uganda gyrraedd y gwaelod isaf un, mae partneriaeth o Gymru -  sef CEMPOP, ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd, ac IGO Ltd - yn gweithio gyda ffermwyr masnachol, Kyoga Youth, a Women Community Enterprise, er mwyn datblygu a threialu amaeth-fusnes cynaliadwy.

Bydd cynhyrchu, echdynnu, prosesu a marchnata olewau hanfodol organig yn creu cyfleoedd parhaol ar gyfer merched a phobl ifanc yng  nghefn gwlad Uganda, ynghyd â chyfleoedd addysgol i fyfyrwyr yng Nghaerdydd.

Categori: Hyd at £5,000

Cyfarfod Crynwyr Abertawe, Abertawe– Gerddi twll clo ar gyfer Ysgolion Kumbo 

Roedd pobl yng nghefn gwlad Camerŵn yn arfer tyfu y rhan fwyaf o'u bwyd eu hunain, ond mae prinder dŵr ac ymfudo o ardaloedd gwledig i ddinasoedd yn golygu bod pobl wedi rhoi'r gorau i geisio trin eu tir eu hunain. Gall gerddi twll clo newid hynny- gwelyau bach wedi'u hamgáu ydy’r gerddi hyn, sydd angen llai o ddŵr, ac sy’n defnyddio gwastraff o’r cartref i wella ffrwythlondeb y pridd.
Mae Cyfarfod y Crynwyr yn Abertawe yn gweithio gyda Self Reliance Promoters, sef Corff Anllywodraethol yng Nghamerŵn, i gyflwyno gweithdai ar arddio twll clo ac i greu o leiaf un gardd ym mhob un o'r wyth ysgol yn ninas gogledd-orllewinol Kumbo. Bydd gardd twll clo yn cael ei chreu yn Nhŷ Cyfarfod y Crynwyr yn Abertawe hefyd, i addysgu ymwelwyr a phartneriaid am y prosiect. 
Categori: Hyd at £5,000

Ymgyrch Fair Trade in Football Campaign, Sir Benfro – Hybu Masnach Deg mewn pêl-droed

Mae’r ymgyrchydd o Sir Benfro, Sharron Hardwick, wedi sefydlu’r ymgyrch Fair Trade in Football, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fasnach annheg mewn cynhyrchu peli, a chael peli ardystiedig Masnach Deg i'w defnyddio ar bob lefel o'r gêm. Yn ddiweddar, mae hi wedi ehangu cyrhaeddiad ei hymgyrch i gynnwys hyrwyddo'r peli rygbi Masnach Deg newydd.
Mae Hub Cymru Africa wedi cefnogi Sharron i ledaenu'r gair am beli chwaraeon Masnach Deg mewn ysgolion a chlybiau pêl-droed, ac i weithio gydag Undeb Rygbi Cymru i hyrwyddo peli Masnach Deg yn nhwrnameintiau rygbi ysgolion.
Categori: Hyd at £1,000

Tools for Self Reliance Cymru, Powys - Adnewyddu peiriannau gwnïo ar gyfer grwpiau merched yn Tanzania.

Mae Tools for Self Reliance Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Tanzania ers ugain mlynedd, gan gefnogi pobl gyda mynediad i offer a hyfforddiant fforddiadwy mewn sgiliau crefft fel gwaith gof, teilwriaeth a gwaith saer. Mae Hub Cymru Africa wedi eu cefnogi nhw gyda grant bach i sefydlu eu gweithdy eu hunain yn y Fenni. O'r fan hon, gallant adnewyddu peiriannau gwnïo o Gymru sydd ddim eu hangen i'w defnyddio gan grwpiau menywod yn Tanzania, i greu bywoliaethau cynaliadwy newydd trwy deilwra.
Bydd y gweithdy yn darparu man gwaith i'w gwirfoddolwyr hefyd, ac yn caniatáu iddynt recriwtio mwy, a chreu ymdeimlad o bwrpas cymunedol a phwrpasol ymhellach rhwng gwirfoddolwyr yng Nghymru.
Categori: Hyd at £1,000

Grŵp Llywio Masnach Deg Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin - Hyrwyddo Masnach Deg a chynyddu ymgysylltiad cymunedol yng Nghastellnewydd Emlyn

Gyda chymorth Hub Cymru Africa, bydd y grŵp yn creu llyfrgell adnoddau Masnach Deg a banc o adnoddau a thaflenni hyrwyddol i'w defnyddio mewn digwyddiadau ac i’w rhannu gydag ysgolion a grwpiau partner lleol. Drwy ddefnyddio'r adnoddau hyn yn eu digwyddiadau, maent yn gobeithio cael eu cymuned i fod yn fwy cyfrifol yn fyd-eang, ac i gefnogi masnachwyr lleol sy'n gwerthu nwyddau Masnach Deg.
Categori: Hyd at £1,000

Wales PEN Cymru, Gwynedd- Storïau o Affrica

Mae awduron o gwmpas y byd yn cael eu herlid, eu carcharu, eu haflonyddu ac yn cael eu hymosod am yr hyn maen nhw wedi’u hysgrifennu. Eto, mae awduron sy’n ffoaduriaid yn wynebu heriau enfawr hefyd, wrth geisio sefydlu eu hunain a'u gwaith yn eu gwlad newydd.

Bydd Wales PEN Cymru yn darparu llwyfan i ffoaduriaid adrodd eu storïau, trwy gynnal dau ddigwyddiad yng ngogledd Cymru i fynd i'r afael â hiliaeth a hyrwyddo cynhwysiant, cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae'r digwyddiad Africa Cymru yn noson sy’n canolbwyntio ar farddoniaeth Affricanaidd, cerddoriaeth a bwyd; a bydd Straeon o’r Horn of Africa yn rhannu storïau personol dau ffoadur o Ethiopa, ac yn rhoi mewnwelediad i ni i’r gwersyll ffoaduriaid mwyaf yn y byd.

Categori: Hyd at £1,000             

Love Zimbabwe Fair Trade CIC, Sir Fynwy - Ffair Masnach Deg Cymru 2017

Cymru yw'r wlad Fasnach Deg gyntaf ac eleni, bydd Love Zimbabwe yn rhedeg Ffair Masnach Deg Cymru fwy a gwell. Mae ffair flynyddol Cymru wedi bod yn rhedeg am fwy na degawd, ac mae’n beth hanfodol i atgoffa'r gymuned yng Nghymru am anghydraddoldebau masnach rydd ac effaith hynny ar artistiaid Affricanaidd ac ar y materion sy'n wynebu'r rhai hynny sy'n byw mewn tlodi.

Bydd stondinau, cerddoriaeth fyw, drymio a dawnsio ar draws lleoliadau yn Aberhonddu a'r Fenni, yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol yng Nghymru, ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, tra'n atgoffa cefnogwyr presennol am yr effaith y gall ein gweithredoedd yng Nghymru ei chael ar bobl o amgylch y byd.

Categori: Hyd at £1,000                           

Partneriaeth Masnach Deg Ynys Môn - Masnach Deg Ynys Môn Fairtrade

Mewn ardal o ddiweithdra uchel gyda thri banc bwyd ar waith, mae llawer o bobl yn gorfod wynebu penderfyniadau anodd wrth siopa, ac yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i ddewis yr opsiynau rhataf. Mae Partneriaeth Masnach Deg Ynys Môn yn estyn allan i ymwelwyr, trigolion lleol, grwpiau cymunedol, y Cyngor Sir a'r ysgolion lleol, drwy sgyrsiau, stondinau, boreau coffi, cylchlythyrau a seremonïau gwobrwyo, i gynyddu ymwybyddiaeth a gwerthiannau cynnyrch Masnach Deg.

Categori: Hyd at £1,000  

Dysgu Gydol Oes Grantiau 2017-18

Hijinx, Caerdydd - Able to Act - Lesotho

Partneriaeth greadigol rhwng Hijinx yng Nghymru, sy'n darparu hyfforddiant proffesiynol i actorion sydd ag anableddau dysgu, a Chartref Plant Phelisanong yn Lesotho, sy'n darparu cartref ac ysgol i blant anabl sy’n agored i niwed. Bydd grŵp o bobl ifanc o Lesotho yn gweithio'n uniongyrchol gyda phedwar o actorion sydd ag anableddau dysgu o Gymru, i greu cynhyrchiad theatr tair iaith newydd o'r enw Ke Labelabela Ho Ba ... (I Aspire to Be ...).

Gyda'i gilydd, byddant yn teithio i ysgolion, cartrefi plant a chanolfannau diwylliannol ar draws Lesotho. Trwy eu perfformiadau a’u gweithdai cysylltiedig, byddant yn herio rhagdybiaethau pobl ynghylch galluoedd pobl sydd ag anableddau i godi dyheadau pobl ifanc ar draws y wlad.

Bydd y prosiect yn helpu'r tîm o Gymru o actorion anabl a staff i brofi amgylchedd traws ddiwylliannol, a fydd yn herio eu sgiliau arweinyddiaeth a chreadigol, a’u helpu nhw i fyfyrio ar eu teithiau.

Categori: Hyd at £15,000

Full Circle Education, Caerdydd - Prosiect Cymunedol Merched Aspire - Uganda

Mae menywod a merched ym mhentref Kibisi, Uganda, yn ei chael yn anodd ffynnu mewn cymuned dlawd, lle mae diweithdra uchel, alcoholiaeth, trais yn y cartref, beichiogrwydd cynnar a mynediad cyfyngedig i addysg i ferched yn gyffredin.

Mae menter gymdeithasol Full Circle Education yng Nghymru, yn cefnogi plant a phobl ifanc i wireddu eu dyheadau trwy bresenoldeb a chyrhaeddiad ysgolion. Maent yn cael eu partneru gyda sefydliad cymunedol, I Am That Woman, i gefnogi dysgu gydol oes a dyheadau merched trwy addysg seiliedig ar sgiliau, i wella eu sgiliau cyflogadwyedd ac entrepreneuraidd.

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon, dan arweiniad cyfoedion, yn cyflwyno datblygiadau arloesol o'r ochr Gymreig, yn ogystal â chyfleoedd datblygu proffesiynol ardderchog i staff, a bydd yn adeiladu capasiti ar gyfer y sefydliad I Am That Woman. Byddant yn gweithio gyda'i gilydd i wella sgiliau merched a menywod ifanc ar gyfer rolau mewn sectorau anhraddodiadol, fel adeiladu, yn ogystal â meysydd mwy traddodiadol fel teilwra a thrin gwallt.

Categori: Hyd at £15,000

Dolen Cymru, Caerdydd – Gwella cyrhaeddiad Ysgolion Cynradd drwy ddarparu hyfforddiant ar afiechydon heintus yn Lesotho

Yn aml, mae plant yn Lesotho yn absennol o'r ysgol oherwydd salwch a achosir gan gyfleusterau ac arferion glanweithdra gwael. Mae Dolen Cymru yn gweithio i gefnogi athrawon yn Ysgol Gynradd Thaba Tseka i gyflwyno'r cwricwlwm ar Afiechydon Heintus, a rhoi’r sgiliau i blant i weithredu fel 'asiantiaid dros newid' i addysgu'r gymuned ehangach. Bydd y prosiect hwn yn adeiladu toiledau glanwaith sy’n sensitif i rywedd, ac yn annog newid mewn ymddygiad ar fynd i’r toiled yn yr awyr agored. 

Yng Nghymru, bydd Dolen Cymru yn cyflwyno gwersi mewn 10 ysgol ar lanweithdra a hylendid hefyd, fel rhan o weithgareddau sy'n dathlu Diwrnod Dŵr y Byd 2018. Bydd disgyblion yn cael cipolwg ar faterion iechyd yn Lesotho ac ar yr heriau sy'n wynebu plant o'r un oedran â nhw. Bydd gwneud yr un gweithgareddau yn y ddwy ysgol yn plannu dealltwriaeth, ac yn galluogi disgyblion i gynyddu eu dealltwriaeth o ddinasyddiaeth fyd-eang i'w rhannu gyda'u teuluoedd a gyda chymuned ehangach yr ysgol.
Categori: Hyd at £15,000

Teams4U, Wrecsam - Gwella glanweithdra yn ardal Kumi, Uganda

Yn Kumi, yng nghefn gwlad Uganda , mae dwy ran o dair o ferched yn gadael yr ysgol cyn cwblhau eu haddysg gynradd, a dim ond un ym mhob deg o blant sy'n mynychu'r ysgol uwchradd. Er bod toiledau gwael a chyfleusterau golchi dwylo annigonol yn arwain at ddolur rhydd yn rheolaidd, mae merched sydd ar eu mislif yn gorfod colli gwersi yn llwyr gan nad oes ganddynt y cyfleusterau i aros yn lân.
Mae Teams4U yn gweithio i fynd i'r afael ag absenoldeb ymysg merched ar eu mislif, ac yn ceisio atal afiechyd drwy wella cyfleusterau glanweithdra, nifer y padiau glanweithiol y gellir eu hailddefnyddio sydd ar gael, ac addysg ar arferion hylendid mewn deg ysgol. Bydd gwirfoddolwyr yng Nghymru yn gweithio gyda'u partneriaid yn Uganda i gyflwyno gwersi a rhaglen o weithgareddau adeiladu a dathlu. Bydd gwirfoddolwyr sy'n dychwelyd wedi cynyddu eu sgiliau mewn cydlynu prosiectau, mewn ymchwil ac mewn addysg, a bydd hyn yn eu galluogi i ymgysylltu'n fwy effeithiol yn y gweithle.
Categori: Hyd at £ 15,000

Giakonda Solar Schools, Torfaen – Darparu cyfrifiaduron ynni solar i ysgolion yn Zambia 

Mae pŵer o’r prif gyflenwad yn anghyson yn Zambia, eto mae angen cynyddol am addysg TG a dysgu ar-lein os ydy pobl ifanc y wlad yn mynd i ddod yn ddinasyddion byd-eang llwyddiannus. Mae’r gweithredwyr cymunedol Siavonga Nutrition Group yn gweithio gyda'u partneriaid Giakonda Solar Schools i osod systemau ynni’r haul a gweinyddwyr mewn tair ysgol yn ne Zambia.
Drwy wneud hyn, bydd systemau e-lyfrgell ac e-ddysgu yn cael eu sefydlu, a fydd yn cefnogi athrawon i gynnig a chyflwyno cwricwlwm TGCh yn Zambia. Byddant yn hyfforddi 20 o athrawon a staff Siavonga Nutrition Group i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau hyn, i gyflwyno hyfforddiant i grwpiau menywod a phlant sydd wedi’u hymyleiddio ar sut i ddefnyddio'r adnoddau.

Categori: Hyd at £15,000 

GETSET Wales (Gender Equality in Togo, Supporting Empowerment Together), Powys - Ymgyrch Beichiogrwydd yn yr Arddegau – Togo

Yn rhanbarth Kloto yng Ngorllewin Togo, roedd dwy ran o dair o'r rheiny a adawodd yr ysgol yn gwneud hynny oherwydd beichiogrwydd digroeso, gan greu cylch o dlodi gan na all rhieni ifanc barhau a’u haddysg, sydd felly, yn cyfyngu ar eu rhagolygon bywyd. Mae GETSET Wales ym Machynlleth, yn cydweithio gyda Winner’s Group yng Ngorllewin Togo, i leihau beichiogrwydd mewn plant yn eu harddegau yn yr ardal trwy weithdai theatr, addysg rhyw a grwpiau trafod ar gyfer pobl ifanc, a darparu hyfforddiant addysg rhyw arbenigol i athrawon ar draws ysgolion yn yr ardal. Drwy ffilm a ffotograffiaeth, bydd GETSET Wales yn codi ymwybyddiaeth am waith Winner’s Group, er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng yr ardal hon o Togo a Dyffryn Dyfi.

Bydd y prosiect yn caniatáu i staff GETSET ddatblygu eu sgiliau rheoli prosiect, tra bydd athrawon sydd ynghlwm yn elwa ar y cysylltiadau a’r cyfleoedd traws-ddiwylliannol i weithio mewn partneriaeth yn y blynyddoedd i ddod. Bydd plant ysgol yn dod yn fwy ymwybodol yn fyd-eang o wahanol ddiwylliannau a allai arwain at safbwyntiau mwy myfyriol arnyn nhw eu hunain a'u diwylliant.

Categori: Hyd at £5,000             

Chainworks Productions, Rhondda Cynon Taf - CAN YOU HEAR ME? - Kenya

Mae stigma ac anabledd yn golygu nad oes gan blant sydd yn byw mewn tlodi lawer o hyder, hunan-barch a dewisiadau mewn bywyd. Bydd y prosiect peilot hwn yn defnyddio technegau ffotograffiaeth, radio a drama i gysylltu dwy gymuned o bobl ifanc fyddar a difreintiedig yn Kenya ac yng Nghymru. Trwy'r celfyddydau creadigol, bydd pobl ifanc yn datblygu'r sgiliau a'r hyder i ddod o hyd i'w llais eu hunain, ac i rannu eu storïau gyda chyfoedion yng Nghymru ac yn Kenya, ac yn eu cymunedau lleol, i herio canfyddiadau o dlodi ac anfantais.

Tîm creadigol Chainworks oedd tu ôl i'r perfformiad cymunedol graddfa fawr clodfawr, Torchbearers, a ddaeth â pherfformwyr o Gymoedd De Cymru a threfgorddau De Affrica at ei gilydd. Ar gyfer y prosiect newydd hwn, Can You Hear Me?, maen nhw wedi ymuno â Valleys Kids a’r ffoto-newyddiadurwr arobryn Glenn Edwards, i ddatblygu partneriaeth rhwng Life Skills Oasis ac Ysgol Kambui ar gyfer y Byddar, i archwilio cyfleoedd creadigol sy’n hyrwyddo hunan-archwilio a mynegiant.

Categori: Hyd at £5,000     

Disability Information and Support Network (DISN), Caerdydd - Llyfrgell Rithwir a Gwefan - Kenya

Does gan rieni a gofalwyr plant ag anableddau yn Kenya ddim llawer o fynediad hawdd at wybodaeth am sut i ddarparu gofal a chymorth priodol. Bydd DISN yn darparu porth ar-lein o fforymau gwybodaeth a thrafodaeth ar gyfer y rhai hynny sy'n gyfrifol am addysgu a gofalu am bobl anabl yn Kenya, a fydd yn cynnwys hunan-gymorth, tystiolaeth wyddonol a chyfeirio at wasanaethau sydd ar gael.

Bydd athrawon addysg arbennig, therapyddion, gweithwyr cymdeithasol, darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol a datblygwyr gwe yng Nghymru, yn gwella gwybodaeth partneriaid Kenya am faterion anabledd trwy gyfnewid profiadau a rhannu atebion.

Categori: Hyd at £5,000    

Hands Around the World, Sir Fynwy - Rhannu Arfer Da - Kenya

Mae llawer o blant anabl yn cael eu cuddio o'r golwg yn Kenya, felly mae Hands Around the World wedi bod yn gweithio gyda’r Ganolfan Gymunedol Anabledd (CSDd) ym Maua, Kenya, er mwyn hyrwyddo opsiynau therapi ar gyfer plant, a grwpiau hunangymorth ar gyfer teuluoedd anabl. Elfen allweddol i'r bartneriaeth hon yw ymweliad Rheolwr Prosiect Cyngor Sir Ddinbych i ganolfannau rhagoriaeth yng Nghymru. Trwy ymweld â phrosiectau a sefydliadau yng Nghymru, bydd Rheolwr Prosiect Cyngor Sir Ddinbych yn profi gwahanol ffyrdd o weithio, a dulliau amgen o gefnogaeth i blant anabl a'u teuluoedd. Bydd hyn yn caniatáu iddo gymryd enghreifftiau o arfer gorau yng Nghymru, a’u defnyddio ar gyfer y prosiect yn Kenya, ac yn ei dro, helpu i wella’r therapïau a'r gwasanaethau y gallant eu cynnig.  Mae'r prosiect yn gysylltiedig ag Anabledd yng Nghymru ac Affrica.

Categori: Hyd at £1,000

Ysgol Esgob Morgan, Sir Ddinbych - Ysgol Masnach Deg sydd yn canolbwyntio ar y gymuned

Ysgol gynradd ydy Ysgol Esgob Morgan, sydd yn gweithio i ail-greu’r momentwm i geisio sicrhau bod Llanelwy yn ennill statws Dinas Masnach Deg. Byddai'n hoffi codi ymwybyddiaeth o effaith dewisiadau a phenderfyniadau'r gymuned a disgyblion ar y gadwyn gyflenwi ac ar ffermwyr tramor.

Byddant yn rhedeg siop goffi Masnach Deg bob mis ac yn gwahodd rhieni, gwarcheidwaid, aelodau o'r gymuned ac ysgolion lleol eraill i ddod i Ysgol Esgob Morgan i ddysgu am Fasnach Deg trwy’r gwaith y mae’r plant wedi ei wneud. Bydd pob mis yn cael ei thema ei hun, a bydd yn rhannu agwedd wahanol ar Fasnach Deg. Maen nhw’n gysylltiedig â Masnach Deg Cymru a'r Rhaglen Dysgu Byd-eang.

Categori: Hyd at £1,000 

Grantiau Iechyd a Lles 2017-18

Interburns, Abertawe - Gofal llosgiadau gwell i gleifion yn Ethiopia 

Bydd Interburns yn gweithio i ddatblygu cynllun cenedlaethol i atal llosgiadau, a fydd yn cynnwys rhaglen atal gymunedol i fodloni’r cyd-destunau a’r heriau penodol yn Ethiopia.  Byddant hefyd yn hyfforddi 30 o staff ysbyty allweddol mewn Gofal Llosgiadau Hanfodol.  Bydd y gweithgareddau hyn yn ffurfio rhan o strategaeth iechyd cenedlaethol cyffredinol Ethiopia ar wella iechyd cynradd ac yn y gymuned.

Bydd y prosiect yn cynnig y cyfle i weithwyr gofal iechyd proffesiynol o ysbyty Treforys yn Abertawe ac o’r ganolfan rhagoriaeth llosgiadau, i ddatblygu eu sgiliau a'u profiad personol.

Bydd gweithio mewn amgylchedd adnoddau isel ble derbynnir nifer fawr o gleifion llosgiadau o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel, yn agor y cyfle i ddatblygu dysgu rhwng cyfoedion gyda chydweithwyr rhyngwladol.

Yn ogystal, bydd academyddion, ymchwilwyr a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn elwa ar well sgiliau ymchwil a datblygu polisïau, drwy addysgu a rhannu canfyddiadau rhwng cyfoedion.

Categori: Hyd at £15,000

Shine Cymru, Bro Morgannwg - Gwella gwybodaeth a rheoli materion sy’n effeithio ar blant sydd â spina bifida yn Nigeria.  

Bydd y prosiect hwn yn gweithio i wella gwybodaeth a hunan-barch pobl sydd â spina bifida yn eu cymunedau, ac i gael eu derbyn yn y gymuned.

Trwy ddefnyddio gwybodaeth y gellir ei lawrlwytho ar ffurf adnoddau 'animeiddiad Bwrdd Gwyn', mae mwy o Weithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant rheoli ymwybyddiaeth o ymataliaeth. Bydd yr adnoddau hefyd yn gwella gwybodaeth am reoli ymataliaeth ymysg rhieni plant sydd ag spina bifida.

Bydd y gweithwyr iechyd proffesiynol dan sylw yn elwa o'r cyfle i rannu gwybodaeth broffesiynol ac ymarferol, a byddant yn elwa hefyd, o’r gallu i newid bywydau drwy roi dealltwriaeth a gwybodaeth well am ddulliau rheoli, technegau a chanlyniadau ymataliaeth yn Nigeria.

Bydd staff ac aelodau Shine Cymru yn datblygu hyder ac arbenigedd ar gyfer prosiectau rhyngwladol, a bydd gan aelodau'r potensial i gymryd rhan mewn prosiectau rhyngwladol tebyg yn y dyfodol gydag ymdeimlad newydd o bwrpas.

Categori: Hyd at £15,000

Partneriaeth Iechyd Betsi-Quthing - Gwynedd - Gwella canlyniadau geni i fenywod beichiog a'u babanod newydd-anedig yn Lesotho

Bydd bydwragedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darparu hyfforddiant i hyfforddwr lleol, a fydd yn lledaenu’r hyfforddiant i fydwragedd lleol, gan roi pwyslais ar annog rhoi genedigaeth ar eu sefyll. Bydd Gweithwyr Iechyd Pentref yn cael cit sylfaenol a llyfryn algorithmau syml ar feichiogrwydd iach, sut i adnabod problemau, a phryd i gyfeirio mamau. Bydd mesuryddion hemoglobin yn cael eu dosbarthu hefyd, i fedru asesu anemia yn gyflym, sy'n cynyddu’r risg yn sylweddol o fenyw yn colli gwaed yn dilyn genedigaeth.

Categori: Hyd at £15,000

Vale for Africa, Bro Morgannwg - Darparu gofal llygaid sylfaenol i ardaloedd gwledig anghysbell, dan anfantais yn Uganda

Yr achos unigol mwyaf o olwg gwael yn y byd ydy diffyg sbectolau priodol. Bydd y prosiect hwn yn cefnogi chwech o optometryddion hollol gymwys i hyfforddi a chefnogi unigolion lleol yn y gymuned ac yn y ddau ysbyty lleol trwy Dimau Iechyd Pentrefol,  i ddarparu gofal llygaid gwell, ac i ddiagnosio a thrin clefydau’r llygaid sy'n bygwth y golwg yn gynharach.

Mae glawcoma yn gyflwr sydd heb lawer o symptomau tan  y camau hwyr iawn, felly heb gael profion llygaid rheolaidd i’w ddiagnosio, mae llawer o bobl yn Rhanbarth Tororo yn mynd yn ddall heb fod angen. Bydd y prosiect hwn yn rhedeg clinigau allgymorth mewn ardaloedd gwledig i lawer o gleifion a allai fod erioed wedi gweld meddyg neu optometrydd o'r blaen.

Categori: Hyd at £15,000

SaddleAid, Ynys Môn - Darparu cludiant cynaliadwy brys ym mynyddoedd Ethiopia

Mae'r cyfrwyon pwrpasol yn cael eu dylunio i helpu i gludo merched beichiog neu bobl sydd angen triniaeth feddygol ar gefn ceffyl, asyn neu ful mewn ardaloedd anghysbell lle nad ydynt yn gallu cal mynediad i ddulliau confensiynol o gludiant.

Bydd chwe chyfrwy yn cael eu hanfon i fynyddoedd Simien i’w harddangos a’u profi ymhellach, ac i ddarparu timau "Ambiwlans" penodedig o ful, gyrrwr mul a chyfrwy i gario cleifion i dri chlinig yn y rhanbarth.

Bydd y profion yn caniatáu i SaddleAid weld sut y gellir defnyddio eu cynnyrch yn y maes, ac i weld sut y gallant wella a datblygu ymhellach.

Categori: Hyd at £15,000

Cyswllt Glan Clwyd - Ethiopia, Sir Ddinbych - Adeiladu capasiti a rhannu sgiliau yn ysbyty Hossana, Ethiopia

Bydd y prosiect aml-faes hwn yn cefnogi staff yn Ysbyty Hossana. Bydd yn gweithio i wella’r wybodaeth a’r sgiliau mewn Meddygaeth Gofal Dwys a chardioleg, a gwella gwybodaeth gardioleg ar gyfer meddygon iau lleol.

Bydd staff o Glan Clwyd yn helpu i wella cymhwysedd yr uwch feddyg mewn ecocardiograffeg sylfaenol, a gwella gwybodaeth rheoli gofal dwys ymhlith meddygon teulu a nyrsys. Bydd y prosiect yn darparu hyfforddiant uwchsain ar gyfer meddygon teulu yn Hossana, a bydd hefyd yn gwella’r ddealltwriaeth o faterion iechyd byd-eang ymysg staff meddygol a nyrsio yng Ngogledd Cymru.

Categori: Hyd at £15,000

Adran Obstetreg a Gynaecoleg yn Ysbyty Singleton, ABMU - Astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer hyfforddiant ar gyfer gofal mamolaeth barchus yn Zimbabwe

Mae menywod sydd ar fin rhoi genedigaeth yn ysbytai llywodraeth Zimbabwe yn wynebu esgeulustod, llygredd a cham-drin corfforol, emosiynol a llafar. Mae anfodlonrwydd i ddefnyddio gwasanaethau iechyd yn golygu bod tri o bob deg genedigaeth yn digwydd adref, heb ofal.  Mae tîm o ward geni Ysbyty Singleton wedi ymuno â White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Zimbabwe, i ddarparu peilot hyfforddi creadigol i 25 o fydwragedd a phum obstetregydd yn Harare.

Yn dilyn gweithdy deuddydd dwys, bydd hyfforddeion yn cadw cyfnodolion o'u hymarfer a'u profiadau, a byddant yn dod at ei gilydd bob pythefnos i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol a myfyriol pellach, chwarae rôl, ac i gymryd rhan mewn trafodaethau seiliedig ar achosion a thystiolaeth. Yn Zimbabwe, bydd effeithlonrwydd, gwersi a chost y peilot mentora dwys hwn yn cael eu hasesu cyn iddo gael ei ddatblygu ar draws gwasanaethau mamolaeth Zimbabwe. Bydd y tîm o Gymru yn elwa o ddatblygu a chynllunio rhaglen hyfforddi eang mewn amgylchedd heriol, ac yn dychwelyd i Gymru yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant a gyda gwersi i'w rhannu yn eu harferion eu hunain.

Categori: Hyd at £5,000

Hayaat Women Trust, Caerdydd - Mynd i'r afael ag iechyd meddwl mamau yn Somaliland

Iselder ôl-enedigol yw un o'r prif ffactorau sy'n arwain at gyflyrau iechyd meddwl difrifol mewn merched ifanc Somali. Does dim cynghorwyr iechyd meddwl nac arbenigwyr mewn therapi siarad mewn clinigau neu swyddi iechyd yn Somaliland, ac mae teuluoedd ac unigolion yn aml yn 'ceisio cuddio' afiechyd meddwl, a dim ond yn gofyn am gefnogaeth pan fyddant yn cyrraedd pwynt o argyfwng iechyd meddwl.

Mae Hayaat Women Trust yn gweithio i gyflwyno rhaglen gymorth gyda hyfforddiant mewn datblygu sgiliau, i alluogi menywod Somali i gymryd rheolaeth dros eu hiechyd a'u llesiant. Yn draddodiadol, mae’r Somaliaid yn credu bod materion iechyd meddwl yn ysbrydol, ac na ellir eu trin trwy feddyginiaeth, felly bydd y prosiect hwn yn defnyddio arbenigedd o Gymru i hyfforddi 60 o hyrwyddwyr gwirfoddol i godi ymwybyddiaeth am gyflyrau fel iselder ôl-enedigol, ac i geisio newid y credoau hyn.

Categori: Hyd at £5,000

Hazina, Powys -  Gwasanaeth adsefydlu yn y gymuned i aelodau anabl o’r gymuned yn Tanzania 

Mae gwasanaeth adsefydlu yn y gymuned (CBR) yn cefnogi pobl sydd ag anableddau i integreiddio’n gymdeithasol, i gael eu trin fel aelodau hafal o’r gymuned, ac i  gael mynediad at therapi corfforol. Heb y gwasanaeth hwn, byddai llawer o bobl anabl yn cael eu hynysu ac yn methu cael mynediad at gymorth. 

Gyda'r prosiect hwn, mae Hazina yn ariannu hyfforddiant ar gyfer nyrs CBR newydd, i barhau â'r gefnogaeth sydd yn cael ei rhoi yng nghymuned Bangalala tra hefyd, yn ehangu cwmpas a hyder y nyrsys CBR trwy eu cysylltu â sefydliadau anabledd eraill yn Tanzania. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gyfnewid syniadau a phrofiadau ac ar yr un pryd, yn rhoi cysylltiadau iddynt sy'n gallu helpu i ddarparu neu wneud cyfarpar i blant, gyda llawdriniaethau cywirol perthnasol a gyda chyngor i albinos.

Categori: Hyd at £5,000

Trio Uganda, Caerdydd - Lleihau nifer y plant mewn gofal o deuluoedd risg uchel yn Uganda.

Yn aml, mae plant yn Uganda yn diweddu fyny mewn gofal oherwydd afiechyd cronig rhiant, anabledd meddyliol neu gorfforol neu farwolaeth, bod y fam geni ddim yn gallu ymdopi neu oherwydd bod y fam geni ddim o gwmpas. Bydd Trio Uganda yn ymgynghori â theuluoedd i benderfynu beth sydd ei angen i gadw plant yn y cartref teuluol. Drwy wella llesiant gofalwyr a phlant yn y cartref, mae'r prosiect yn gobeithio dargyfeirio plant o ofal preswyl. Gallai hyn fod ar ffurf cefnogaeth feddygol, hylendid a chynhyrchion babanod i wella ac amddiffyn iechyd teulu, a bwydydd atodol i wella maetheg teuluol a thwf yn natblygiad plentyn.

Categori: Hyd at £5,000

Brian Eadon, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Wrecsam – Cynnal effeithiolrwydd meddyginiaethau hanfodol yn Ethiopia.

Bydd y prosiect hwn yn edrych ar fapio logisteg meddyginiaethau o'u depo yn Addis Ababa i gartref cleifion yn Hossana, i ddarganfod ardaloedd lle mae risg uchel y gallai’r feddyginiaeth fod yn agored i dymereddau uwch, gan eu gwneud yn aneffeithiol neu’n beryglus i’w defnyddio.

Bydd yr ymarfer mapio hwn yn helpu i ddatblygu atebion realistig ar gyfer storio a chludo meddyginiaeth, a bydd yn helpu staff iechyd yng Nghymru i wneud gwell defnydd o adnoddau prin o fewn y GIG, i ddeall effeithiolrwydd cyffuriau sy'n mynd i'r afael â diffyg maeth, HIV / Aids a chlefydau trofannol eraill, ac i ddatblygu systemau logistaidd effeithiol y gall rhwydweithiau iechyd ehangach y DU ac ar draws y byd ddysgu ohonynt.

Categori: Hyd at £1,000

Lowri Bowen, Caerdydd - Lleihau cyfraddau marwolaethau ymhlith babanod newydd-anedig yn Zambia trwy ddadebru

Drwy weithio mewn partneriaeth ag Ysbyty'r Brifysgol yn Lusaka, nod y prosiect hwn ydy hyfforddi 80% o staff yr uned babanod newydd-anedig yn yr ysbyty i allu dadebru’r newydd-anedig. Gallai adnabod a pherfformio cymorth dadebru brys i'r baban yn ystod y 60 eiliad cyntaf o’u bywyd achub bywydau a lleihau cyfraddau anableddau.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys rhaglen fentora, fel bod anesthetyddion lleol yn gallu rhedeg yr hyfforddiant eu hunain. Bydd yn darparu sgiliau addysgu i’r gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru i’w defnyddio yn eu gwaith eu hunain, a bydd yn helpu i ddatblygu hyfforddiant i anesthetyddion dan hyfforddiant i gefnogi bydwragedd yn well yn ystod genedigaethau cymhleth.

Categori: Hyd at £1,000

Shamba Iechyd Meddwl Zanzibar, Powys - Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl yn ardaloedd gwledig Zanzibar.

Bydd y prosiect hwn yn asesu sefyllfa bresennol y gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymunedol yn Zanzibar, ac yn darparu deunyddiau addysgol ar gyfer y staff a'r cleifion yn y clinigau. Bydd hefyd yn gweithio i gryfhau'r bartneriaeth rhwng Cymru a Zanzibar.

Categori: Hyd at £1,000 

Newid Hinsawdd A'r Amgylchedd Grantiau 2017-18

Menter Gydweithredol Menywod Chomuzangari, Abertawe - Lleihau’r Tueddiad Cymunedol i Ddioddef oherwydd Amrywioldeb yn yr Hinsawdd ym Mhentref Chomuzangari - Zimbabwe

Mae'r hinsawdd yn newid, ac yn achosi prinder dŵr, sychder a methiannau cnydau. Mae pentref Chomuzangari yn llawn teuluoedd o ffermwyr ymgynhaliol a reolir gan fenywod, ac sydd yn hollol ddibynnol ar ryddhad sychder. Gan fod tri chwarter y boblogaeth yn nôl dŵr mwy nag 1km o’u cartref, mae Menter Gydweithredol Menywod Chomuzangari yn Abertawe, dan arweiniad cymunedau Alltud, yn gweithio mewn partneriaeth gyda Hope Foundation  Zimbabwe i wella mynediad at ddŵr.

Bydd tyllau turio newydd gyda phympiau tanddwr solar a thanciau uwchben, yn casglu ac yn cyflenwi dŵr i'r gymuned i’w yfed, i dyfu cnydau ac i’w roi i’r da byw. Yn ogystal, bydd technolegau cynaeafu dŵr dan arweiniad y gymuned yn dal y glaw pan fydd yn disgyn, a bydd cnydau a choed ffrwythau sydd yn gallu gwrthsefyll sychder yn cael eu plannu mewn gardd faeth newydd, ac yn cael eu dyfrhau â diferwr.

Bydd arweinydd y prosiect o Gymru a chyfranogwyr yn ennill profiad o reoli, monitro a gwerthuso prosiectau. Mae'r grŵp hefyd yn bwriadu gweithio gyda myfyrwyr a grwpiau cymunedol yng Nghymru, gan ymestyn dysgu am ddinasyddiaeth fyd-eang weithredol.

Categori: Hyd at £15,000

Sector 39 Limited, Powys - Paramaethu Dwyrain Affrica – Uganda

Mae 8 allan o 10 o bobol Uganda yn byw mewn ardaloedd gwledig, ac yn dibynnu ar amaethyddiaeth sy’n cael ei dyfrhau â glaw, sy'n cael ei effeithio fwyfwy gan newid yn yr hinsawdd. Bydd hyfforddwyr permaddiwylliant o Sector 39, yn gweithio gyda Permaculture Research Institute, Uganda a PermoAfrica Center, Kenya, i ddarparu hyfforddiant ac i ddatblygu arbenigedd a gweithgarwch paramaethu yn Nwyrain Affrica.

Trwy raglen hyfforddi, nod y prosiect yw cyflwyno cnydau newydd, tir cynaliadwy ac arferion amaethyddol yn y gymuned. Bydd myfyrwyr paramaethu o ddwyrain Affrica yn gweithio i greu Gardd Goedwig ar gyfer merched o gefndiroedd difreintiedig yn Ysgol Uwchradd Busoga, Kamuli, a chynnig cyfleoedd dysgu ymarferol i brosiect Plant Amddifad Ngora. Mae'r prosiect yn gysylltiedig â Dolen Ffermio ac ysgolion yn Llanfyllin.

Categori: Hyd at £15,000    

Maint Cymru, Caerdydd - Dathlu coedwigoedd glaw trofannol gyda phlant ysgol ar draws Cymru

Elusen newid yn yr hinsawdd ydy Maint Cymru, sydd yn ymroddedig i godi ymwybyddiaeth am newid yn yr hinsawdd a cheisio cael y genedl i helpu i ddiogelu ardal o goedwig law drofannol ddwywaith maint Cymru. Mae 'Dathlu Coedwigoedd Trofannol' yn ddigwyddiad ar gyfer plant ysgol gynradd o ysgol yn Ne Cymru sydd â chysylltiad yn barod gydag ysgol yn Uganda. Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Hub Cymru Africa, a’r nod ydy ysbrydoli disgyblion ac athrawon i gryfhau eu cysylltiadau a'u hannog i gymryd camau cadarnhaol yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Categori: Hyd at £1,000

Os oes gennych fwy o cwestiynau, edrychwch ar ein dogfen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

I drafod y grantiau neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 

grants@hubcymruafrica.org.uk neu 02920 821 057.