Derbynwyr Grantiau 2015/16

Mae Grantiau Hub Cymru Africa yn dod o dan pedwar prif thema;

I weld pwy derbyniodd ein grantiau yn ystod 2015/16 gweler y themau isod:

Bywiolaethau Cynaliadwy Grantiau 2015-16

Masnach Deg y Gelli Gandryll, Y Gelli Gandryll - Gwir gost ffasiwn

Yn yr 20 mlynedd ddiwethaf, mae dillad wedi mynd yn rhatach, ond mae’r costau dynol ac amgylcheddol sy’n gysylltiedig â hyn yn parhau i godi. Mae 80% o’r gweithwyr sy’n cynhyrchu dillad yn fenywod, maent ymysg y gweithwyr diwydiannol sy’n derbyn y cyflogau isaf yn fyd-eang ac nid oes gan lawer ohonynt unrhyw hawliau nac amddiffyniad diogelwch.

Mae’r prosiect hwn yn anelu at greu ymwybyddiaeth o gost gymdeithasol ac amgylcheddol dillad rhad yn y Gelli Gandryll, trwy gynnal noson yn canolbwyntio ar y diwydiant ffasiwn a masnach dillad, yn cynnwys dangos ffilm a sioe ffasiwn i arddangos dillad Masnach Deg.
Categori: Hyd at £1,000

Ymgyrch Pêl-droed Masnach Deg, Sir Benfro - Annog dysgu am Fasnach Deg drwy bêl-droed

Yn anffodus, mae masnach annheg, tlodi a llafur plant yn amlwg wrth gynhyrchu peli troed yn aml. Mae’r ymgyrch hon yn darparu gweithdai addysgol, sy’n hybu defnydd o beli troed Masnach Deg ac sy’n addysgu plant i feddwl am y cysylltiad rhwng cynnyrch a’u cynhyrchwyr.

Fe fydd peli troed Masnach Deg yn cael eu darparu ar gyfer digwyddiadau mewn ysgolion ac yn y gymuned, ac fe fydd twrnameintiau pêl-droed Masnach Deg yn cael eu cynnal. Mae’r ymgyrch yn anelu hefyd at godi proffil peli chwaraeon Masnach Deg a dadlau dros gadw’r rhain mewn siopau a chanolfannau chwaraeon lleol.
Categori: Hyd at £1,000

Rhwydwaith Niokolo, Caerdydd - Hybu bywoliaethau cynaliadwy mewn pentrefi gwledig yn Senegal

Mae’r bobl leol sy’n byw yng nghyffiniau Parc Cenedlaethol Niokolo-Koba yn dibynnu ar eu hadnoddau naturiol i fyw eu bywydau beunyddiol, ond nid yw lefel bresennol yr adnoddau a ddefnyddir yn gynaliadwy. Mae hyn yn bygwth sicrwydd bywyd ac amodau byw mewn pentrefi cyfagos ac mae’n safle treftadaeth UNESCO.

Mae’r prosiect hwn yn defnyddio ffilmiau iaith leol i rannu syniadau rhwng cymunedau yn Senegal a Chymru, er mwyn cynyddu’r gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a hybu bywoliaethau cynaliadwy mewn pentrefi yn Senegal. Yna, fe fydd y ffilmiau yma’n cael eu cynnwys mewn rhaglenni addysgol yng Nghymru, i arddangos materion amgylcheddol y byd a rhoi llwyfan ar gyfer cyfnewid diwylliannol.
Categori: Hyd at £1,000

SUSSED Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr - Creu ymwybyddiaeth o Fasnach Deg a chyfiawnder cymdeithasol

Mae SUSSED Cymru yn gwmni cydweithredol sy’n eiddo i’r gymuned, sy’n hybu ac yn annog siopa moesegol, ac mae’n ymdrechu i ddatblygu ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â chynaladwyedd yn y gymuned leol.

Trwy gyfrwng prosiect SUSSED, rydym yn cyflwyno sgyrsiau i ysgolion a’r gymuned, yn ogystal â chynnig cyfres o stondinau a gweithgareddau allgymorth, sy’n hybu amrywiaeth eang o gynnyrch Masnach Deg, i gynyddu gwerthiant ac ymwybyddiaeth.
Categori: Hyd at £1,000

Ysgol Esgob Morgan, Sir Dinbych - Dathlu a rhannu Masnach Deg

Mae Ysgol Esgob Morgan wedi bod yn gweithio’n galed i hybu ac ymgysylltu â Masnach Deg ers pum mlynedd bellach, a dyma’r Ysgol Gynradd gyntaf yn Sir Ddinbych i ennill Gwobr Ysgolion Masnach Deg.

Gyda’r grant hwn, maent yn anelu at ehangu eu dylanwad a mewnosod diwylliant Masnach Deg yn y gymuned ehangach, trwy drefnu ‘Siopau Coffi Masnach Deg” misol, i greu ymwybyddiaeth ymhlith rhieni ac aelodau o’r gymuned. Yn ogystal, fe fyddant yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o gefnogi Masnach Deg yn eu rhwydwaith o 17 o ysgolion lleol yng Nghymru.
Categori: Hyd at £1,000

Tools for Self Reliance Cymru, Crucywel - Supporting Village Clusters

Mae Tools for Self Reliance Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Nhansanïa ers ugain mlynedd. Mae’r prosiect hwn yn parhau gydag ymagwedd y grwp o gynorthwyo pobl i gael mynediad at offer a hyfforddiant fforddiadwy mewn sgiliau crefftwyr, megis gwaith gof, teilwriaeth a gwaith saer.

Mae’r prosiect hwn yn anelu at helpu 150 o bobl mewn pentrefi i ffwrdd oddi wrth y rhwydwaith prif ffyrdd nad sydd wedi medru cael mynediad at gymorth o’r fath o’r blaen. Yn ogystal, mae’r grwp yn rhoi blaenoriaeth i waith gyda menywod a phobl anabl sy’n cael anhawster yn aml.
Category: Hyd at £15,000 (dros flwyddyn)

Zimele UK, Y Fenni - Datblygu Mentrau Crefft

Mae menywod yn KwaZulu Natal, De Affrica, yn gweithio’n galed, ond maent yn cael trafferthion oherwydd diffyg addysg a diweithdra uchel. Mae Zimele SA yn ffurfio grwpiau hunangymorth, lle mae eu haelodau yn dysgu sgiliau ac yn arbed arian gyda’i gilydd. Mae ei bartner, Zimele UK, sydd wedi’i leoli yng Nghymru, yn cefnogi'r prosiect hwn, i alluogi menywod i ennill arian trwy grefftau.

Mae’r prosiect hwn yn datblygu cynhyrchu crefftau Masnach Deg a sgiliau busnes 68 o fenywod yn nhref Winterton. Fe fydd Zimele UK yn helpu i ddod o hyd i farchnadoedd ar gyfer y crefftau hynny nôl yng Nghymru. Yn ogystal â bod o fudd i fenywod yn Ne Affrica, fe fydd y prosiect yn datblygu sgiliau busnes gwirfoddolwyr yng Nghymru.
Categori: Hyd at £15,000 (dros flwyddyn)

PONT, Rhondda Cynon Taf - Partneriaeth o’r gogledd i’r de dros rymuso - mynd i’r afael â thlodi plant yn Wganda ac ysbrydoli pobl sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru.

Fe fydd y prosiect hwn yn helpu i sefydlu 15 o Grwpiau Hunangymorth mewn tri phlwyf ym Mbale, Wganda, gyda ffocws ar fenywod yn gofalu am blant amddifad a phlant agored i niwed.

Fe fydd aelodau’r grwpiau’n derbyn hyfforddiant mewn cynilo, gosod nodau, datrys problemau a hybu busnes. Hefyd, fe fyddant yn derbyn geifr i ddarparu llaeth a chig, a geifr newydd i gynhyrchu incwm ar gyfer buddsoddi pellach. Fe fydd tri aelod o Grwpiau Hunangymorth yng Nghymru yn ymweld ag Wganda, i ddysgu am weithgareddau yno ac i ddysgu gwersi ac ennyn ysbrydoliaeth i ddychwelyd gyda nhw i Gymru.
Categori: Hyd at £15,000 (dros 2 flynedd)

Ymddiriedolaeth Bees for Development, Sir Fynwy - Arian o fêl ym Mbale, Uganda

Mae cadw gwenyn yn ffordd fforddiadwy a chynaliadwy i deuluoedd amaethu bach i gynyddu eu hincwm, trwy werthu mêl a chwyr gwenyn. Mae gwenyn yn bryfed peillio pwysig hefyd: sy’n helpu i roi hwb i gynnyrch y fferm ac yn cefnogi’r amgylchedd lleol.

Fe fydd y prosiect hwn yn cynyddu incwm 96 o deuluoedd yn Wganda, trwy feithrin sgiliau 12 o hyfforddwyr cadw gwenyn cymunedol i’w cynorthwyo nhw. Yn ogystal â chynnig hyfforddiant cadw gwenyn, fe fydd pobl yn cael cymorth i ddatblygu sgiliau busnes a marchnata hefyd. Fe fydd staff a gwirfoddolwyr o Gymru sy’n rhan o’r prosiect yn gwella eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u hyder.
Categori: Hyd at £15,000 (dros 2 flynedd)

Yn ol i'r dechrau


Dysgu Gydol Oes Grantiau 2015-16

Hay2Timbuktu, Y Gelli Gandryll - Student2Student Hay2Timbuktu

Yn dilyn gwrthryfel ym Mali yn 2012, mae llawer o ansefydlogrwydd a gwrthdaro wedi bod yn y rhanbarth. Mae hyn wedi effeithio ar y ddarpariaeth addysg yno, yn enwedig i ferched, ac wedi atal disgyblion o Hay rhag ymweld â’u cymuned partner Timbuktu.

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi tair ysgol yn Timbuktu i wella eu dull o ddysgu Saesneg, a fydd yn helpu i wella’r sgiliau a’r cyfleoedd addysgol i ddisgyblion yno. Bydd disgyblion ysgol o Hay a Timbuktu yn defnyddio dulliau cyfathrebu electronig / y rhyngrwyd ac yna, yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau ieithyddol yn Saesneg a Ffrangeg, a rhannu barnau ehangach o’r byd o safbwyntiau diwylliannol gwahanol iawn.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Anabledd yng Nghymru ac Affrica, Powys - Actifydd Anabl Affricanaidd yng Nghymru

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion anabledd yng Nghymru ac yn Affrica, a datblygu gwirfoddoli ymysg pobl anabl yng Nghymru.

Bydd actifydd anabl o Sambia yn teithio o gwmpas Cymru am 10 diwrnod, ac yn siarad mewn ysgolion, y gymuned ac mewn digwyddiadau anabledd. Bydd yn codi ymwybyddiaeth o anghenion pobl anabl a'u teuluoedd yn Affrica Is-Sahara, ac yn annog pobl anabl yng Nghymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cymru-Affrica.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Giakonda Ltd, Abertawe - Cyfarparu ysgolion gyda chyfrifiaduron

Mae cwricwlwm TGCh wedi cael ei gyflwyno i ysgolion yn Sambia, ond nid oes gan lawer o ysgolion offer cyfrifiadurol neu hyd yn oed gyflenwad trydan.

Bydd y prosiect hwn yn sefydlu ystafelloedd cyfrifiaduron mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn Sambia. Bydd y cyfrifiaduron Rasperry Pi arloesol sydd wedi’u dylunio yn y DU (sy'n cael eu cynhyrchu yn Ne Cymru), yn cael eu defnyddio, a bydd paneli solar yn cael eu gosod mewn ysgolion i ddarparu’r cyflenwad trydan angenrheidiol. Bydd adnoddau e-ddysgu hefyd yn cael eu darparu, ynghyd â hyfforddiant technegol ar gyfer yr ysgolion. Bydd y technegwyr yn Giakonda Ltd yn datblygu eu sgiliau a'u profiad drwy osod yr offer hyn mewn ysgolion yn Sambia.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Y Labordy Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor - Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Makerere, Uganda

Mae llywodraethau a sefydliadau o gwmpas y byd yn gweithio i oresgyn tlodi, tra’n diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ar yr un pryd: dyma her datblygu cynaliadwy.

Fe fydd ein prosiect yn datblygu cysylltiadau rhwng staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Makerere a Phrifysgol Bangor, er mwyn rhannu profiadau a helpu i greu cynllun gweithredu cynaladwyedd arloesol ar gyfer y Brifysgol yn Wganda. Fe fydd y cyfranogwyr o Gymru’n dysgu am weithio mewn diwylliant gwahanol, a byddant yn datblygu eu dealltwriaeth o roi datblygu cynaliadwy ar waith mewn sefydliadau cymhleth.
Categori: Hyd at £5,000 (dros 2 flynedd)

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro, Pen-y-bont a'r Ogwr - Make it Happen 2

Fe fydd y prosiect hwn yn gweithio yng Nghymru, yng Nghenia ac yn Ethiopia ac mae’n anelu at herio agweddau tuag at, a chreu ymwybyddiaeth o faterion sy’n effeithio ar fenywod a merched, yn cynnwys llurgunio organau rhywiol menywod, cam-esgor cynnar a chydsyniad rhywiol. Yn ogystal ag ymgysylltu â menywod mewn digwyddiadau celfyddydau creadigol, cynhyrchu ffilmiau a digwyddiadau dathlu, fe fyddwn yn cynorthwyo gwragedd gweddw Maasai i gynhyrchu mêl a chanhwyllau, er mwyn ennill arian.

Yn ogystal â chefnogi bywoliaeth a hawliau menywod yn Affrica, fe fydd digwyddiadau yng Nghymru yn sicrhau bod cyfranogwyr yn cynyddu eu dealltwriaeth o wahanol ddiwylliannau ac yn dysgu sgiliau newydd ym maes cynhyrchu ffilmiau.
Categori: Hyd at £5,000 (dros 3 flwyddyn)

Yn ol i'r dechrau


Iechyd a Lles Grantiau 2015-16


Dolen Cymru Wales Lesotho Link, Caerdydd - Gwella’r modd mae salwch meddwl yn cael ei reoli yn Lesotho

Mae Lesotho, fel llawer o wledydd sy’n datblygu, yn cael trafferth darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac, o ganlyniad, mae diffyg gofal a chymorth ar gael i’r niferus unigolion sydd ag anghenion iechyd meddwl.

Fe fydd prosiect Dolen Cymru yn gwella gallu gweithwyr iechyd proffesiynol yn y wlad i ganfod a rheoli salwch meddwl, trwy hyfforddi nyrsys seiciatrig, hyfforddedigion meddygaeth teulu a nyrsys gofal iechyd sylfaenol. Fe fydd y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o Gymru, a fydd yn cyflwyno’r hyfforddiant, yn ennyn profiad dysgu ac yn elwa o ymwybyddiaeth gynyddol o faterion iechyd byd-eang.
Categori: Hyd at £1,000

Dr James Glasbey, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd - Cyflwyno hyfforddiant dan arweiniad cynheiriad ymysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Rwanda

Ar hyn o bryd, ychydig hyfforddiant ffurfiol mae myfyrwyr meddygol a meddygon iau yn ei dderbyn mewn archwilio meddygol, gwella ansawdd ac ymchwil meddygol. Mae’r fenter hon yn anelu at ddatblygu partneriaeth gynaliadwy, o fudd i bawb, rhwng gweithwyr gofal iechyd yng Nghymru a Rwanda, gan drosglwyddo’r sgiliau a’r gwersi a ddysgwyd o systemau archwilio meddygol yn y GIG yng Nghymru i grwp o feddygon dan hyfforddiant yn Rwanda.

Fe fydd y meddygon dan hyfforddiant a leolir yng Nghymru yn elwa o gysylltiadau cyfunol gyda chydweithwyr rhyngwladol, yn gwella eu hymwybyddiaeth o faterion iechyd byd-eang ac yn cael profiad o gyflwyno hyfforddiant dan arweiniad cymheiriaid.
Categori: Hyd at £1,000

Undeb Rygbi Byddar Cymru (URBC), Caerdydd - Cysylltu plant byddar a thrwm eu clyw yng Nghymru a De Affrica

Yng Nghymru, mae tua 3,000 o blant rhwng 4 a 18 oed yn fyddar neu’n drwm eu clyw, felly gellir amcangyfrif bod tua 52,000 o blant byddar yn Ne Affrica. Mae Rygbi Byddar yn ysbrydoli plant byddar, sy’n teimlo efallai nad ydynt yn medru cyfranogi mewn chwaraeon cyswllt.

Trwy gyswllt gydag Undeb Rygbi Byddar De Affrica, mae’r prosiect hwn yn cynnig sesiynau blas ar rygbi i blant byddar yn Ne Affrica. Fe fydd chwaraewyr rygbi byddar Cymru yn ymddwyn fel modelau rôl, yn ogystal â gwella eu sgiliau cyfathrebu a dysgu a’u dealltwriaeth o faterion byd-eang.
Categori: Hyd at £1,000

SaddleAid, Ynys Môn - Cyfrwyau Pwmpiadwy ar gyfer cludiant brys

Yn Ethiopia, amcangyfrifir bod mwy na hanner y boblogaeth yn byw mwy na 10km o'r cyfleuster meddygol agosaf, ac mae seilwaith trafnidiaeth mewn sawl rhanbarth yn wael. Mae llawer o bobl mewn ardaloedd anghysbell yn defnyddio mulod fel ffordd o deithio, ond mae hyn yn arbennig o anodd i fenywod sydd ar fin rhoi genedigaeth a phobl sâl.

Bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo SaddleAid i dreialu'r defnydd o'u dyfais arloesol yn Ethiopia - sef cyfrwy asyn / ceffyl pwmpiadwy sydd wedi’i gynllunio i gludo merched beichiog / pobl sâl at gyfleusterau iechyd. Mae’r cyfrwy yn gweithredu fel clustog ac yn dal y claf i fyny heb roi baich ychwanegol diangen ar yr asyn.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Hazina, Powys - Gweithiwr iechyd ar gyfer plant sydd ag anableddau

Yn aml, mae plant sydd ag anableddau cymhleth yng nghefn gwlad Tansanïa yn derbyn gofal gartref gan neiniau a theidiau, sy'n cael trafferth i gefnogi eu hanghenion gofal a datblygiadol.

Gyda'r grant hwn, bydd Hazina yn archwilio'r potensial i gael gweithiwr iechyd lleol i ddarparu gwasanaethau gofal a therapi ar gyfer plant sydd ag anableddau a'u teuluoedd yn eu cymuned partner. Bydd y gweithwyr iechyd proffesiynol a’r ymddiriedolwyr o Gymru sydd ynghlwm yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau cynllunio ar gyfer cyflenwi gwasanaethau a rheoli prosiectau. Bydd plant ysgol a grwpiau cymunedol ym Machynlleth yn dysgu am fywyd plant sydd ag anableddau yn Tansan?a.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Shine Cymru, Cardiff - Achub bywydau a gwella'r dyfodol

Mae teuluoedd yn Nigeria yn wynebu nifer o broblemau wrth ofalu am blant sy’n dioddef o Spina Bifida a Hydroceffalws. Yn arbennig, mae anhawster i reoli anymataliaeth yn creu sialensiau o ran bywyd cartref, addysg a’r gymdeithas ehangach.

Mae Shine Cymru yn cefnogi teuluoedd yng Nghymru sy’n delio â’r cyflyrau yma, a nawr mae’n anelu at ddatblygu cyswllt gyda sefydliad bach anllywodraethol yn Nigeria, sy’n ceisio gwneud yr un peth. Fe fydd y grant hwn yn ariannu ymweliad rhychwantu i weithiwr gofal iechyd o Gymru i ymweld â Nigeria am y tro cyntaf, i ragbrofi hyfforddiant rheoli anymataliaeth i deuluoedd.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Cyswllt Ethiopia: Cyswllt Glan Clwyd-Hossana, Sir Dinbych - Prosiect tair rhan: datblygu systemau gofal iechyd, gofal critigol a myfyrwyr meddygol

Mae’r prosiect hwn yn anelu at gefnogi tair her gofal iechyd yn Ethiopia: rheoli salwch difrifol, cefnogi gweithwyr gofal sylfaenol a chyflwyno cwricwlwm llawn mewn ysgolion meddygol.

Ar y cyd gyda’u partneriaid yn Ysbyty Hossana yn ne Ethiopia, fe fydd meddygon a nyrsys o Gymru yn helpu i hyfforddi 120 o feddygon, staff canolfan iechyd a myfyrwyr meddygol. Fe fydd y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o Gymru’n gwella eu dealltwriaeth o broblemau iechyd byd-eang a’u profiadau clinigol a dysgu trwy’r prosiect hwn.
Categori: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Interburns, Abertawe - Gwella gofal llosgiadau cenedlaethol yn Ghana

Dim ond dwy uned losgiadau arbenigol sydd yn Ghana - gwlad â ganddi bron i 26 miliwn o bobl - ac ychydig iawn o weithwyr iechyd proffesiynol sydd wedi eu hyfforddi i drin llosgiadau. Mae mwyafrif y cleifion sydd wedi dioddef llosgiadau yn blant neu’n fenywod ifanc sy’n byw mewn tlodi.

Fe fydd Interburns yn hyfforddi 100 o weithwyr iechyd proffesiynol, yn cynnwys llawfeddygon, meddygon a nyrsys, mewn Gofal Llosgiadau Hanfodol ac fe fydd yn cyflawni gwelliannau clir mewn gofal ar draws pum cyfleuster iechyd yng ngogledd a gorllewin y wlad. Fe fydd gweithwyr iechyd o Gymru, sy’n gwirfoddoli ar y prosiect, yn ennyn dealltwriaeth newydd a sgiliau datrys problemau, a ellir eu defnyddio wedi iddynt ddychwelyd adref.
Categori: Hyd at £15,000 (dros flwyddyn)

Gofal i Wganda, Caerfyrddin - Hyfforddi Timau iechyd Pentref yn Wganda

Mae darpariaeth gyfyngedig mewn ysbytai a seilwaith trafnidiaeth gwael yn cyflwyno heriau enfawr i bobl sy’n ceisio gofal iechyd mewn llawer o bentrefi yn Wganda. Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o Gymru yn cynorthwyo i hyfforddi Timau Iechyd Pentref yn Kamira, Ardal Luwero.

Mae’r Hyrwyddwyr Iechyd Cymunedol hyfforddedig yn helpu pentrefwyr i ddysgu sut i osgoi malaria ac afiechydon eraill, tra bo Gweinyddion Atgyfeirio Genedigaeth Draddodiadol yn helpu i gadw mamau newydd a’u babanod yn iach. Yn ogystal, fe fydd y grwp yn cyflwyno hyfforddiant mewn ysbytai, yn cynnwys technegau uwchsain ac anaesthetig. Fe fydd mwy na 100 o bobl yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi, ac fe fydd y tîm o Gymru yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a datrys problemau.
Categori: Hyd at £15,000 (dros flwyddyn)

Midwives@ethiopia, Powys - Cryfhau Hyfforddiant ar gyfer Gweithwyr Iechyd a Bydwragedd

Mae llawer o fenywod yn Ethiopia yn ei chael hi’n anodd cael mynediad at ofal bydwreigiaeth medrus ac mae’r gyfradd marwolaethau mamau ymhlith yr uchaf yn y byd. Fe fydd y prosiect hwn yn parhau gyda gwaith midwives@ethiopia, i hyfforddi Gweithwyr Ymestyn Iechyd mewn cymunedau gwledig ac i ddiweddaru sgiliau clinigol bydwragedd mewn canolfannau iechyd.

Fe fydd 150 o weithwyr gofal iechyd yn Ne Ethiopia yn cael eu hyfforddi ac fe fydd y bydwragedd Cymreig sy’n rhan o’r prosiect yn datblygu eu sgiliau addysgu, cyfathrebu ac arwain. Yn ogystal, fe fydd cardiau lluniau’n cael eu dosbarthu, i helpu i addysgu cymunedau lleol am faterion yn ymwneud â geni plant, ac fe fydd Pecynnau Geni Glân yn cael eu darparu ar gyfer canolfannau iechyd.
Categori: Hyd at £15,000 (dros flwyddyn)

Ymddiriedolaeth Merched Hayaat, Caerdydd - Ymyrraeth Gofal ar gyfer Anhwylderau Iechyd Meddwl yn Somalia

Fel yn llawer o wledydd incwm isel, mae gofal iechyd meddwl yn Somalia yn cael trafferthion gydag ychydig adnoddau a diffyg dealltwriaeth o sut i drin salwch meddwl. Eto, mae problemau iechyd meddwl yn medru rhwystro unigolion a chymdeithasau rhag datblygu eu hunain a mynd i’r afael â thlodi.

Fe fydd y grwp menywod Somalïaidd yma’n defnyddio arbenigedd gweithwyr cymdeithasol iechyd meddwl a seiciatryddion o Gymru i gyflwyno hyfforddiant i fwy na 50 o weithwyr ysbyty / allgymorth a chynrychiolwyr y gymuned yn Somalia. Fe fydd hyn yn cynnwys adnabod a thrin anhwylderau iechyd meddwl difrifol, iselder a straen ac adweithiau trawma ar ôl gwrthdaro.
Categori: Hyd at £15,000 (dros 2 flynedd)

Ymddiriedolaeth GIG Velindre, Caerdydd - De Cymru – Cyswllt Gofal Canser Sierra Leone

Ar hyn o bryd, nid oes yna arbenigwyr gofal canser yn Sierra Leone ac nid yw rhai ysbytai allweddol yn cynnig unrhyw driniaeth na gofal rheoli symptomau i gleifion canser neu blant sy’n dioddef o lymffoma Burkitt. Collwyd staff allweddol hefyd yn ystod yr argyfwng Ebola.

Fe fydd y prosiect hwn yn ailsefydlu casglu data ar gyfer cofrestrfa ganser, fe fydd yn hyfforddi 100 o staff ysbyty mewn gofal canser (ar draws 3 ysbyty) ac fe fydd yn sefydlu canolfan i drin Lymffoma Burkitt. Fe fydd gweithwyr gofal iechyd o Gymru yn cyfrannu at yr hyfforddiant ac fe fyddant yn helpu i ddatblygu cwrs gofal canser, a fydd yn ehangu eu sgiliau hyfforddi, datrys problemau a datblygu gwasanaethau.
Categori: Hyd at £15,000 (dros 2 flynedd)

Yn ol i'r dechrau

Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd Grantiau 2015-16


Cwmni Buddiant Cymunedol Clynfyw, Sir Benfro - Cynorthwyo i ymgysylltu â’r gymuned trwy ynni’r haul yn Ne Affrica

Nid oes gan lawer o gymunedau gwledig yn Ne Affrica fynediad at olau neu drydan, ac maent yn gorfod trefnu eu dyddiau yn unol â golau ddydd. Fe fydd y prosiect hwn yn gosod systemau golau heulol sylfaenol mewn llongau cynwysyddion (a anfonwyd i Dde Affrica yn cynnwys cymhorthion symudedd a chyflenwadau meddygol) ac yn trawsnewid y cynwysyddion yma i mewn i ysgolion, canolfannau cymunedol a chanolfannau meddygol.

Mae’r golau heulol yn helpu i ymestyn y dydd a chynyddu ymgysylltu â’r gymuned, trwy ddysgu a rhyngweithio cymdeithasol. Mae pobl agored i niwed a phobl anabl yng Nghymru yn cyfranogi wrth baratoi’r cymhorthion symudol a’r cyflenwadau meddygol, gan hybu eu hunan-barch, cynnig hyfforddiant achrededig a chyfle i ymgysylltu â’r gymuned.
Categori: Hyd at £1,000

Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru, Caerdydd - Achub y blaned – dyma’r unig un sydd â siocled!

Mae newid yn yr hinsawdd wedi disgyn i lawr yr agendâu gwleidyddol, cyhoeddus a’r cyfryngau dros y blynyddoedd diwethaf, gan arwain at ddiffyg ymgysylltu â’r cyhoedd a diffyg ymwybyddiaeth o’r problemau a’r datrysiadau posib.

Mae’r ymgyrch hon yn anelu at ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru mewn trafodaethau am newid yn yr hinsawdd, trwy gyfrwng siocled. Fe fydd 100 o gaffis ar draws Cymru yn cynnig un pryd yn cynnwys siocled Masnach Deg yn y cyfnod yn arwain i fyny at drafodaethau hinsawdd y CU ym Mharis, tra’n hybu trafodaeth ar effaith fyd-eang ein gweithredoedd ni yng Nghymru ac effaith newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang ar yr un pryd.
Categori: Hyd at £1,000

The Nature Foundation, Pembrokeshire - Ocean Motion

Mae gwastraff dyn yn achosi problemau mawr ar gyfer ecosystemau'r môr. Mae gwastraff o bob rhan o'r byd yn troi fyny ar draethau ac yn niweidio pysgod ac anifeiliaid eraill. Mae miloedd o fflip-fflops o Gefnfor India yn ymddangos ar arfordir Dwyrain Affrica, ac mae gwastraff sy’n cael ei adael mewn nentydd ac afonydd hefyd yn llifo i mewn i'r môr.

Drwy'r prosiect hwn, bydd plant ysgol o Sir Benfro yn dysgu am wastraff o’r môr, ac yn ymweld â chanolfan ailgylchu leol. Yn y cyfamser, yn Cenia, bydd plant ysgol hefyd yn dysgu am y problemau hyn ac yn ymweld â chanolfan ailgylchu fflip-fflops arloesol yn Nairobi. Yna, bydd y disgyblion o Gymru ac Affrica yn rhannu’r hyn a ddysgont.
Category: Hyd at £5,000 (dros flwyddyn)

Dolen Ffermio, Powys - Prosiect Ynni'r Haul Cymuned Ngora

Ychydig iawn o gartrefi yn ardal wledig Ngora yn Wganda sydd â mynediad i drydan ac mae tua 85% yn defnyddio lampau paraffîn i gael golau. Mae’r prosiect hwn yn anelu at sefydlu gweithdy yn y gymuned i gynhyrchu, gwerthu a gosod paneli heulol fforddiadwy ar gyfer cartrefi yn yr Ardal.

Fe fydd peirianyddion trydanol a heulol yn gweithio gyda’r Ddolen Ffermio a’u partneriaid yn Wganda, i ennyn profiad a dysgu gwersi gwerthfawr. Yn ogystal â gofalu bod ffynonellau ynni adnewyddadwy ar gael ar gyfer cartrefi gwledig, fe fydd y prosiect hwn yn darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn lleol ac fe fydd yn helpu i leihau’r allyriadau carbon wrth ddefnyddio paraffîn.
Categori: Hyd at £15,000 (dros y flwyddyn)

Cyswllt Carbon Cymunedol, Llanbedr Pont Steffan - Hanner Miliwn o Goed ar gyfer Ysgolion Cenia

Nid yn unig mae coedwigoedd yn helpu i ostegu newid yn yr hinsawdd - maent hefyd yn darparu bwyd ac yn diogelu cymunedau rhag llifogydd a thirlithriadau. Mae’r Cyswllt Carbon Cymunedol wedi cynnal prosiectau llawr gwlad yng Nghenia ers dros wyth mlynedd ac mae eisoes wedi plannu 104,000 o goed yn y wlad.

Nawr, mae’n plannu 400,000 arall. Trwy weithio gyda 124 o ysgolion yn Coast Province a rhoi blaenoriaeth i rymuso menywod a phobl anabl, fe fydd y prosiect o fudd i fwy na 50,000 o bobl yng Nghenia, yn uniongyrchol. Fe fydd myfyrwyr yng Nghymru yn dysgu am ecosystemau coedwigoedd, tra bydd ymchwilwyr ôl-raddedig yn elwa o gymhwyso systemau gwybodaeth ddaearyddol a chyfrifiadau carbon deuocsid.
Categori: Hyd at £15,000 (dros 3 mlynedd)

Yn ol i'r dechrau


Os oes gennych fwy o cwestiynau, edrychwch ar ein dogfen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

I drafod y grantiau neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â: grants@hubcymruafrica.org.uk neu 02920 821 057.