Statws Grantiau

Mae ein grantiau yn awr ar gau.

Roedd Hub Cymru Africa yn arfer bod yn gyfrifol am rheoli rhaglen grantiau bychain Cymru o Blaid Affrica, Llywodraeth Cymru rhwng 2015-2018.

Rhoddwyd grantiau lle roedd y prif ceisydd yn dod o Gymru a lle mae gweithgareddau yn profi eu bod nhw yn dod a budd i Gymru.

I weld ffynhonellau cyllid eraill, gan gynnwys grantiau presennol Cymru o Blaid Affrica, cliciwch yma.

Grantiau

HCA Grants Collage.jpg

Roedd ein cyllid yn cael ei ddyrannu o dan bedwar prif thema:

• Iechyd
• Bywoliaethau Cynaliadwy
• Dysgu Gydol Oes 
• Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

  Categoriau Ariannu:

  • hyd at £1,000 am grantiau gweithgarwch graddfa fechan; 
  • £1,001 - £5,000 ar gyfer grantiau prosiect; ac
  • £5,001 - £15,000 ar gyfer grantiau partneriaeth

  Roedd sefydliadau yn cael cyflwyno mwy nag un cais ar gyfer cyllid o fewn yr un flwyddyn ariannol. Mi allai cyrff a oedd eisioes efo grant  gan Hub Cymru Africa cyflwyno ceisiadau pellach. Fodd bynnag, Roedd Hub Cymru Africa dim ond yn debygol o wneud mwy nag un dyfarniad i un sefydliad mewn amgylchiadau eithriadol.

  Roedd y broses asesu a dyfarnu grantiau ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

  1. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu i ddechrau gn staff Hub Cymru Africa i gadarnhau cymhwystra; 
  2. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan banel sy’n cynnwys tîm staff Hub Cymru Africa (ar gyfer grantiau o hyd at £1,000) neu banel annibynnol sy’n cynnwys cynrychiolwyr bwrdd partneriaeth Hub Cymru Africa (ar gyfer grantiau o fwy na £1,001); 
  3. Bydd canlyniad y cais naill ai'n a) cytuno i ariannu’n llawn, neu b) yn cynnig cyllid rhannol, neu c) yn cynnig cyllid dan amodau penodol, neu ch) yn cael ei wrthod. 
  4. Bydd ceisiadau llwyddiannus yn derbyn llythyr cynnig grant gyda thelerau ac amodau llawn (gan gynnwys gofynion adrodd), a rhaid ei lofnodi a'i ddychwelyd erbyn y terfyn amser penodedig cyn y gellir rhyddhau arian.

  Meini Prawf Cymwys

  Meini Prawf Cyffredinol

  • Rhaid i’r prif ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru
  • Rhaid i unrhyw weithgarwch dramor gael eu cynnal yn Affrica
  • Rhaid i geisiadau ddangos gwerth am arian yn eu gweithgarwch
  • Dylai’r holl weithgarwch fod o fudd i Gymru 
  • Rhaid i geisiadau ddisgyn o dan un neu fwy o'r themâu
  • Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi derbyn grantiau o'r blaen trwy aelod-fudiadau Hub Cymru Africa (Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica, Cysylltiadau Rhwydwaith Iechyd Cymru o Blaid Affrica, Masnach Deg Cymru) ddangos effaith neu ddilyniant o ganlyniad i’r grantiau hyn
  • Bydd ceisiadau ar y cyd gan gonsortia o sefydliadau o Gymru yn cael eu hystyried.
  • Dim ond hyd at uchafswm o £1,000 y gall unigolion a grwpiau anghyfansoddiadol wneud cais amdano
  • Bydd ymweliadau cwmpasu i ddatblygu eich perthynas gyda phartneriaid Affricanaidd ond yn cael eu hystyried ar gyfer ceisiadau o dan £5,000
  • Mae pob cais yn amodol ar ddatganiad o wrthdrawiad buddiannau
  • Dylai’r holl grantiau ddangos eu bod wedi cymryd i ystyriaeth materion moesegol a Masnach Deg wrth wneud penderfyniadau pwrcasu
  • Mae ariannu cyfatebol yn cael ei argymell yn gryf 
  • Os yn teithio mewn awyren, dylid ystyried defnyddio maes awyr Rhyngwladol Cymru Caerdydd, lle bo modd.

  Er mwyn osgoi amheuaeth, nid oeddem yn ariannu, er enghraifft:

  • Ymchwil Academaidd
  • Rhoddion anghyfyngedig i bartneriaid yn y de
  • Tripiau ysgol / teithio
  • Gweithrediadau dyngarol (gwaith cymorth mewn argyfwng)
  • Ceisiadau uniongyrchol gan sefydliadau o Affrica
  • Gweithgareddau efengylaidd neu broselytio
  • Gweithgareddau sy'n gwneud elw (gellir gwneud eithriadau yn achos mentrau cydweithredol cymunedol neu fentrau microgyllid o fewn rhaglen fywoliaethau)
  • Pleidiau gwleidyddol
  • Gweithgareddau sy'n ceisio gwadu hawliau cyfartal