Gwobrau Cymru Affrica; dathlu cymunedau Cymru Affrica a Masnach Deg yng Nghymru 

Ynghyd â'n partneriaid, roeddem am gydnabod cyfraniad enfawr unigolion, grwpiau cymunedol ac elusennau bach yng Nghymru yn eu gwneud tuag at gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Roeddem am ddathlu'r sector datblygu cynyddol yng Nghymru ac amlygu rhai o'r llwyddiannau anhygoel yr ydym wedi'u gweld a'u clywed dros y blynyddoedd diwethaf.

Roeddem eisiau clywed eich straeon a'r gwahaniaeth yr ydych yn ei wneud i fywydau pobl yr ydych wedi gweithio gyda nhw. Roedd grwpiau ac unigolion yn gallu enwebu eu hunain neu waith grŵp arall y cawsant argraff fawr arnynt. Roeddent yn gallu enwebu, neu gael eu henwebu ar gyfer, mwy nag un categori. Gwnaed penderfyniadau terfynol ar ddyfarniadau gan grŵp annibynnol o arbenigwyr mewn datblygiad o'r tu mewn a'r tu allan i Gymru.

Nid oedd yn rhaid i enillwyr fod yn dderbynnydd grant Hub Cymru Africa i fod yn gymwys. Roeddem am glywed gan amrywiaeth eang o grwpiau o dan y 10 categori canlynol.

Categorïau’r Gwobrau:

Gwobr Arweinyddiaeth Ieuenctid
Prosiectau dan arweiniad unigolion dan 30 oed yng Nghymru neu yn Affrica, neu grwpiau lle mae mwy na 50% o'u haelodau o dan 25 oed.

Enillydd: Partneriaeth Swansea Siavonga

Cymhwysiant Uchel: Cysylltiadau Ieuenctid Cymru Somaliland

Gwobr Arloesi
Dangos arloesedd wrth ddylunio neu weithredu prosiectau. Gallai hyn fod yn defnyddio technoleg newydd, neu’n defnyddio dull anarferol o gyrraedd pobl a gwneud newid cadarnhaol.

Enillydd: Giakonda Solar Schools

Cymhwysiant Uchel: CEMPOP

Gwobr Cynaliadwyedd
Dangos bod ymyriad yn wirioneddol gynaliadwy yn y tymor hir fel rhan o ddyluniad eich prosiect. Gallai hyn gynnwys cael strategaeth ymadael ar gyfer ymyriad unigol, neu ddangos sut ydych chi’n grymuso partneriaid Deheuol i fod yn arweinwyr prosiectau.

Enillydd: Dolen Cymru

Cymhwysiant Uchel: Bees for Development

Gwobr Partneriaeth
Dangos enghreifftiau o bartneriaethau cryf a llwyddiannus, naill ai yng Nghymru neu rhwng Cymru ac Affrica. Gallai hyn fod i weithredu prosiect, neu i ddangos undod â chymuned yn Affrica.

Enillydd: South Wales - Sierra Leone Cancer Care

Cymhwysiant Uchel: Betsi - Quthing Link

Gwobr Cynhwysiant
Hyrwyddo arweinyddiaeth o fewn grŵp lleiafrifoedd neu grŵp wedi’i ymyleiddio yng Nghymru neu yn Affrica. Gallai hyn gynnwys gweithio gyda phobl sydd ag anableddau, grwpiau lleiafrifoedd ethnig, neu grwpiau LGBT yng Nghymru neu yn Affrica.

Enillydd: Brecon Molo Community Partnership

Cymhwysiant Uchel: Botawa, Hayaat Women Trust

Gwobr Cyllideb Geiniog a Dimai
Dangos gwerth am arian a chael effaith gyda chyllideb fach iawn. Cyflwyno prosiect yng Nghymru neu yn Affrica am lai na £1000, sydd ddim yn cynnwys amser gwirfoddolwyr.

Enillydd: Tools for Self Reliance Cymru

Cymhwysiant Uchel: Siopa Teg, Dinas Powys Fairtrade Group

Gwobr Codi Arian
Dangos y gallu i gael cyllid gan nifer o roddwyr, neu dangos llwyddiant sylweddol wrth godi arian ar lefel gymunedol.

Enillydd: Somaliland Mental Health Support Organisation

Cymhwysiant Uchel: The Proisoners at HM Parc, Botawa

Gwobr Cyfathrebu
Dangos effaith y cyfryngau neu gyfryngau cymdeithasol. Gallai hyn gynnwys creu presenoldeb proffil uchel yn y cyfryngau yng Nghymru, neu ddenu cynulleidfa eang o ddilynwyr Twitter a Facebook.

Enillydd: Fair Trade in Football Campaign

Cymhwysiant Uchel: Dinas Powys Fairtrade Group

Gwobr Ymgyrchoedd
Bod yn rhan o ymgyrch lwyddiannus ar fater cymdeithasol neu gymunedol pwysig, ac ymgysylltu â’r cyhoedd i wneud newid cadarnhaol.

Enillydd: Pwyllgor Cynghori Masnach Deg Cyngor Tref Barri

Cymhwysiant Uchel: Fair Trade in Football Campaign

Cydnabyddiaeth Arbennig

Enillydd: Dr Ian Robinson

Effaith Gyffredinol yng Nghymru neu yn Affrica
Yr un mawr - dangos newid cadarnhaol cyffredinol eithriadol i fywydau pobl yng Nghymru neu yn Affrica.

Enillydd: Bees for Development

Cymhwysiant Uchel: Community Carbon Link