Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

Hub Cymru Africa - Pennaeth Partneriaeth - £34,106-£41,846 - 37 awr yr wythnos - Caerdydd

Dyddiad Cau: 27 Mis Mawrth 2019

Crynodeb o rôl Pennaeth Hub Cymru Africa:

Mae Pennaeth y Bartneriaeth yn atebol i Fwrdd Partneriaeth Hub Cymru Africa am gyflawniad effeithiol rhaglen o waith a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU. Mae hyn yn cynnwys gweithredu ar dargedau a gytunwyd arnynt yn brydlon ac o fewn y gyllideb, datblygu cynlluniau gweithgaredd manwl, rheoli staff y bartneriaeth, sicrhau dulliau effeithiol o weithio mewn partneriaeth ac adrodd i roddwyr. Mae'r swydd hefyd yn darparu proffil cyhoeddus ac arweiniad ar gyfer y bartneriaeth.

Mae deiliad y swydd hefyd yn cyd-gadeirio Gr┼Áp Asiantaethau Tramor Cymru ac â rôl i'w chwarae wrth ysgogi'r sector datblygiad rhyngwladol yng Nghymru, gan drafod gyda rhwydweithiau datblygiad rhyngwladol, dylanwadu ar bolisi, datblygu prosiectau ategol a gweithredu fel llefarydd y Bartneriaeth.

Ar gyfer y swydd disgrifiad cliciwch yma

Am ffurflen gais cliciwch yma

Hub Cymru Africa - Communications Manager - £26,470-£33,136 - 37 hours a week - Cardiff 

Closing Date: Ailagorwyd tan 5 Mis Ebrill 2019

Crynodeb o'r rôl:

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn arwain ar ac yn cyflawni tasgau cyfathrebu cwbl ddwyieithog ar gyfer Hub Cymru Africa (HCA), gan ymgysylltu'n effeithiol gyda'r cyhoedd a'r cyfryngau ar faterion polisi, gan addasu'u cyfathrebiadau ar gyfer y gwahanol sectorau yn unol â strategaeth HCA a gofynion arianwyr.

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod gan y Bartneriaeth strategaeth cyfathrebu a rennir a bod pob aelod o staff yn ei deall ac yn ei dilyn, ac sy'n darparu ymagwedd gydlynol ar draws y gwahanol gyfryngau. Byddant yn cynyddu presenoldeb y mudiad ar gyfryngau darlledu a chymdeithasol, gan gynrychioli'r bartneriaeth yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau yn ôl yr angen, ac yn chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo rôl Cymru ym maes datblygiad rhyngwladol. Byddant hefyd yn gyfrifol am gyflwyno'r cyfathrebiadau o ddydd i ddydd gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu tudalennau'r we, astudiaethau achos ac adroddiadau, gan weithio gyda gwirfoddolwyr pan fo'n briodol.

Bydd y Rheolwr yn darparu cydlyniad strategol o ddigwyddiadau a drefnir gan y Bartneriaeth, gan sicrhau eu bod yn darparu cyfleoedd da i rwydweithio ar draws y sector yn ogystal â chyflawni eu potensial o ran proffil cyhoeddus. Byddant hefyd yn darparu cyngor a chyfarwyddyd i fudiadau sy'n gweithio o fewn y sector ar wella eu sgiliau cyfathrebu o fewn set ehangach o weithgareddau cefnogi datblygiad a gynigir gan y Bartneriaeth.

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

Ar gyfer y swydd disgrifiad cliciwch yma

Am ffurflen gais cliciwch yma

Cymorth Cristnogol - Cydlynydd Busnes a Chyswllt Cefnogwyr - £33,169 (pro rata)- 28 awr yr wythnos - Caerdydd 

Closing Date: 21 Mawrth 2019

Mae’r rôl hon yn allweddol i yrru’r systemau a’r prosesau hynny ymlaen sydd yn sicrhau fod tîm Cymru’n gwireddu ei nodau gweithredol a strategol. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gydlynu a goruchwylio prosesau gweinyddol, ariannol, gweithredol a phrosesau data cydlynol ac effeithiol ar draws tîm Cymru. Byddwch yn gweithredu systemau ar gyfer cynllunio, monitro, dadansoddi a datblygu perfformiad tîm Cymru mewn apeliadau codi arian ac ymgyrchoedd, megis dadansoddi incwm a chipio data.
Byddwch hefyd yn chwarae rôl arweinyddol wrth i dîm Cymru newid i system bas data CRM newydd a’i ddefnyddio mewn ffordd effeithiol a chydlynol. Byddwch yn cynghori, rheoli a helpu i weithredu strategaethau a systemau newydd i uchafu profiad y cefnogwyr, a byddwch yn chwarae rôl gydlynol gyda Swyddogion Cefnogi Cefnogwyr ar draws Cymru i sicrhau fod y prosesau mor effeithiol a chyson ag sy’n bosibl a bod ymarfer da yn cael ei rannu.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (CDR) - Cyfle Datblygu Proffesiynol

Os ydych yn rheolwr neu arweinydd, a gyflogir yn barhaol o fewn y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol yng Nghymru, Mae CDR yn cynnig y cyfle i dreulio 8 wythnos yn Affrica Is-Sahara yn gweithio ar brosiectau datblygu cynllunio i wella eich sgiliau arwain.

Mae hon yn rhaglen arweinyddiaeth gwahanol iawn sy'n ymestyn ac yn herio cyfranogwyr; mynd â chi allan o'ch parth cysur ac sy'n eich galluogi i weithio'n fwy creadigol ac yn ddyfeisgar.

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cael ei ariannu gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Gan fod y cyfleoedd wedi eu cynllunio i wella eich sgiliau arwain, byddai disgwyl i'ch cyflogwr barhau i ariannu eich costau cyflog ar gyfer y cyfnod y lleoliad.

Darganfyddwch mwy trwy clicio yma 

Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais