Swyddi

Gall y swyddi datblygu rhyngwladol diweddaraf yng Nghymru cael ei weld isod. 

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Twitter am y newyddion diweddaraf.

Ar gyfer swyddi yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ewch i wefan y South West International Development Network (SWIDN).

Ar gyfer swyddi yn y sector yn y DU ewch i wefan BOND.

Hub Cymru Africa / WCIA - Rheolwr Cymorth Datblygu - Yn dechrau o £28,485 pro rata (Tymor Penodedig) - Rhan Amser (15awr yr wythnos) - Gogledd Cymru.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, ar yr 23 o Mis Gorffennaf 2018

Sefydlwyd Hub Cymru Africa i ddarparu elfennau allweddol o raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Mae’n bartneriaeth yn cynnwys Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (partner arweiniol), Masnach Deg Cymru, Panel Cynghori Is-Sahara, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Bydd y Rheolwr Cymorth Datblygu yn gweithio fel rhan o'r tîm Hub Cymru Africa (HCA) gyda chyfrifoldebau penodol i arwain cymorth datblygu, mentora a gweithgareddau hyfforddi Hub Cymru Africa ledled Cymru. Bydd y rheolwyr yn sicrhau bod unigolion a grwpiau o fewn y sector Cymru Affrica yn cael mynediad at raglen o ddigwyddiadau hyfforddi, dysgu a rhannu gwybodaeth ledled Cymru sy'n gysylltiedig â Nodau Datblygu Cynaliadwy a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Bydd tri Rheolwr Datblygu yn gweithio yng Nghymru ar sail rhan amser.  Bydd cyfrifoldebau arwain penodol o ran: a) hyfforddiant b) mentora yn cael eu dyrannu o fewn y swyddi hyn.

Mae hwn yn ail-hysbysebu'r swydd, ni ddylai ymgeiswyr blaenorol ail gesio.

Am y swydd ddisgrifiad llawn, cliciwch yma

Am y ffurflen gais, cliciwch yma

I lawrlwytho copi o'r ffurflen cyfle cyfartal cliciwch yma

UNA Exchange - Swyddog Prosiect - £21,268(pro rata) - 28 awr yr wythnos -  Caerdydd.

Dyddiad Cau: 1 Mehefin 2018

Mae UNA Exchange yn elusen wirfoddoli ryngwladol yng Nghaerdydd sy'n cefnogi Nodau Cenedlaethau'r Dyfodol ledled Cymru a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ledled y byd. Ers 1973, mae'r elusen wedi hwyluso cyfnewidiadau rhyngwladol i Gymru ac oddi yno, gan rymuso unigolion i gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gwasanaeth gwirfoddol sy'n datblygu cymunedau, yn gwarchod yr amgylcheddau hanesyddol a naturiol ac yn hyrwyddo dealltwriaeth rhyngddiwylliannol. Wedi'i anelu at bobl ifanc 18-30 oed yn bennaf, mae UNA Exchange yn darparu cyfleoedd sy'n amrywio o breswylfeydd dwy wythnos i leoliadau tramor 12 mis a ariennir yn llawn.

Pwrpas allweddol y rôl yw darparu cyfnewidiadau tymor byr i Gymru ac oddi yno, gan gefnogi datblygiad personol a phroffesiynol gwirfoddolwyr a chanlyniadau buddiol i gymunedau ledled y byd. Gyda chyfarwyddyd gan y Rheolwr Rhaglenni, bydd deiliad y swydd yn cydlynu cyflwyno Gr┼Áp Gwirfoddoli, Gwirfoddoli unigol Dramor a gwersylloedd gwaith domestig.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (CDR) - Cyfle Datblygu Proffesiynol

Os ydych yn rheolwr neu arweinydd, a gyflogir yn barhaol o fewn y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol yng Nghymru, Mae CDR yn cynnig y cyfle i dreulio 8 wythnos yn Affrica Is-Sahara yn gweithio ar brosiectau datblygu cynllunio i wella eich sgiliau arwain.

Mae hon yn rhaglen arweinyddiaeth gwahanol iawn sy'n ymestyn ac yn herio cyfranogwyr; mynd â chi allan o'ch parth cysur ac sy'n eich galluogi i weithio'n fwy creadigol ac yn ddyfeisgar.

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cael ei ariannu gan raglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru. Gan fod y cyfleoedd wedi eu cynllunio i wella eich sgiliau arwain, byddai disgwyl i'ch cyflogwr barhau i ariannu eich costau cyflog ar gyfer y cyfnod y lleoliad.

Darganfyddwch mwy ar wefan Academi Wales