Cynghrair Cymru dros Addysg Fyd-eang

Cyflwyniad

Rydym yn gynghrair o sefydliadau sy’n parchu’n pobl ifanc yn fawr iawn, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dymunwn weld pobl ifanc Cymru’n ffynnu’n gyfrifol yn fyd-eang fel dinasyddion deallus, medrus ac sydd wedi eu grymuso.

Mae ein cynghrair yn dod â mwy nag 20 o sefydliadau ynghyd, yn cynnwys NGOs, cynrychiolwyr o awdurdodau lleol ac ymarferwyr addysgiadol.

Rydym yn rhannu ymrwymiad i sicrhau bod y system addysg yn cefnogi Cymru fel gwlad gryfach, blaenllaw – yn wybodus yngl┼Ěn â chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru ac yn fyd-eang, gyda’r sgiliau i fedru cystadlu ar y farchnad ledled y byd gan barhau i gyfrannu tuag at ddyfodol cynaliadwy i bawb.

Credwn mai Addysg Fyd-eang yw’r llwybr ar gyfer gwireddu hyn.

Ar gyfer mwy o wybodaeth neu unrhyw ymholiadau ebostiwch wage@wcia.org.uk

Beth yw Addysg Fyd-eang?

Mae addysg fyd-eang yn ysgogi, grymuso a galluogi pobl i ddod yn ddinasyddion gweithgar a chyfrifol yng Nghymru ac yn fyd-eang, drwy:

 • Ymgysylltu â materion cyfoes a dod yn wybodus am eu cymuned, cymdeithas a’r byd
 • Deall a defnyddio’u cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd
 • Parchu anghenion a hawliau eraill, fel aelodau o gymdeithas amrywiol
 • Dangos eu hymrwymiad tuag gynnal y blaned

Buddion Addysg Fyd-eang

Mae addysg fyd-eang yn:
 • Cefnogi, grymuso ac ysgogi pobl ifanc i wella’u haddysg ym mhob pwnc yn cynnwys llythrennedd a rhifedd a dysgu yn y byd go iawn.
 • Rhoi hyder i bobl ifanc ryngweithio a deal eu rôl fel dinasyddion Cymru, a’u heffaith ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol.
 • Cefnogi dosbarthiadau, meysydd chwarae, cymunedau, pentrefi, trefi, prifysgolion a gweithleoedd cynhwysol i adeiladu ar dreftadaeth Cymru fel gwlad gydlynol a chroesawgar.
 • Sicrhau bod pobl ifanc yn wybodus am y newidiadau parhaus yng nghyflwr gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd y byd, sy’n hanfodol er mwyn iddynt fedru lleisio barn a gwneud penderfyniadau deallus am eu hunaniaeth, gweithrediadau a’u rôl yn y dosbarth a thu hwnt.
 • Gweithredu fel catalydd i bobl ifanc ledled Cymru i wella eu cyflogadwyedd ar gyfer gweithlu Cymru mewn marchnad fyd-eang. Yn ôl ymchwil Bwlch Sgiliau Byd-eang (Think Global, 2011), mae tri chwarter o fusnesau yn meddwl ein bod mewn perygl o gael ein gadael ar ôl gan wledydd sy’n dod i’r amlwg oni bai fod pobl ifanc yn dysgu i feddwl yn fwy byd-eang. Maent hefyd yn pryderu nad yw gorwelion llawer o bobl ifainc yn ddigon eang i weithredu mewn economi fyd-eang ac amlddiwylliannol: mae 75% a 74% yn cytuno gyda’r ddau ddatganiad yma, a dim ond 5% a 7% sy’n anghytuno.
 • Darparu sylfaen gref i ddeall lle Cymru o fewn y DU, Ewrop a’r byd ehangach, a lleoli effeithiau ein dewisiadau personol a chenedlaethol.

Ymchwil ddiweddaraf:

Mae manteision addysg fyd-eang o fewn yr ystafell ddosbarth wedi cael ei bwysleisio mewn adroddiadau diweddar. Mae Adolygiad Donaldson (Donaldson 2015) yn galw ar ein plant i fod yn:

.ddinasyddion moesegol a gwybodus sydd yn:

 • canfod, gwerthuso a defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio safbwyntiau
 • ymgysylltu â materion cyfoes sy’n seiliedig ar eu gwybodaeth a’u gwerthoedd
 • deall a gweithredu eu cyfrifoldebau a hawliau dynol a democrataidd
 • deall ac ystyried effaith eu gweithredoedd wrth wneud dewisiadau a gweithredu
 • gwybodus am eu diwylliant, cymuned, cymdeithas a’r byd, nawr ac yn y gorffennol
 • parchu anghenion a hawliau eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
 • dangos eu hymroddiad i gynaliadwyedd y blaned ac yn barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd

Dangosodd adolygiad ESTYN o Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (2014) fod cynnydd wedi ei wneud mewn Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang. Fodd bynnag, mae llawer yn parhau eisiau ei wneud i adeiladu ar yr arfer effeithiol a ddangoswyd mewn rhai ysgolion. Canfu’r adolygiad fod dal angen i ysgolion wella dealltwriaeth disgyblion o gysyniadau mwy cymhleth ADCDF, cynllunio i greu datblygiad cynyddol themâu ADCDF a sicrhau fod arweinyddiaeth gref a hyfforddiant addas mewn lle drwy holl ysgolion Cymru.

Mae Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn gosod dyletswydd ar holl gyrff cyhoeddus i gyflwyno datblygiad cynaliadwy. Mae Addysg Fyd-eang yn rhoi ffordd i wneud hyn o fewn ystafelloedd dosbarth, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, parciau a llefydd cyhoeddus ledled Cymru.