Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Mae’r cynllun Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, sy’n anfon pobl o Gymru ar leoliadau 8 wythnos yn Uganda, Namibia, Lesotho ac yn awr Somaliland, wedi ailagor ar gyfer ceisiadau.

Dim ond arwydd o’r mathau o leoliadau y gellir eu disgwyl yw’r prosiectau isod. Bydd disgrifiadau swydd manylach yn ymddangos yma maes o law.

Lesotho

Trosglwyddo sgiliau sydd eu hangen ar Heal our Land (HOLO) – hoffai HOLO gael cymorth yn y meysydd isod er mwyn gallu helpu’r bobl ifanc leol yn effeithiol ac yn gynhyrchiol:

Sgiliau bywyd – 1) Adnabod eich hun 2) Sgiliau perthynas 3) Cyfathrebu 4) Sgiliau meddwl

 • Llythrennedd y cyfryngau
 • Llythrennedd emosiynol
 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
 • Cyfathrebu a Chydweithio
 • Arweinyddiaeth gan gymheiriaid
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang a gweithredu
 • Deall sut mae pobl ifanc yn eu harddegau yn prosesu pethau a sut maen nhw’n gweld y byd
 • Sut i ddelio ag achosion o gam-drin a chwythu’r chwiban
 • Sut i ddelio â phlant sy’n cael eu cam-drin, plant amddifad a phlant a wrthodwyd
 • Sut i helpu plant sy’n ymgysylltu â gangiau
 • Sut i helpu plant sy’n dod o gartrefi cythryblus a phlant y mae gwrthdaro gartref yn effeithio arnynt
 • Y technegau i barhau i fod yn aeddfed wrth ddelio â phlant sy’n camymddwyn

Sut i gadw’r clwb i dyfu a chryfhau drwy’r blynyddoedd a bod o fudd i’r gymdeithas o’i gwmpas

Namibia

Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer dysgu a rennir, mewn ystod eang o feysydd proffesiynol, academaidd a busnes sy’n canolbwyntio ar fusnes a hoffai Prifysgol Namibia UNAM recriwtio pobl sydd â’r arbenigeddau canlynol:

 1. Rheoli Prosiectau: yn gyffredinol, ac ar gyfer prosiectau penodol fel y nodir gyda’r partne
 2. Sicrhau Ansawdd
 3. Moeseg Ymchwil
 4. Archwilio
 5. Gwybodaeth Busnes
 6. Athrawon Seiciatreg
 7. Dylunio adnoddau a dysgu ar-lein
 8. Dulliau Ymchwil. Ymchwilwyr yn gyffredinol
 9. Datblygu chwaraeon a Pherfformiad Uchel
 10. Athrawon Gwyddorau ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
 11. Addysgwyr nyrsio ac arweinwyr nyrsio
 12. Pobl sy’n gallu addysgu sgiliau arwain a dysgu myfyriol
 13. Treftadaeth, amgueddfeydd, datblygu gwybodaeth leol: curadur preswyl
 14. Ysgrifennu celf, crefftau, creadigol a newyddiadurwyr: mae’r potensial yn bodoli ar gyfer artistiaid preswyl.

Somaliland

Mae hon yn raglen newydd gyda Somaliland a bwriadwn gynnig nifer cyfyngedig o leoliadau pwrpasol yn y lle cyntaf.

Uganda

 • Athro mewn anesthesia (neu feddygaeth gyffredinol/llawdriniaeth gyffredinol/meddygaeth frys
 • Cymorth i ddatblygu cwestiynau arholiad / dulliau asesu
 • Sgiliau rheoli data.
 • Cyfrifydd
 • Rheolwr cofnodion
 • Arbenigwr TG – datblygu addysgu ar-lein
 • Ymchwilydd.
 • Profiad o fonitro a goruchwylio
 • Profiad o baratoi a datblygu gwersi
 • Profiad o hyfforddi
 • Datblygu dulliau asesu
 • Profiad o adrodd
 • Cydweithio / gwaith tîm
 • Datblygu a darparu hyfforddiant

Monitro a Gwerthuso

 • Cynllunydd tref
 • Arbenigwr rheoli gwastraff
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth
 • Datblygu model busnes cydweithredol / cymdeithasol
 • Gwybodaeth busnes am ddatblygu mynediad at gyfalaf mewn marchnad fach.
 • Arbenigedd mewn marchnata
 • Datblygu cynlluniau busnes
 • Gwybodaeth am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael (grantiau, rhoddion, lleoliadau hyfforddi/ysgoloriaethau) ar gyfer sefydliadau cynhyrchwyr bach.
 • Hyfforddi a mentora
 • Profiad o ddatblygu cynigion busnes.
 • Addysgwr i ddarparu hyfforddiant i benaethiaid mewn technegau rheoli ysgolion
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth
 • Sgiliau TG i ddatblygu gwefan a hyfforddi staff mewn cyfathrebu ac adrodd
 • Arbenigwr monitro a gwerthuso, i adolygu perfformiad Cynghrair Mbale yn erbyn Tlodi
 • Profiad o ddatblygu ac adnewyddu cynlluniau strategol
 • Swyddog cysylltiadau cyhoeddus
 • Arbenigwr polisïau a systemau cyfrifeg.
 • Rheolwr fferm
 • Amaethwr.
 • Ymchwilydd
 • Darlithydd
 • Amaethwr
 • Amgylcheddw.
 • Meddyg neu nyrs bediatrig
 • Ffisiotherapydd neu therapydd galwedigaethol
 • Rheolwr cyfathrebu i ddatblygu rhaglenni dogfen a chyhoeddusrwydd
 • Gwybodaeth am fusnes ac arbedion
 • Fideograffydd a ffotograffydd.
 • Arbenigwr newid hinsawdd
 • Helpu i ddatblygu integreiddio bywoliaeth
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth i reoli newid
 • Datblygu systemau ariannol.
Mwy o wybodaeth (gov.cymru)