Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol Llywodraeth Cymru

Mae’r cynllun Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol, sy’n anfon pobl o Gymru ar leoliadau 8 wythnos yn Uganda, Namibia, Lesotho ac yn awr Somaliland, wedi ailagor ar gyfer ceisiadau.

Dim ond arwydd o’r mathau o leoliadau y gellir eu disgwyl yw’r prosiectau isod. Bydd disgrifiadau swydd manylach yn ymddangos yma maes o law.

Lesotho

Rhwng 2015 a 2018, ar gais y Weinyddiaeth Iechyd ac yn seiliedig ar raglen Bwlch Iechyd Meddwl (mhGAP) Sefydliad Iechyd y Byd, darparodd Dolen Cymru Lesotho dros 10 sesiwn hyfforddiant ynglŷn ag iechyd meddwl i nyrsys, meddygon a gweithwyr iechyd mewn pentrefi. Roedd hyn yn dilyn dau ymweliad er mwyn asesu, yn ogystal â thrafodaethau ehangach gyda’r Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl cenedlaethol, y Cyfarwyddwr Nyrsio, Sefydliad Iechyd y Byd yn Lesotho ac arweinwyr iechyd rhanbarthol. Croesawyd yr hyfforddiant, ond yn sgil COVID, nid oedd yn bosib inni ddarparu’r hyfforddiant dilynol a gynlluniwyd felly nid oes gennym unrhyw dystiolaeth ynghylch newid cynaliadwy mewn ymddygiad.

Yn 2021, drwy gyfrwng Zoom, darparwyd cwrs i’r Rhaglen Hyfforddiant Arbenigol mewn Meddygaeth Deuluol ynglŷn â chanfod materion iechyd meddwl a’u rheoli. Trwy’r cyfrwng hwn, nid oedd yn rhaid i bobl deithio. Croesawyd y cwrs ac fe’i ystyriwyd yn gwrs perthnasol er ar y cyfan, darparwyd y cwrs gan hyfforddwyr a oedd wedi’u lleoli yn y DU.

Cadarnhaodd dau ymweliad diweddar ym mis Tachwedd 2022 fod angen parhaus i feithrin hyder ymysg gweithwyr iechyd proffesiynol o ran materion iechyd meddwl. Gwelwyd brwdfrydedd hefyd gan yr arweinyddiaeth glinigol mewn seiciatreg i gefnogi hyfforddiant pellach. Cafwyd cefnogaeth frwd tuag at hyfforddiant a ddarparwyd yn ddiweddar gan dîm o ymarferwyr iechyd meddwl lleol (gyda chefnogaeth grant Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) a chafwyd apêl iddo fod ar gael yn ehangach ledled y wlad.

Cytunir nad yw’r model blaenorol o anfon hyfforddwyr o Gymru (yn dilyn hyfforddiant ar ddefnyddio Bwlch Iechyd Meddwl (mhGAP) yng Nghymru) er mwyn cynnal sesiynau hyfforddi yn Lesotho yn opsiwn cynaliadwy. Yn sgil ein hyfforddiant mae arbenigedd yn Lesotho, er nid oes cynlluniau cadarn yn eu lle o ran cynlluniau hyfforddi hirdymor.

Mae’r rhai a allai elwa ar yr hyfforddiant yn cynnwys gweithwyr gofal iechyd rheng flaen ar bob lefel, swyddogion y llywodraeth, yr heddlu a’r farnwriaeth, athrawon a gweithwyr gofal cymdeithasol.

Rydym yn chwilio am ymarferydd iechyd neu ofal cymdeithasol sy’n gyfarwydd â materion iechyd meddwl, a hynny er mwyn:

 • cynnal archwiliad manylach o wahanol ddulliau hyfforddi sy’n fwyaf addas o ran anghenion a chyfyngiadau lleol
 • nodi hyfforddiant sy’n bodoli eisoes, hyfforddwyr sydd yn y wlad a hyfforddwyr posibl. Sefydlu a ellid defnyddio eu model neu eu modelau hwy a’u hehangu i’w defnyddio ledled Lesotho
 • llunio rhaglen sy’n seiliedig ar yr wybodaeth hon mewn partneriaeth â rhanddeiliaid perthnasol yn Lesotho. Bydd hyn yn cynnwys rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwyr a sesiynau diweddaru.

Byddai swydd y rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol wedi’i lleoli yn Maseru ond byddai rhaid teithio i rai ardaloedd eraill er mwyn ymwneud â rheolwyr a gweithwyr iechyd/gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Y canlyniad dymunol fyddai rhaglen hyfforddi ddrafft a fyddai o bosibl yn cwmpasu’r wlad gyfan dros gyfnod o 2-3 blynedd. Byddai strwythur a chynnwys y cwrs yn cael eu cynnig a byddai’n gwrs sydd wedi’i deilwra ar gyfer gwahanol grwpiau o bobl a fyddai’n cymryd rhan. Yn ddelfrydol, byddai staff sydd wedi’u lleoli yn y wlad ac sydd ar gael i hyfforddi yn cael eu canfod. Yn ogystal, pe byddai amser yn caniatáu, byddai’n ddymunol cael amcangyfrif o’r costau.

Mae gan Dolen Cymru Lesotho brofiad o gefnogi’r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol a gwirfoddolwyr eraill sy’n gweithio yn Lesotho. Mae gofod swyddfa ar gael yn Maseru yn ogystal â chydlynydd yn y wlad a fyddai ar gael i helpu. Bydd aelodau o Grŵp Iechyd Meddwl Dolen Cymru hefyd ar gael i roi cyngor a chyflwyniadau.

Dim ond rhaglen addysg ôl-raddedig yn Lesotho yw hon. Fe’i sefydlwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Boston UDA ac fe’i rheolir gan Weinyddiaeth Iechyd Lesotho. Ceir cysylltiadau gweithredol ag UDA drwy Gynghrair Iechyd Lesotho Boston (LeBoHA) a chyda Chymru drwy Dolen Cymru Lesotho ac RCGP Cymru.

Hoffai cyfarwyddwyr cwrs y Rhaglan Hyfforddiant Arbennig mewn Myddygiaeth Teuluol (Family Medicine Speciality Training Programme, FMSTP) gael cymorth yn y meysydd canlynol:

Parodrwydd ar gyfer argyfwng
• Trefniadaeth
• Hyfforddiant
• Gwella Ansawdd

Ymgysylltu cymunedol
• Hyfforddi interniaid
• Gofal clinigol
• Ymchwil

Gwella ansawdd gofal cronig yn Ysbyty Motebang, Hlotse
• Hyfforddiant
• Trefniadaeth
• Ymchwil

Datblygu canllawiau rheoli clinigol ar gyfer Ysbyty Motebang, Hlotse
• Gweithio gyda staff ysbytai i ddatblygu

Datblygu sgiliau ar gyfer interniaid meddygol

Byddai’r tasgau hyn yn arbennig o addas ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol sy’n gweithio ym maes Gofal Sylfaenol neu Iechyd y Cyhoedd, neu feddygon sy’n hyfforddi ar gyfer y rolau hynny.

Trosglwyddo sgiliau sydd eu hangen ar Heal our Land (HOLO) – hoffai HOLO gael cymorth yn y meysydd isod er mwyn gallu helpu’r bobl ifanc leol yn effeithiol ac yn gynhyrchiol:

Sgiliau bywyd – 1) Adnabod eich hun 2) Sgiliau perthynas 3) Cyfathrebu 4) Sgiliau meddwl

 • Llythrennedd y cyfryngau
 • Llythrennedd emosiynol
 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
 • Cyfathrebu a Chydweithio
 • Arweinyddiaeth gan gymheiriaid
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang a gweithredu
 • Deall sut mae pobl ifanc yn eu harddegau yn prosesu pethau a sut maen nhw’n gweld y byd
 • Sut i ddelio ag achosion o gam-drin a chwythu’r chwiban
 • Sut i ddelio â phlant sy’n cael eu cam-drin, plant amddifad a phlant a wrthodwyd
 • Sut i helpu plant sy’n ymgysylltu â gangiau
 • Sut i helpu plant sy’n dod o gartrefi cythryblus a phlant y mae gwrthdaro gartref yn effeithio arnynt
 • Y technegau i barhau i fod yn aeddfed wrth ddelio â phlant sy’n camymddwyn

Sut i gadw’r clwb i dyfu a chryfhau drwy’r blynyddoedd a bod o fudd i’r gymdeithas o’i gwmpas

Trosglwyddo sgiliau sydd eu hangen ar Heal our Land (HOLO) – hoffai HOLO gael cymorth yn y meysydd isod er mwyn gallu helpu’r bobl ifanc leol yn effeithiol ac yn gynhyrchiol:

Sgiliau bywyd – 1) Adnabod eich hun 2) Sgiliau perthynas 3) Cyfathrebu 4) Sgiliau meddwl

 • Llythrennedd y cyfryngau
 • Llythrennedd emosiynol
 • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau
 • Cyfathrebu a Chydweithio
 • Arweinyddiaeth gan gymheiriaid
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang a gweithredu
 • Deall sut mae pobl ifanc yn eu harddegau yn prosesu pethau a sut maen nhw’n gweld y byd
 • Sut i ddelio ag achosion o gam-drin a chwythu’r chwiban
 • Sut i ddelio â phlant sy’n cael eu cam-drin, plant amddifad a phlant a wrthodwyd
 • Sut i helpu plant sy’n ymgysylltu â gangiau
 • Sut i helpu plant sy’n dod o gartrefi cythryblus a phlant y mae gwrthdaro gartref yn effeithio arnynt
 • Y technegau i barhau i fod yn aeddfed wrth ddelio â phlant sy’n camymddwyn

Sut i gadw’r clwb i dyfu a chryfhau drwy’r blynyddoedd a bod o fudd i’r gymdeithas o’i gwmpas

Namibia

Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer dysgu a rennir, mewn ystod eang o feysydd proffesiynol, academaidd a busnes sy’n canolbwyntio ar fusnes a hoffai Prifysgol Namibia UNAM recriwtio pobl sydd â’r arbenigeddau canlynol:

 1. Rheoli Prosiectau: yn gyffredinol, ac ar gyfer prosiectau penodol fel y nodir gyda’r partne
 2. Sicrhau Ansawdd
 3. Moeseg Ymchwil
 4. Archwilio
 5. Gwybodaeth Busnes
 6. Athrawon Seiciatreg
 7. Dylunio adnoddau a dysgu ar-lein
 8. Dulliau Ymchwil. Ymchwilwyr yn gyffredinol
 9. Datblygu chwaraeon a Pherfformiad Uchel
 10. Athrawon Gwyddorau ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
 11. Addysgwyr nyrsio ac arweinwyr nyrsio
 12. Pobl sy’n gallu addysgu sgiliau arwain a dysgu myfyriol
 13. Treftadaeth, amgueddfeydd, datblygu gwybodaeth leol: curadur preswyl
 14. Ysgrifennu celf, crefftau, creadigol a newyddiadurwyr: mae’r potensial yn bodoli ar gyfer artistiaid preswyl.

Somaliland

Mae hon yn raglen newydd gyda Somaliland a bwriadwn gynnig nifer cyfyngedig o leoliadau pwrpasol yn y lle cyntaf.

Uganda

 • Athro mewn anesthesia (neu feddygaeth gyffredinol/llawdriniaeth gyffredinol/meddygaeth frys
 • Cymorth i ddatblygu cwestiynau arholiad / dulliau asesu
 • Sgiliau rheoli data.
 • Cyfrifydd
 • Rheolwr cofnodion
 • Arbenigwr TG – datblygu addysgu ar-lein
 • Ymchwilydd.
 • Profiad o fonitro a goruchwylio
 • Profiad o baratoi a datblygu gwersi
 • Profiad o hyfforddi
 • Datblygu dulliau asesu
 • Profiad o adrodd
 • Cydweithio / gwaith tîm
 • Datblygu a darparu hyfforddiant

Monitro a Gwerthuso

 • Cynllunydd tref
 • Arbenigwr rheoli gwastraff
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth
 • Datblygu model busnes cydweithredol / cymdeithasol
 • Gwybodaeth busnes am ddatblygu mynediad at gyfalaf mewn marchnad fach.
 • Arbenigedd mewn marchnata
 • Datblygu cynlluniau busnes
 • Gwybodaeth am y cyfleoedd ariannu sydd ar gael (grantiau, rhoddion, lleoliadau hyfforddi/ysgoloriaethau) ar gyfer sefydliadau cynhyrchwyr bach.
 • Hyfforddi a mentora
 • Profiad o ddatblygu cynigion busnes.
 • Addysgwr i ddarparu hyfforddiant i benaethiaid mewn technegau rheoli ysgolion
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth
 • Sgiliau TG i ddatblygu gwefan a hyfforddi staff mewn cyfathrebu ac adrodd
 • Arbenigwr monitro a gwerthuso, i adolygu perfformiad Cynghrair Mbale yn erbyn Tlodi
 • Profiad o ddatblygu ac adnewyddu cynlluniau strategol
 • Swyddog cysylltiadau cyhoeddus
 • Arbenigwr polisïau a systemau cyfrifeg.
 • Rheolwr fferm
 • Amaethwr.
 • Ymchwilydd
 • Darlithydd
 • Amaethwr
 • Amgylcheddw.
 • Meddyg neu nyrs bediatrig
 • Ffisiotherapydd neu therapydd galwedigaethol
 • Rheolwr cyfathrebu i ddatblygu rhaglenni dogfen a chyhoeddusrwydd
 • Gwybodaeth am fusnes ac arbedion
 • Fideograffydd a ffotograffydd.
 • Arbenigwr newid hinsawdd
 • Helpu i ddatblygu integreiddio bywoliaeth
 • Hyfforddwr arweinyddiaeth i reoli newid
 • Datblygu systemau ariannol.