Mae hiliaeth yn bodoli yn y sector datblygu, fel mewn cymdeithas ehangach. Felly, mae’n rhaid inni gydnabod sut mae’n dod i’r amlwg, a chymryd camau i fynd i’r afael â’r effeithiau negyddol y gall eu cael arnom ni ein hunain, ein cydweithwyr, a’r cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw. Mae’r sector cymorth yn bodoli i liniaru tlodi, ond gall dynameg pŵer cymorth atgyfnerthu strwythurau pŵer a systemau a dyfodd drwy drefedigaethu.  Mae’n rhaid inni gydnabod hyn, a gweithio gyda’n partneriaid yn agored ac yn onest i fynd i’r afael â hiliaeth.

Mae rhaglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru yn ceisio cynyddu undod a phartneriaeth yn fyd-eang. Nid yw’n ddigon i beidio â bod yn hiliol; dylem symud ymlaen i fod yn sector gwrth-hiliol gweithredol, a sicrhau nad ydym yn parhau ag ymddygiad a systemau hiliol wrth weithio gyda chymunedau wedi’u hilioli, yng Nghymru ac yn Affrica Is-Sahara.

Mae’r siarter hon ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol yng Nghymru, sy’n gweithio’n rhyngwladol, yn enwedig gyda phartneriaid anllywodraethol a grwpiau cymunedol yn Affrica Is-Sahara, ar brosiectau a gweithgareddau datblygu neu undod.

Rydym yn annog pob grŵp ac unigolyn sy’n gweithio yn y sector hwn i gyflawni’r ymrwymiadau yn y siarter gwrth-hiliol hwn, ac ymrwymo i’r siarter. Gall Hub Cymru Africa a Phanel Cynghori Is-Sahara gefnogi grwpiau ac unigolion i wireddu nodau’r siarter, drwy’r pecyn cymorth isod a sesiynau hyfforddi blynyddol am ddim.

1. Rydym yn ymrwymo i fynd i’r afael â hiliaeth. Mae’n broblem i bawb, nid baich un grŵp o bobl yn unig, ac mae dod â’r mater i ben yn fuddiol i bawb

Adeiladu Gweithle Gwrth-hiliol

Dyma drosolwg cyffredinol gan y Time’s Up Foundation o’r gwahanol ffyrdd y gall sefydliadau fod yn weithredol wrth-hiliol. Er nad yw wedi’i wneud yn benodol ar gyfer cyrff anllywodraethol, mae’r adnodd hwn yn cwmpasu ystod eang o gamau gweithredu y gall sefydliadau eu cymryd.


Sut i greu gofod diogel, dewr a chynhwysol

Mae’r pecyn cymorth hwn yn gweithio i roi syniadau i’ch sefydliad ar sut i wneud i grwpiau lleiafrifol deimlo eu bod wedi’u grymuso i dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt, siarad i fyny pan fyddant yn profi anghyfiawnder, deall sut mae anghydraddoldebau systemig yn effeithio arnynt a chredu y gallant gyflawni mewn amgylchedd sy’n gwneud lle iddynt deimlo. cynnwys.


Sut i symud ymlaen gyda gwaith gwrth-hiliaeth eich sefydliad

Mae’r erthygl op-gol DevEx hon gan Jennifer Lentfer yn gyflwyniad ar sut i baratoi ar gyfer sgyrsiau anodd..

“Mae newid ein ffyrdd o weithio yn golygu arafu a thalu mwy o sylw bwriadol, ymroddedig i’r diwylliant rydyn ni’n ei adeiladu, nid dim ond y strategaethau a’r cynlluniau rydyn ni’n eu gwneud.”


Gadewch i Ni Stopio Bod yn Waredwyr Gwyn: Syniadau ar gyfer Teithio, Gwirfoddoli a Gweithio Dramor

Mae’r blog hwn yn gyflwyniad i gymhleth White Saviour a sut y gall gyflwyno yn ein gwaith.

2. Byddwn yn defnyddio ein sefyllfaoedd i herio hiliaeth lle’r ydym yn ei weld, ac i feddwl yn feirniadol am y strwythurau hiliol rydym yn eu cynnal yn ddiarwybod, a’u datgymalu nhw

Anesmwythder fel Gwybodaeth

Mae’r erthygl hon gan How Matters yn crynhoi papur academaidd sydd wrth ei galon yn trafod sut y gallwn ymateb yn briodol i ddigwyddiadau a sefyllfaoedd sy’n gwneud inni deimlo’n anghyfforddus: Deall, Cydnabod, Gweithredu, Atal. Mae erthyglau’r awdur Jennifer Lentfer a How Matters yn archwilio’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar yr holl “wneud daioni” rhyngwladol (proffesiynol ac amatur fel ei gilydd) i roi adnoddau go iawn y tu ôl i ddulliau lleol o oresgyn rhwystrau.

“Mae anghysur yn ein rhybuddio am anghyfiawnder sy’n digwydd neu sydd wedi digwydd. Gallwn ymddiried yn ein anghysur â niwed gan ei fod yn digwydd yn ein sector.”


Gweithgarwch Cnapsac Anweledig a Nodiadau’r Hwylusydd ar gyfer y Gweithgaredd Cnapsac Anweledig

Mae Invisible Knapsack  yn weithgaredd hunanymwybyddiaeth sy’n ein galluogi i fyfyrio ar ein cysylltiad personol a grŵp â phŵer yn ogystal â braint. Mae’r gweithgaredd hwn yn ein galluogi i feddwl am fanteision di-lol, anfanteision a’r hyn y gallwn ei gymryd yn ganiataol yn ein bywydau o ddydd i ddydd.


Ar Ecwiti yn y Sector Datblygu Rhyngwladol: Mae Angen Mwy o Fewnrwydwyr

Mae’r erthygl op-gol DevEx hon gan Bendith Omakwu yn amlinellu’r ymdrechion mewnol sydd eu hangen i newid strwythurau sefydliadol.

“Mae intrafisiaeth yn derm y dechreuais ei ddefnyddio pan sylweddolais fel menyw Nigeria-Americanaidd yn dringo’r ysgol yn y sector datblygu rhyngwladol, na fyddai rhai o’r actifiaeth mwyaf gwerthfawr … yn digwydd ar y strydoedd, ond mewn cyfarfodydd caeedig ac e-bost cadwyni.”


Fideo Taith Gerdded Braint, Activity Pack a Nodiadau Hwylusydd

Nod y fideo a’r gweithgaredd hwn yw ein helpu i ddysgu sut y gall braint a phŵer effeithio ar ein bywydau hyd yn oed pan nad ydym efallai’n ymwybodol ei fod yn digwydd. Nid cynhyrchu cywilydd nac euogrwydd yw’r amcan.


Y Gelfyddyd o Hwyluso Effeithiol: O Fan Diogel i Fan Dewr

Mae’r erthygl op-gol DevEx hon gan Jennifer Lentfer yn gyflwyniad ar sut i baratoi ar gyfer sgyrsiau anodd.

“Mae newid ein ffyrdd o weithio yn golygu arafu a thalu sylw mwy bwriadol, ymroddedig i’r diwylliant yr ydym yn ei adeiladu, nid dim ond y strategaethau a’r cynlluniau a wnawn.”

3. Byddwn yn gweithio mewn ffordd sy’n cydnabod ac yn blaenoriaethu arbenigedd a gwybodaeth yn y wlad i arwain ein gwaith, ac yn cefnogi hyn gyda strwythur cyflog teg

Gwrth-hiliaeth: Cymryd camau i wynebu a gwrthod hiliaeth

Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi arweiniad trawiadol i chi gan Brifysgol Stanford ar ba fesurau y gellir eu cymryd i wrthwynebu hiliaeth.


Dad-drefedigaethu Rheolaeth Prosiect yn y Sector Cymorth

Yn 32ain Cyfarfod Blynyddol ALNAP, mae Arbie Baguios o ActionAid UK yn rhannu ei stori  o brosiect cymorth yn Ethiopia a’i harweiniodd i feddwl am sut i ddilyn drwodd gyda delfrydau lleoleiddio cyhoeddedig a newid pŵer drwy ddad-drefedigaethu rheolaeth prosiect.

“Astudiodd yr economegydd Daniel Honig 14,000 o brosiectau cymorth, a chanfod eu bod yn fwy llwyddiannus pan oedd gweithredu a gwneud penderfyniadau yn cael eu dirprwyo’n fwy i staff lleol.

Mae’n dweud bod llwyddiant prosiect yn dibynnu ar “rhyddid i lywio trwy farn” staff lleol, gan wneud defnydd o…wybodaeth leol, wedi’i rhwymo yn ei chyd-destun ac sy’n anodd ei chynnwys” mewn adroddiad neu e-bost i’r pencadlys.

O ystyried hyn, efallai ei bod hi hefyd yn bryd i ni weld mwy o staff lleol a chenedlaethol ym mhencadlys y Gogledd fel penderfynwyr.”


Pwyso am gael ei arwain yn lleol fel sefydliad neu elusen gwrth-hiliaeth

Mae’r canllaw hwn yn ceisio cefnogi sefydliadau rhyngwladol sy’n amrywio o ran maint ac sydd wedi’u lleoli mewn gwledydd incwm uwch – yn eu cysylltiadau â phartneriaethau ledled y byd. Nod y canllaw hwn yw newid deinameg pŵer yn y sector cymorth ac annog mwy o gydweithio partneriaeth annibynnol neu a arweinir yn lleol.


Yr Offeryn Ymwybyddiaeth Pŵer

Wedi’i gyhoeddi gan The Spindle (llwyfan arloesi Partos), mae hwn yn offeryn ar gyfer dadansoddi pŵer mewn partneriaethau ar gyfer datblygu. Bydd yn eich helpu i ystyried pwy sy’n cymryd rhan ar ba lefel mewn gwneud penderfyniadau.

Hefyd yn berthnasol i bwynt gweithredu 7.


Sut Y Gall Tegwch Hiliol Edrych yn y Sector Datblygu?

O banel gan Accountability Lab ac ONE, mae’r Panelydd Stephanie Kimou, Prif Ymgynghorydd yn Popworks Affrica yn trafod sut y gallai sector datblygu rhyngwladol sydd wedi’i ddad-drefedigaethu edrych, a’r camau sydd angen eu cymryd.

Mae hwn yn gyflwyniad da i’r rhai sydd am ddeall y niwed posibl a achosir drwy beidio ag adnabod ac ymgysylltu’n briodol ag arbenigedd o fewn y wlad.

4. Byddwn yn ymrwymo i ddatblygu ein dealltwriaeth ddyfnach ein hunain o faterion hiliaeth, a sut maen nhw’n effeithio ar ein ffordd o feddwl

Rhestr Ddarllen Materion Gwrth-Hiliaeth a Bywydau Du

Dyma gasgliad o adnoddau a luniwyd gan Hub Cymru Affrica sy’n berthnasol i’r gwaith ac yn cefnogi hunan-ddysgu ond nad ydynt wedi cyrraedd y pecyn cymorth.

Yn gysylltiedig â holl bwyntiau’r siarter

Mae cymryd perchnogaeth o’ch hunan-ddysgu yn bwysig er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o faterion cymhleth. Felly hefyd rhannu a thrafod yr hyn rydyn ni’n ei ddysgu. Os ydych wedi dod ar draws adnodd a ddylai fod ar y rhestr hon, rhowch wybod i ni.

Yn yr un modd, os hoffech drafod unrhyw rai o’r materion neu’r meddyliau sy’n codi wrth ddarganfod y themâu hyn ac os hoffech drafod unrhyw beth mewn ffordd gefnogol a di-farn, cysylltwch ag advice@hubcymruafrica.org.uk


Sut i fod yn Wrth-Hiliaeth yng Nghymorth

Arbie Baguios, Sylfaenydd Aid Re-imagined, sy’n cynnal y drafodaeth onest y mae mawr angen amdani ar Hiliaeth yng “Nghymorth”.

“Mae gan y sector datblygu byd-eang a chymorth dyngarol ei siâr ei hun o faterion yn ymwneud â hiliaeth sydd eto i’w datrys. Credwn fod hon yn foment dyngedfennol i gynnal trafodaeth ar hiliaeth o fewn y gymuned gymorth.”


Mae gan Ddatblygu Rhyngwladol Broblem Hiliol

Mae’r erthygl Devex hon gan Angela Bruce-Raeburn yn rhoi trosolwg i’ch cyflwyno i’r pwnc.

“Rydym yn cael ein hannog i siarad yn agored am ‘amrywiaeth a chynhwysiant,’… ac eto os byddwn yn cloddio ychydig yn ddyfnach, rydym yn sylweddoli nad yw amrywiaeth a chynhwysiant yn siarad â’r anghydbwysedd grym hiliol sydd wedi hen ymwreiddio sy’n diffinio’r rhai sy’n derbyn cymorth a’r rhai sy’n darparu cymorth.”


Taith i Weithgaredd Gwrth-hiliaeth

Mae amcan y pecyn cymorth gweithgaredd myfyrio hwn yn defnyddio graffig gweledol a meddyliol i’ch cael chi i feddwl ble rydych chi’n sefyll gyda hiliaeth yn unigol neu fel grŵp.


Pa Galluoedd y Gallem Ni, Fel Pobl Gwyn mewn Datblygiad Rhyngwladol, Angen eu Hadeiladu ynom Ein Hunain Er mwyn Ymrwymo i Ymarfer Gwrth-hiliol?

Erthygl ganolig gan Mary Ann Clements yw llythyr gan berson gwyn am yr hyn y mae pobl wyn yn ei feddwl y mae angen i bobl wyn feddwl am adeiladu er mwyn galluogi pobl wyn i chwarae rhan mewn adeiladu arferion gwrth-hiliol yn ein sector.

Yn gysylltiedig â phwynt 2 y siarter.

5. Rydym yn sefydliad sy’n croesawu adborth beirniadol, gyda’r bwriad o ddysgu a gwella ein gwaith. Byddwn yn gweithredu heb fod yn amddiffynnol nac yn negyddol i’r rheini sy’n tynnu sylw at arferion hiliol neu drefedigaethol, ac yn creu prosesau atebolrwydd o fewn ein gwaith

Egwyddorion Atebolrwydd

Mae’r egwyddorion hyn gan Race Forward wedi’u cynllunio i asesu cynnydd eich sefydliad o ran dyfnhau atebolrwydd a pherthynas â’ch partneriaid a’ch cymunedau. Mae’r adnodd hwn yn cynnig strwythur ar gyfer asesu eich arferion a’ch diwylliant ac ymgysylltu â’ch gwirfoddolwyr, partneriaid ac aelodau bwrdd mewn sgyrsiau am wrth-hiliaeth. Argymhellir bod pob person yn cwblhau’r asesiad yn unigol cyn cymryd rhan mewn sgwrs grŵp.


BFM – Intrac

Wedi’i ysgrifennu ar gyfer cyrff anllywodraethol mwy, yn dal yn ddefnyddiol: Mae Mecanweithiau Adborth Cymunedol (CFMs) yn darparu dull ar gyfer cryfhau eich atebolrwydd i’r cymunedau rydych chi’n gweithio gyda nhw. Mae CFMs yn darparu sianel i aelodau cymunedol godi cwestiynau, awgrymiadau a phryderon yn hawdd am weithgareddau prosiect ac maent wedi cytuno ar brosesau ar gyfer gweithredu mewn ymateb. Yn y modd hwn, gall aelodau cymunedol ‘ddal sefydliad i gyfrif am eu gweithredoedd, a sicrhau eu bod yn atebol am sut y defnyddir adnoddau yn eu cymuned.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn egluro pwrpas sefydlu mecanwaith Adborth Cymunedol a rhai o’r materion y gallai grwpiau ddod ar eu traws.

Datblygir yr adnodd hwn gan INTRAC: https://www.intrac.org/


Sut i siarad am hiliaeth

Mae Prifysgol Stanford yn cynnig pecyn cymorth sy’n agor y llawr i ddeialogau am hil a chynhwysiant. Trwy edrych ar sut i gael trafodaeth ddiogel, cyfforddus yn ogystal ag effeithiol ar hil. Gellir cymhwyso’r pecyn cymorth hwn i bob grŵp lleiafrifol hiliol i alluogi sgyrsiau iach, dewr ac iach o fewn eich sefydliad.


Model o dueddiadau SEEDS sy’n Effeithio ar Wneud Penderfyniadau

Mae’r model SEEDS yn symleiddio’r tua 150 o ragfarnau gwybyddol a nodwyd ac yn cydnabod pum categori o ragfarn, y mae pob un ohonynt yn ymateb i gyfres wahanol o gamau gweithredu a fydd yn helpu i liniaru’r rhagfarn. Defnyddiwch y model SEEDS i’ch helpu i ddeall:

 1. Rydym yn rhagfarnllyd yn rhinwedd ein bioleg. Mae pobl a systemau yn rhagfarnllyd iawn ac nid ydynt yn gwybod hynny.
 2. Gellir labelu’r mathau o ragfarn sy’n debygol o ddigwydd mewn unrhyw sefydliad ac a allai ddylanwadu ar benderfyniad penodol gan ddefnyddio’r model SEEDS.
 3. Mae modd lliniaru rhagfarn drwy ddefnyddio strategaethau sy’n mynd yn uniongyrchol at y prosesau craidd sy’n sail i’r rhagfarn.

Y llwybr i ddod yn sefydliad gwrth-hiliol

Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnig pecyn cam-wrth-gam cynhwysfawr a dwys o’r hyn i’w ystyried wrth geisio ffurfio diwylliant DEI (amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant) yn eich sefydliad. Gyda mynediad i’r pecyn cymorth hwn dylech allu dadansoddi’n fras sefyllfa eich sefydliad o ran gwrth-hiliaeth a lle gall eich sefydliad wella ar wrth-hiliaeth.

6. Byddwn yn adolygu ein holl bolisïau’n rheolaidd, gyda lens gwrth-hiliol a chroestoriadol, ac yn ceisio cymorth arbenigol pan fo angen

Daliwch i ganolbwyntio ar newid

Nid tasg undydd yw gwrth-hiliaeth, ond mae’n daith gydol oes i ymdrechu am fyd teg a chynhwysol. Gyda’r gwirionedd hwn, mae yn nwylo arweinwyr, aelodau bwrdd a staff i gynnal y DEI (Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant) yn gyson o fewn sefydliadau. Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi sylfaen wych i greu diwylliant o gynnal safbwynt cadarn ar wrth-hiliaeth.


Felly Ydych chi wedi Cyflogi Arbenigwr Amrywiaeth a Chynhwysiant? Dyma Chwe Ffordd y Gallech Fod Yn Eu Tanseilio…

“Mae dadl gref mai’r rheswm pam fod cymaint o fentrau DEI yn methu yw nad yw lens DEI ei hun yn ddigon gwleidyddol na radical i sicrhau newid trawsnewidiol.”

Bydd yr erthygl 10 munud hon gan Leila Billing yn eich helpu i feddwl y tu hwnt i’r ymarfer ticio blychau o gael Polisïau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.


Podlediad Trydydd Sector #1: Amrywiaeth mewn Elusennau

Mae gan y Trydydd Sector bodlediad ac ar gyfer eu pennod gyntaf, buont yn trafod amrywiaeth mewn elusennau yn y DU. Mae Eleanor Southwood o RNIB a’r ymgynghorydd codi arian Kemar Walford yn ymuno â Rebecca Cooney o’r Trydydd Sector i drafod a yw’r sector gwirfoddol yn gwneud digon i annog amrywiaeth yn ei weithlu.


Diwylliant Goruchafiaeth Wen

O Datgymalu Hiliaeth: Llyfr Gwaith ar gyfer Grwpiau Newid Cymdeithasol gan Kenneth Jones a Tema Okun, Changework, 2011

Mae rhai pobl yn ymateb yn negyddol i dermau fel White Supremacy Culture – i eraill mae’n galonogol ac yn rhyddhau’r term yn cael ei ddefnyddio a’i ddeall mewn ffordd nad yw’n amddiffynnol.

Mae’r erthygl hon yn ddefnyddiol ar gyfer deall gwahanol ddiwylliannau sefydliadol (boed yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr neu weithwyr) a sut y gallant fod yn anfwriadol o ddieithrio ac aflonyddgar.

Mae’n werth nodi bod y nodweddion hyn yn effeithio ar bobl ag anableddau yn ogystal â Du a Phobl o Liw.

Un o ddibenion rhestru nodweddion diwylliant goruchafiaeth gwyn yw nodi sut mae sefydliadau sy’n defnyddio’r nodweddion hyn yn anymwybodol fel eu normau a’u safonau yn ei gwneud hi’n anodd, os nad yn amhosibl, agor y drws i normau a safonau diwylliannol eraill. O ganlyniad, mae llawer o’n sefydliadau, er eu bod yn dweud ein bod am fod yn amlddiwylliannol, yn caniatáu i bobl a diwylliannau eraill ddod i mewn dim ond os ydynt yn addasu neu’n cydymffurfio â normau diwylliannol sydd eisoes yn bodoli. Mae gallu nodi ac enwi’r normau a’r safonau diwylliannol yr ydych eu heisiau yn gam cyntaf tuag at wneud lle i sefydliad gwirioneddol amlddiwylliannol.

7. Rydym yn ymrwymo i wella amrywiaeth ein byrddau, ein timau a’n gwirfoddolwyr er mwyn gwneud penderfyniadau mwy gwybodus a theg

Pecyn cymorth gwrth-hiliaeth i sefydliadau

Nid tasg unigolion penodol yw creu sefydliad sy’n ymdrechu tuag at amgylchedd hiliol cynhwysol, ond yn hytrach cenhadaeth gyfunol. Mae’r pecyn cymorth hwn gan ‘Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications’ sydd wedi’i leoli yn yr Unol Daleithiau wedi llunio golwg fanwl ar sut i wahodd gwrth-hiliaeth i’ch diwylliant sefydliadol. Credwn fod hyn yn gam da tuag at bersonoli ffurf gwrth-hiliaeth yn eich sefydliad.


Charity so White

Mae Charity so White yn grŵp ymgyrchu a arweinir gan bobl hiliol sy’n ceisio mynd i’r afael â hiliaeth sefydliadol yn y sector elusennol.

“Ein gweledigaeth yw sector elusennol sy’n arwain ar daclo a chael gwared ar hiliaeth. Rydyn ni eisiau gweld newid mewn strwythurau sylfaenol ar draws y sector elusennol, lle mae ein sector, ein harweinwyr a’n penderfynwyr yn adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”


Cynghorion Hwyluso

Mae’r pecyn cymorth hwn yn rhoi awgrymiadau amrywiol ar sut i gynnal sesiynau gyda gofod mwy cynhwysol. Mae rhoi mewnwelediadau ar sut i wneud i bawb deimlo fel eu presenoldeb  yn bwysig, sut i reoli’r sgwrs a sut i fynd i’r afael ag unrhyw wrthdaro a allai fod yn seiliedig ar stigma.


O Rethreg i Weithredu: Map Ffordd Ecwiti ar gyfer y Gymuned Gymorth

Map ffordd yn amlinellu pum dull allweddol o fynd i’r afael â hiliaeth strwythurol a hyrwyddo tegwch ar draws Sefydliadau Anllywodraethol.


Mwy o Fyrddau Amrywiol “Ddim Y Tu Hwnt i’n Dychymyg”

Mae Malcolm John, sylfaenydd ymgyrch Gweithredu dros Ymddiriedolwr Amrywiaeth Hiliol, yn amlinellu’r gwaith y maent wedi bod yn ei wneud.

8. Byddwn yn defnyddio iaith, technegau adrodd straeon, a lluniau priodol a meddylgar. Rydym yn cydnabod bod ganddynt ystyr, y gallant achosi niwed, a’u bod yn gallu atgyfnerthu hiliaeth

Sylwch fod rhagor o wybodaeth am ganiatâd gwybodus a’r Prosiect Ail-fframio’r Naratif. E-bostiwch advice@hubcymruafrica.org.uk os na allwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano.


Canllaw Ymarferol ar gyfer Cyfathrebu Cyfiawnder Byd-eang ac Undod

Cynhyrchwyd y canllaw gan Framing Matters for Health Poverty Action

“Mae’r ffordd rydyn ni’n siarad am faterion byd-eang yn effeithio ar sut mae pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn ymateb iddyn nhw. Gan gydnabod bod gan iaith y pŵer i greu newid cymdeithasol, cynhyrchwyd y canllaw hwn gyda’r bwriad o nodi dull gwahanol o gyfathrebu materion byd-eang—un sy’n disodli’r naratif o ddatblygiad, cymorth ac elusen, gydag un o gyfiawnder byd-eang ac undod.”

Yn gysylltiedig â Phwyntiau 4 a 12 y Siarter


Diffiniadau o Amrywiol Terminolegau – Hub Cymru Africa

Geirfa o dermau i’ch helpu i ddeall pa iaith i’w defnyddio:

 • Telerau anabledd penodol
 • Enghreifftiau o gredoau galluogi yn ein sector a sut i ymgysylltu â nhw
 • Ymadroddion llwyd.

Sut i Ddweud Stori Affricanaidd

Pecyn cymorth gan Africa No Filter i’ch helpu i oresgyn adrodd straeon anfoesegol.


Ymarfer Cynghreiriaeth

Yng ngeiriau Dr. Ibram X. Kendi  “mae cynghreiriad yn rhywun sy’n mynd i drafferthion da.” Y penderfyniad gydol oes a wneir i ddad-ddysgu ac ail-werthuso normau cymdeithasol, rhagfarnau anymwybodol, gwahaniaethu hiliol neu hyd yn oed ddisgwyliadau cymdeithasol. Mae person breintiedig sy’n dewis sefyll mewn undod â grŵp ymylol yn gynghreiriad a gall eich sefydliad ddysgu mwy am arfer cynghreiriad gan ddefnyddio’r pecyn cymorth hwn.


Ail-fframio’r Naratif mewn Datblygiad Rhyngwladol: Rhan 2. Porn Tlodi a’r Cymhleth Gwaredwr (Gwyn)

Trafodaeth gweminar wedi’i recordio gan SSAP a Hub Cymru Affrica ar beryglon a hanes pornograffi tlodi. Mae siaradwyr yn cynnwys:

 • Lena Bheeroo – Rheolwr digwyddiadau a rhaglenni a chydraddoldeb, amrywiaeth ac arweinydd cynhwysiant yn Bond
 • Dela Anderson – Cydlynydd Ymgyrchoedd RESULTS UK
 • Robert Nkwangu – Cydlynydd Prosiect CPARO a;
 • Phyllis Wanjiru – Newyddiadurwr ac ymgyrchydd LGBTQ+.

Tynnu Gwleidyddiaeth a Gwladychiaeth Brydeinig allan o Ein Hiaith – Canllaw Iaith Bond

“Mae’r canllaw hwn yn amlinellu ein grid iaith sydd wedi’i ddadwleidyddoli a’i ddad-drefedigaethu, sy’n nodi ymadroddion na fyddwn yn eu defnyddio mwyach a’r iaith amgen rydym yn ei mabwysiadu. Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys yr egwyddorion sy’n ein harwain a’n rhesymau dros wneud y gwaith hwn nawr.”

Yn gysylltiedig â Phwyntiau 4 a 12 y Siarter

9. Byddwn yn sicrhau bod ein holl waith yn mabwysiadu ymagwedd cyfiawnder cymdeithasol, i hyrwyddo hunangynhaliaeth yr holl bartneriaid, gan gynnwys tegwch mewn cyfleoedd

Podlediad About Race: Y Cwestiwn Mawr

Podlediad gan Reni Eddo-Lodge yn trafod “beth alla i wneud?” gyda Ra’ed Khan o Road to Freedom, Gabby Edlin o Bloody Good Period a Dirprwy Gyfarwyddwr Citizen’s UK a’r awdur Matthew Bolton.


O Dlodi i Bwer

Mae’r llyfr hwn gan Duncan Green yn trafod sut y gall dinasyddion gweithredol a gwladwriaethau effeithiol newid y byd.


Prosiect FAIR: Archwilio Grym, Braint a Chyflog yn y Sector Cymorth a Datblygiad Rhyngwladol

Mae’r Erthygl hon yn trafod Project FAIR ac yn cysylltu ag adnoddau i’ch helpu i sicrhau eich bod yn talu staff a “gwirfoddolwyr” o fewn y wlad yn deg.

“Yn y pen draw, mae talu gweithwyr medrus a phrofiadol tebyg yn wahanol oherwydd eu gwlad enedigol yn symbolaidd yn dibrisio grwpiau o weithwyr ar gyflogau is, a gallai danseilio prosiectau cymorth cyn iddynt ddechrau.”


Offeryn Asesu Cyfiawnder Hiliol

Rhestr wirio i ystyried a yw eich sefydliad yn mabwysiadu agwedd cyfiawnder at waith. Ni fydd pob pwynt yn berthnasol i’r rhai nad ydynt mewn rolau eiriolaeth ond byddant yn rhoi cyfle i chi feddwl.

Addaswyd gan Western States Center, yn seiliedig ar waith a wnaed gan Changework a South Asian Network.


Pecyn Cymorth Cyfiawnder Cymdeithasol

Yng ngeiriau Pecyn Cymorth Cyfiawnder Cymdeithasol: “Mae’r pecyn cymorth cyfiawnder cymdeithasol yn ganolbwynt adnoddau ar gyfer gweithgareddau cyfiawnder cymdeithasol a chanllawiau hwyluso rhad ac am ddim, wedi’u curadu, sy’n barod i’w chwarae. wedi’u cynllunio i’ch helpu i wneud y gorau o’ch gweithdai amrywiaeth a’ch hyfforddiant cyfiawnder cymdeithasol.”


Gweithio mewn Partneriaeth

Podlediad: Yn ymuno â Cath Moulogo mae cydweithwraig WCIA Hannah Sheppard sydd wedi bod yn archwilio “gweithio mewn partneriaeth” gyda Dominique Alonga ac Aimee Parker

10. Byddwn yn hyrwyddo cynaliadwyedd bob amser (Cymdeithasol, Dynol, Economaidd ac Amgylcheddol) yn ein gwaith a’n partneriaethau

Newid diwylliant sefydliadol gan Arthur Carmazzi

Sgwrs Ted gan Arthur Carmazzi. Rhestrodd Global Gurus Arthur Carmazzi fel y 10 arweinydd meddwl dylanwadol gorau yn y byd mewn arweinyddiaeth a diwylliant sefydliadol. Mae’r fideo hwn yn canolbwyntio ar greu newid diwylliant sefydliadol cynaliadwy.


Offeryn dadansoddi PESTLE

Mae PESTLE (a elwir hefyd yn STEEPLE, PESTEL, STEEP neu PEST), yn arf defnyddiol i sefydliadau fapio’r grymoedd allanol (gyrwyr) a allai gael effaith gadarnhaol neu negyddol ar eu prosiectau. Mae’n sefyll am Wleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Amgylcheddol a Chyfreithiol.

Gellir defnyddio’r offeryn hwn gyda’ch partneriaid i asesu’r cyd-destun yr ydych yn gweithio ynddo ac a yw eich prosiect wedi mynd i’r afael â’r holl ffactorau a fydd yn effeithio ar y 4 piler cynaliadwyedd yn eich prosiect.


Tair Colofn Cynaladwyedd

Mae’r fideo hwn o’r gyfres “The Story of Sustainability” gan Gyfnewidfa Ddysgu’r Swistir yn trafod mai ymagwedd integredig tuag at ddatblygiad yw’r unig ffordd ymlaen ar gyfer ffordd gynaliadwy yn ogystal â ffordd gytbwys o ddatblygu. Mae’n amlinellu tair colofn cynaliadwyedd a sut maent yn rhyngweithio â’i gilydd.


Gweithio i Gerdded i Ffwrdd

Mae’r sylfaenydd dielw Weh Yeoh yn sôn am sut y dylai mwy o elusennau rhyngwladol “Weithio i gerdded i ffwrdd”. Drwy gydnabod y gwahaniaeth rhwng mynd i’r afael â symptomau a datrys problemau, gallwn wneud lle i’r cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw i greu atebion i’w problemau eu hunain. Mae hyn yn gofyn am ailfeddwl yn llwyr am ddiben elusen ryngwladol. Ai er mwyn parhau ein bodolaeth ein hunain, neu ymadael yn llwyddiannus?

Defnyddiwch yr offeryn hwn i ddechrau trafodaethau gyda’ch partneriaid ynghylch pryd a sut y gallech roi pethau yn eu lle er mwyn gallu symud o’r neilltu fel y gallant gymryd yr awenau.

11. Byddwn yn ystyried yr anghyfiawnderau byd-eang ehangach yn ein gwaith, ac yn ystyried effaith negyddol ein gweithredoedd ar yr hinsawdd a’r amgylchedd ac yn eu lliniaru, a chydnabod mai’r bobl sydd â’r ôl troed carbon isaf yw’r rheini sy’n teimlo’r effaith fwyaf

Newid Hinsawdd a Datblygiad mewn Tair Siart

Dyma set o graffeg gan y Ganolfan Datblygu Byd-eang, sy’n rhoi trosolwg gweledol o ba wledydd sydd wedi cyfrannu’n hanesyddol at newid hinsawdd a pha wledydd sy’n cael eu heffeithio.


Pam Mae Cyfiawnder Hinsawdd o Bwys?/strong>

Dyma drosolwg byr gan Climate Just o’r hyn a olygwn wrth gyfiawnder hinsawdd. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i feddwl am y ffordd y mae eich gwaith yn effeithio ar yr amgylchedd, a allwch chi siarad â phobl leol ac arbenigwyr amgylcheddol ynghylch sut y gallai eich gwaith effeithio arnynt.


Hinsawdd Gobaith – Cyfiawnder Hinsawdd: Cwestiwn o Oroesiad.

Mae’r podlediad hwn gan Utopia Dispatch yn drosolwg o natur anghyfartal newid hinsawdd ar lefel fyd-eang.

12. Byddwn yn ymrwymo i gynnwys ein partneriaid, ein bwrdd, ein gwirfoddolwyr a’n cynulleidfa ehangach yn ein gwaith mewn perthynas â’r siarter hon.

Mae’n werth nodi bod gweithio gyda’ch partner(iaid) a chyfathrebu’n agored â nhw yn allweddol i erfyn yn llwyddiannus am ddull gwrth-hiliol. Mae’r sgyrsiau hyn yn cynnwys bod yn ymwybodol o ddeinameg pŵer.

Gall hefyd fod yn anodd dechrau sgyrsiau gydag ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff. Felly, yn ogystal â’ch gwahodd i siarad am eich gwaith yn y maes hwn drwy eich cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a digwyddiadau, rydym hefyd wedi cynnwys adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi wrth gynllunio sut y byddwch yn dod â phynciau a allai fod yn anodd i’r bwrdd.


Pecyn cymorth gwrth-hiliol i Gynghreiriaid

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer cynghreiriaid i’w weld yn y ddogfen gynhwysfawr hon fel un o’r segmentau ffocws. Amcan y pecyn cymorth o gynghreiriaid yw archwilio mantais gwyn a darparu gwybodaeth ar sut i darfu ar hiliaeth – gyda’r gobaith o greu amgylchedd gwaith lle mae pob llais yn bwysig.


Bod yn Ddewr

Efallai y byddwch yn teimlo’n ansicr sut i fynd ati i gael sgyrsiau a allai fod yn heriol am faterion anghydraddoldeb gyda chydweithwyr, Ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, ffrindiau a theulu. Wedi’i haddasu o fodel “Sgyrsiau Dewr” Sefydliad Arweinyddiaeth Rockwood a grŵp ymarfer “Getting Ourselves Together” Healing Solidarity, bydd y ddogfen hon yn eich helpu i ystyried sut i baratoi ar gyfer y sgwrs(s) a meddwl drwyddi: Bod yn Ddewr.


Cwmpawd Ymddiddan Dewr

Addasiad o Sgyrsiau Dewr Glenn Singleton Am Hil: Arweinlyfr Maes ar gyfer Sicrhau Ecwiti mewn Ysgolion, 2il Argraffiad (2015).

Pwrpas y Cwmpawd Sgwrs Dewr:

 • offeryn llywio personol i arwain cyfranogwyr drwy’r sgyrsiau hyn
 • yn ein helpu i wybod ble rydym yn bersonol yn ogystal ag adnabod i ba gyfeiriad y mae cyfranogwyr eraill yn dod
 • yn ein helpu i ddod o hyd i ffynonellau ein hemosiynau a’n gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd

Pam Rwy’n Gadael Fy Swydd mewn Datblygiad Rhyngwladol

Yn ogystal â rhannu naratif personol, mae’r erthygl hon gan Vic Hancock Fell yn rhoi enghreifftiau o sut y bu i’r sefydliadau yn y DU a Kenya weithio a chyfathrebu gyda’i gilydd ac yn dryloyw i hwyluso newid mewn grym.


Eich Canllaw i Gael Sgyrsiau Grŵp Dewr

Gall sgyrsiau dewr fod yn llai cymhleth os ydynt yn digwydd 1:1 neu o fewn grŵp bach. Pan fydd gennych grŵp mwy o unigolion, yna, mae angen hyd yn oed mwy o baratoi a sensitifrwydd.