Swyddi gwag

Interburns

Prif Weithredwr

Mae Interburns yn NGO arloesol, deinamig, byd-eang, sy’n canolbwyntio ar wella ansawdd atal a thrin llosgiadau mewn lleoliadau adnoddau isel a gwrthdaro. Mae’n elusen sy’n uchel ei pharch ac yn unigryw yn ei maes. Maent wedi adeiladu cymuned fawr o wirfoddolwyr sy’n rhannu angerdd dros atal a thrin llosgiadau, ac sydd wedi cefnogi ei gilydd i ddatblygu a rhannu adnoddau sy’n arloesol ac y profwyd eu bod yn lleihau anafiadau llosgi mewn gwledydd incwm isel a chanolig lle mae’r nifer uchaf o anafiadau yn digwydd.

Mae’r sefydliad yn cefnogi newid hirdymor drwy gynllunio strategol, adeiladu rhwydweithiau o ymarferwyr amlddisgyblaethol i rannu arferion gorau, a darparu offer a rhaglenni hyfforddi wedi’u teilwra’n bwrpasol. Maent hefyd yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i wella mecanweithiau ymateb brys ar gyfer trychinebau torfol.

Mae’r Bwrdd yn chwilio am Brif Swyddog Gweithredol rhan-amser i ddarparu goruchwyliaeth strategol a’u harwain i’r cyfnod cyffrous nesaf o dwf a dylanwad. Eu nod yw cynyddu’r broses o fabwysiadu eu dull gweithredu cynhwysfawr, nodi a sicrhau ffynonellau cyllid cynaliadwy, a pharhau i ddarparu rhaglenni effeithiol sy’n gwella ansawdd atal a gofalu am losgi. Ar hyn o bryd mae interburns yn cyflogi rheolwr rhaglen llawn amser a rheolwr gweithrediadau, a fydd yn adrodd i’r Prif Swyddog Gweithredol; mae ganddynt hefyd arweiniad meddygol rhan-amser ac arweinydd nyrsio rhan-amser (0.2fte).

Maent yn chwilio am rywun sydd â gweledigaeth, egni a hanes profedig o ymgysylltu â systemau llywodraethu elusen tra’n cefnogi datblygiad strategol a sefydliadol ar gyfer twf a chynaliadwyedd.

O ganlyniad i arweinyddiaeth y Prif Swyddog Gweithredol newydd, o fewn dwy flynedd nod Interburns yw:

  • ehangu nifer y gwledydd a’r partneriaid sy’n defnyddio eu hymagwedd gynhwysfawr
  • sicrhau lledaeniad ehangach o bartneriaid ac opsiynau ariannu, er enghraifft gyda chymysgedd o ffynonellau dyngarol, corfforaethol a datblygu rhyngwladol
  • cael cynllun ‘busnes’ strategol gadarn y cytunwyd arno ac sydd ar waith am y pum mlynedd nesaf.

Gofynion

Hanfodol
  • O leiaf 10 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes datblygu rhyngwladol neu iechyd byd-eang gyda gwybodaeth am reoli prosiectau sy’n gysylltiedig â Nodau Datblygu Cynaliadwy
  • Profiad o godi proffil mater neu sefydliad ar y llwyfan rhyngwladol
  • Gallu profedig i ddatblygu arferion a/neu dechnolegau arloesol i raddfa mewn amgylcheddau polisi heriol
  • Dangos sgiliau wrth nodi ac ymgysylltu ag amrywiaeth eang o roddwyr a sicrhau ffrydiau ariannu newydd
  • Y gallu i weithio’n golegol o fewn tîm bach ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol o amrywiaeth o gefndiroedd a chyda setiau sgiliau gwahanol.
Dymunol
  • Byddai cefndir o ran datblygu’r sector iechyd rhyngwladol yn fantais
  • Byddai profiad o fyw a gweithio dramor mewn amgylchedd adnoddau isel yn fuddiol.

Rhagwelir y bydd y rôl yn gyfwerth â 2 ddiwrnod yr wythnos a gellir ei gweithio’n hyblyg mewn cytundeb â’r Bwrdd. Mae gan Interburns swyddfeydd cofrestredig yng Nghaerdydd a Brwsel ond mae’r rôl wedi’i lleoli gartref gyda chyfarfodydd chwarterol y Bwrdd yn y DU.

Bydd y swydd yn cael ei hariannu am ddwy flynedd i ddechrau. Mae’r cyflog yn gymesur â Phrif Swyddog Gweithredol elusen, pro-rata £70,000-75,000 CALl yn dibynnu ar brofiad.

Gwahoddir ymgeiswyr sydd â diddordeb i gyflwyno CV a llythyr eglurhaol yn esbonio sut y maent yn bodloni’r meini prawf hanfodol i’w office@interburns.org erbyn dydd Llun 16 Awst.

Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr sydd wedi llwyddo i fynd drwy’r rownd gyntaf i gael trafodaeth ffôn/Zoom anffurfiol cyn gwahodd cyfweliad ffurfiol.

Mae’r Bwrdd yn gobeithio y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ei swydd erbyn 1 Hydref 2021.
Interburns.

Interburns