Swyddi gwag

Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth (0.6 FTE)

Mae Dolen Cymru Lesotho yn elusen fechan, ond hynod lwyddiannus. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig gweithio hyblyg er mwyn cefnogi ein tîm bychan. Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth i gefnogi ein rhaglen waith gynyddol. Mae hon yn swydd hybrid, a bydd y gwaith swyddogol wedi’i leoli yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Cyflog: £21,057-£22,793 pro rata

Y broses ymgeisio:

Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Ymddiriedolwr/aig

Wedi ei lleoli ym Mro Morgannwg, mae Bro am Affrica yn gweithio mewn partneriaeth gyda Advancement for Community Empowerment yn Tororo, Wganda, i wella gofal iechyd ac addysg drwy ddatblygu a chyllido prosiectau a chymorth addas. Mae’r elusen yn edrych am Ymddiriedolwr/aig i ofalu ei bod yn bodloni pob angen statudol, gan gynnwys cydsynio â chyfraith elusennol a’i dogfennau llywodraethol.

Nid yw’r elusen yn cyflogi staff ac yn dibynnu ar ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr eraill i weithredu cyfrifoldebau gweithredol.

Y broses ymgeisio:

  • Cyflwynwch eich cais trwy e-bost i info@valeforafrica.org.uk
  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 16 Medi 2022
Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl
Gwybodaeth gefndirol ar yr elusen

Trysorydd

Wedi ei lleoli ym Mro Morgannwg, mae Bro am Affrica yn gweithio mewn partneriaeth gyda Advancement for Community Empowerment yn Tororo, Wganda, i wella gofal iechyd ac addysg drwy ddatblygu a chyllido prosiectau a chymorth addas. Mae’r elusen yn edrych am drysorydd i gadw cyfrifon cywir a helpu gosod polisïau ariannol a buddsoddiad. Fel ymddiriedolwr/aig, bydd y trysorydd hefyd yn gofalu bod yr elusen yn bodloni pob angen statudol, gan gynnwys cydsynio â chyfraith elusennol a’i dogfennau llywodraethol.

Nid yw’r elusen yn cyflogi staff ac yn dibynnu ar ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr eraill i weithredu cyfrifoldebau gweithredol.

Y broses ymgeisio:

  • Cyflwynwch eich cais trwy e-bost i info@valeforafrica.org.uk
  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 16 Medi 2022
Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl
Gwybodaeth gefndirol ar yr elusen

Cadeirydd

Wedi ei lleoli ym Mro Morgannwg, mae Bro am Affrica yn gweithio mewn partneriaeth gyda Advancement for Community Empowerment yn Tororo, Wganda, i wella gofal iechyd ac addysg drwy ddatblygu a chyllido prosiectau a chymorth addas. Mae’r elusen yn edrych am gadeirydd i helpu cynllunio a chadeirio cyfarfodydd, bod yn ddolen rhwng ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr, a chynrychioli’r elusen yn nigwyddiadau addas. Fel ymddiriedolwr/aig, bydd y trysorydd hefyd yn gofalu bod yr elusen yn bodloni pob angen statudol, gan gynnwys cydsynio â chyfraith elusennol a’i dogfennau llywodraethol.

Nid yw’r elusen yn cyflogi staff ac yn dibynnu ar ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr eraill i weithredu cyfrifoldebau gweithredol.

Y broses ymgeisio:

  • Cyflwynwch eich cais trwy e-bost i info@valeforafrica.org.uk
  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 16 Medi 2022
Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl
Gwybodaeth gefndirol ar yr elusen

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Mae Sefydliad SAFE yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddolwyr rhan-amser i weithio ochr yn ochr â’i Gyfarwyddwr Gweithrediadau i gyflwyno prosiect datblygu gwirfoddolwyr cyffrous a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Bydd y Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr mewn amrywiaeth o rolau ar draws y sefydliad; trefnu a chydlynu digwyddiadau a gweithgareddau yn y calendr SAFE; cysylltu â sefydliadau allanol i hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli Sefydliad SAFE trwy ystod eang o ddulliau cyfathrebu; a bydd yn cynorthwyo i gyflwyno’r Rhaglen Dinasyddiaeth Fyd-eang gyda ffocws ar drawsnewid cyfranogwyr y cwrs yn wirfoddolwyr SAFE.

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Cyflog: £20,000 pro rata

Y broses ymgeisio:

  • Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV a llythyr eglurhaol trwy e-bost at info@thesafefoundation.co.uk
  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 23 Medi 2022
Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Ymchwilydd

Mae SSAP yn chwilio am Ymchwilydd i gyfrannu at ddarparu tîm effeithiol, effeithlon a chynhwysfawr i gefnogi nodau ac amcanion y sefydliad, ac yn arbennig y Prosiect Jamii. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu ymchwil gyda ffocws ar “anghydraddoldebau iechyd o fewn cymunedau hiliol yn ystod ac ar ôl y pandemig.” Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i helpu i lywio datblygiad gwasanaethau yn y dyfodol o fewn cymunedau Affrica yn ehangach.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chyflwyno’r prosiect gan weithio’n agos gyda chydlynydd prosiect Jamii a Phrif Swyddog Gweithredol SSAP. Byddwch yn cynorthwyo i ddatblygu ffurflenni adborth, dulliau casglu data, gwerthusiad o’r prosiect a dealltwriaeth gyffredinol o’r hyn a fydd yn dod â’r budd mwyaf i alltudion Affricanaidd sy’n byw yng Nghymru. Byddai’r rôl hon yn gweddu i rywun sy’n adnabod yr ardal ac sydd â chysylltiadau â’r gymuned, sy’n wrandäwr da ac sydd â chefndir ymchwil.

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Cyflog: £22,521 pro rata

Y broses ymgeisio:

Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Cynorthwyydd Prosiect

Mae SSAP yn chwilio am Gynorthwyydd Prosiect i gyfrannu at ddarparu tîm effeithiol, effeithlon a chynhwysfawr i gefnogi nodau ac amcanion y sefydliad, ac yn arbennig y Prosiect Jamii. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth weinyddol i Gydlynydd Prosiect Jamii trwy ymgymryd â thasgau gweinyddol prosiect craidd o ddydd i ddydd.

Bydd angen i’r Cynorthwyydd Prosiect fod yn hyblyg er mwyn darparu gwasanaeth proffesiynol o’r radd flaenaf sy’n cynnwys cynorthwyo gydag adrodd ar wybodaeth sy’n berthnasol i’r prosiect, cymryd cofnodion ar gyfer cyfarfodydd sy’n ymwneud â’r prosiect, a chefnogi cydgysylltu gweithgareddau’r prosiect, digwyddiadau a chyfarfodydd cysylltiedig â’r prosiect.

Oriau: 18 awr yr wythnos

Cyflog: £19,463 pro rata

Y broses ymgeisio:

Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl