Swyddi gwag

Gweithiwr Prosiect

Mae’r swydd hon yn agored i ymgeiswyr gwrywaidd yn unig.

Mae canfyddiadau o Arolwg Ymgysylltu â’r Cyhoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar Iechyd a Llesiant yn ystod Mesurau Coronafeirws yn awgrymu bod coronafeirws a’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd yn cael mwy o effaith ar iechyd meddwl a lles cymunedau Affricanaidd yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynllunio, cydlynu a chyflawni gweithgareddau sy’n ymwneud â phrosiectau yng Nghymru er mwyn diwallu anghenion diwylliannol cymunedau lleiafrifol. Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid Prosiect Jamii i sicrhau newidiadau cadarnhaol yn seiliedig ar iechyd ar gyfer cymunedau alltud Affricanaidd yng Nghymru yn dilyn Covid-19. Byddwch yn gyfrifol am feithrin perthnasoedd cryf gyda’n buddiolwyr prosiect gwrywaidd, Partneriaid, cyllidwr Prosiect a rhanddeiliaid eraill y prosiect. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth prosiectau sefydliadol effeithiol, effeithlon a chynhwysfawr i gefnogi nodau ac amcanion y sefydliad.

Cyflog: £23,194 FTE (£4,948 pro rata)
Oriau: 0.213 FTE (8 awr yr wythnos)
Tymor: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2024 (yn amodol ar gyllid)
Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Proses ymgeisio

Logo SSAP

Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Prif Weithredwraig

Mae’r swydd hon yn agored i ymgeiswyr benywaidd yn unig.

Gydag ymddeoliad eu Prif Weithredwr presennol yn fuan, mae angen Prif Weithredwr deinamig newydd i arwain Bawso i’r dyfodol, wrth iddynt geisio ehangu eu gwasanaethau yn ystod cam nesaf y twf. Bydd deiliad newydd y swydd yn gosod ac yn arwain gweledigaeth a datblygiad strategol trwy ddarparu arweinyddiaeth gref, sy’n seiliedig ar drawma ac empathig i Bawso. Bydd y Prif Weithredwr yn goruchwylio pob agwedd ar wasanaethau a safonau, yn atebol am gyflawni, monitro ac adrodd ar berfformiad yn erbyn targedau ym mhob maes o weithgareddau’r sefydliad, datblygu diwylliant sy’n ysgogi’r holl staff a lle maent yn teimlo bod eu llais yn cael ei werthfawrogi, sicrhau’r cynaliadwyedd ariannol hirdymor y sefydliad, a hyrwyddo a gweithredu fel eiriolwr ar gyfer y sefydliad.

Rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig a gweledigaethol, gydag ymwybyddiaeth wleidyddol, sy’n ddilys, ac yn empathig, gyda sgiliau dylanwadu cryf. Bydd sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda’r gallu i gymell, ysbrydoli a siarad yn hygrededd ac argyhoeddiad i’r Bwrdd, gyda rhanddeiliaid, cyllidwyr a’r cyhoedd ehangach ac i adeiladu ymdeimlad o angerdd ac ymgysylltiad yn hanfodol.

Cyflog: £70,000 y flwyddyn
Oriau: Llawn amser (37.5 awr yr wythnos)
Tymor: Parhaol
Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Proses ymgeisio

  • Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV a datganiad ategol ar wefan Charisma.
  • I gael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol am y rôl, cysylltwch â: Katherine Anderson-Scott, Prif Ymgynghorydd Charisma Charity Recruitment ar 01962 813300 neu e-bostiwch info@charismarecruitment.co.uk.
  • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 14 Mehefin 2023.
Logo Bawso

Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl

Cynhyrchydd Clwb Cyfiawnder Hinsawdd

Mae prosiect Clwb Cyfiawnder Hinsawdd yn glwb artistiaid a arweinir gan bobl Du a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel gofod ysgogi ar gyfer actifiaeth greadigol, gydweithredol, dad-drefedigaethol. Mae’n archwilio hinsawdd a natur trwy lens ryngwladol, gan ganolbwyntio ar Gymru ac Affrica. Bydd y Clwb yn dod â phobl greadigol Affricanaidd, Cymreig ac o’r Diaspora ynghyd sydd eisiau rhoi eu llais i frwydro yn erbyn yr Argyfwng Hinsawdd a Natur ar gyfer hyfforddiant, uwchsgilio, a chydweithio creadigol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio ar y cyd â sefydliadau amgylcheddol blaenllaw i lwyfannu lleisiau mân yn sector yr amgylchedd; datblygu arferion celf niwtral o ran yr hinsawdd; ymgysylltu â chymunedau; cynhyrchu gwaith o ansawdd uchel sy’n cyfathrebu am yr argyfyngau Hinsawdd a Natur ac yn gweithio mewn modd carbon niwtral.

Cyflog: £30,151 FTE (£18,091 pro rata)
Oriau: Rhan amser 0.6 FTE (22.5 awr yr wythnos)
Tymor: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2025 (yn amodol ar gyllid)
Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Proses ymgeisio

Logo SSAP

Disgrifiad swydd a chrynodeb o’r rôl