Swyddi gwag

Hands around the World

Rheolwr Grantiau

Nod y swydd hon yw sicrhau bod gan HATW arian ar gael i gefnogi ei waith hanfodol gyda phlant difreintiedig yn Affrica ac India. Bydd y Rheolwr Grantiau yn rheoli ac yn datblygu rhaglen grantiau HATW ymhellach i ddarparu ffrwd incwm gynaliadwy gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Mae’r rôl yn ymdrin â’r broses gyflawn o godi arian ymddiriedolaethau o ymchwil i fonitro ac adrodd. Mae HATW yn elusen fach (3 gweithiwr rhan-amser a llawer o wirfoddolwyr) felly bydd angen i’r person a benodir fod â dull hyblyg ac ymgymryd â rhai cyfrifoldebau codi arian eraill fel rhan o’r rôl.

Rhaid i ymgeiswyr wyr wyro sgiliau cyfathrebu rhagorol, profiad o godi arian a gwybodaeth gyffredinol dda am reolaeth ariannol. Mae manylion llawn manyleb y person a’r disgrifiad swydd yn y pecyn cais amgaeedig.

Oherwydd COVID-19, rydym yn gweithio gartref ar hyn o bryd. Rydym yn rhagweld patrwm gweithio hyblyg yn y dyfodol sy’n caniatáu gweithio gartref a rhai yn y swyddfa am beth amser.

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021.

Mwy o wybodaeth

Hands around the World logo

Fair Do’s Siopa Teg CIC

Aelod o’r staff rhan-amser

Mae Fair Do’s Siopa Teg CIC, sef siop bwrpasol Caerdydd ar gyfer masnach deg, yn chwilio am aelod o staff rhan amser i ymuno â’n tîm brwdfrydig o staff a gwirfoddolwyr.

Mae’r swydd hon yn un rhan amser (un diwrnod yr wythnos, ar ddydd Sadwrn i ddechrau, gyda’r posibilrwydd o ymestyn i ddiwrnod arall yn y dyfodol).

Mae’r gwaith yn cynnwys cyswllt â chwsmeriaid, goruchwilio gwirfoddolwyr, gweithio gyda’r rheolwr a’r dirprwy reolwr i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth yn y siop ac hyrwyddo gwaith Fair Do’s/Siopa Teg.

Bydd angen i chi fod yn gyfeillgar, brwdfrydig ac yn angerddol dros masnach deg, gyda’r gallu i gydweithio ag ystod eang o bobl.

Mae Fair Do’s/Siopa Teg yn Gwmni Buddiannau Cymunedol. Gweler ein dau nod isod.

Cysylltwch â Jan Tucker ar jtucker@fairdos.com i fynegi eich diddordeb yn y swydd hon ac i dderbyn disgrifiad swydd manwl.

Mae’r dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau wedi ei ymestyn:

Dylid anfon ceisiadau trwy ebost at Jan Tucker ar jtucker@fairdos.com i gyrraedd erbyn Dydd Mawrth, 2 Tachwedd. Cynhelir cyfweliadau yn fuan ar ôl 10 Tachwedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau ar ei swydd cyn gynted a bo modd.

Dylai ymgeiswyr anfon CV, dau eirda, a pharagraff byr yn egluro’r rheswm am ei gais/chais am y swydd hon gyda Fair Do’s/Siopa Teg CIC.

I gael rhagor o fanylion gallwch ebostio Jan neu ffonio’r siop ar 029 2022 2066.

Dyma ein nodau:  sicrhau bod ffermwyr a chrefftwyr, mewn rhai o gymunedau tlotaf y byd sy’n datblygu, yn elwa drwy werthu eu cynnyrch ar delerau masnachu teg; ac ymrwymo i godi ymwybyddiaeth ac addysgu pobl yn Ne Cymru am faterion masnach deg a chyfiander masnachol a gweithio gydag oedolion a phlant.

Fair Do's Siopa Teg