Swyddi gwag

Rheolwr Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am berson creadigol sy’n meddu ar hunan-gymhelliant; rhywun sy’n llawn brwdfrydedd wrth weithio gydag ystod eang o bobl, a dod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â nhw. Byddant yn rhugl yn y Gymraeg ac yr un mor gyfforddus yn defnyddio eu sgiliau i ysgrifennu datganiadau i’r wasg a phapurau polisi, cyflwyno sesiynau hyfforddi i elusennau bach neu addasu i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol newydd. Fel gyda’r rhan fwyaf o rolau cyfathrebu, bydd y diwrnod gwaith yn un prysur, a bydd gofyn i chi jyglo blaenoriaethau sy’n cystadlu â’i gilydd.  Nid yw hynny’n gyfystyr â gweithio llawer o oriau ychwanegol; mae sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn bwysig i ni. Wrth i ni lansio ein strategaeth newydd, bydd ein Rheolwr Cyfathrebu newydd yn ein helpu i greu cyfathrebiadau sy’n sicrhau ein bod yn cyrraedd y bobl sydd angen i ni gysylltu â nhw.  Byddant yn cael eu llywio gan gynulleidfaoedd a data, gan sicrhau ein bod yn cyrraedd ein llawn botensial ac yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn.

Byddant yn arwain ac yn darparu cyfathrebiadau cwbl ddwyieithog ar gyfer Hyb Cymru Affrica, gan ymgysylltu’n effeithiol â’r cyhoedd, y cyfryngau ac mewn materion polisi, gan addasu cyfathrebiadau i’r gwahanol sectorau a chynulleidfaoedd. Byddant yn cynyddu presenoldeb darlledu ac yn y cyfryngau cymdeithasol, yn cynrychioli’r bartneriaeth yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau yn ôl yr angen; hyn ynghyd â chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo rôl Cymru mewn datblygiad rhyngwladol ac undod byd-eang. Byddant hefyd yn gyfrifol am gyflwyno cyfathrebiadau o ddydd-i-ddydd, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu’r we, astudiaethau achos ac adroddiadau, gan weithio gyda gwirfoddolwyr fel y bo’n briodol.

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn darparu cydlyniad strategol ar gyfer llawer o ddigwyddiadau a drefnir gan y Bartneriaeth, gan sicrhau eu bod yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio traws-sector da yn ogystal â gwireddu eu potensial o ran proffil cyhoeddus. Byddant hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i fudiadau sy’n gweithio yn y sector ar wella eu sgiliau cyfathrebu o fewn set ehangach o weithgareddau cefnogi datblygiad a gynigir gan y Bartneriaeth.

Mae’r swydd wag hon wedi codi oherwydd secondiad.

Y broses ymgeisio:

 • Rhaid i bob ymgeisydd lenwi’r ffurflen gais a’r ffurflen monitro cyfle cyfartal sydd ar gael yn hubcymruafrica.cymru/cyfranogi/swyddi
 • Mae croeso i chi gyflwyno CV/llythyr eglurhaol os dymunwch, ond ni fydd cais yn cael ei dderbyn heb ffurflen gyflawn
 • Anfonwch eich cais trwy e-bost at enquiries@hubcymruafrica.org.uk
 • Wrth wneud cais am y rôl, nodwch yn yr e-bost eglurhaol a fyddai’n well gennych chi gael cyfweliad wyneb-yn-wyneb neu ar-lein. Ni allwn sicrhau y byddwn yn bodloni eich holl ofynion, ond byddwn yn gwneud hynny lle bo modd
 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 26ain Mai 2022 Cynhelir y cyfweliadau cychwynnol ar 9fed Mehefin 2022. Sylwch efallai y bydd y panel am drefnu ail rownd o gyfweliadau gydag ymgeiswyr dethol cyn gwneud eu penderfyniad terfynol
 • Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth trwy e-bost at bob ymgeisydd. Os na fyddwch wedi derbyn cydnabyddiaeth cyn 17:00 ddydd 27ain Mai 2022, cysylltwch â ni. Ni allwn fod yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn ein cyrraedd neu sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau
 • Os ydym am eich gwahodd am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Ni fyddwn yn cysylltu ag unrhyw ganolwyr am eirda nes bod cynnig cyflogaeth amodol wedi’i wneud.
Hub Cymru Africa logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o'r rôl ar gyfer Rheolwr Cyfathrebu [PDF]
Ffurflen Gais [DOCX]
Ffurflen Cyfle Cyfartal [DOCX]

Cynorthwyydd Climate Cymru

 • Yn gyfrifol i: Rheolwr Climate Cymru
 • Cyflog a phensiwn: £21,624 pro rata.
 • Telerau cyflogaeth: Cytundeb 22 mis. 
 • Lleoliad: Gweithio o bell, gyda’r opsiwn i weithio o’r swyddfa/yn hybrid yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, y Deml Heddwch, Caerdydd. 
 • Oriau: 2 ddiwrnod yr wythnos (14awr) gyda’r opsiwn i weithio’n hyblyg ac o bell.

Crynodeb o’r Rôl

Bydd y cynorthwyydd yn rhan ganolog o ystod eang o weithgareddau Climate Cymru, a bydd yn cefnogi rheolwr Climate Cymru i sicrhau newid gwirioneddol i’r hinsawdd, natur a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd y rôl yn helpu i gyflawni dyletswyddau gweinyddol Climate Cymru hefyd, gan gynnwys e-byst, gwefannau a chylchlythyrau ac, os yw’n bosibl, yn cefnogi ein hymrwymiad i ddwyieithrwydd.    

Yn anad dim, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi ymrwymo i’r achos, ac yn awyddus i fod yn rhan o’r gwaith o drawsnewid ein cymdeithas er gwell.

Proses Ymgeisio

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen Cais am swydd swyddogol WCIA. Dylech ddarparu’r holl wybodaeth berthnasol ar y ffurflen gais. Dim ond ffurflen gais y byddwn yn ei derbynni fyddwn yn derbyn CVs neu lythyron eglurhaol fel rhan o’r cais.

Dylai’r holl ymgeiswyr lenwi’r ffurflen Cyfleoedd Cyfartal. Mae’r rhain yn cael eu gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais ar ôl eu derbyn, ac nid ydynt yn cael eu rhannu gyda’r panel sy’n llunio’r rhestr fer neu’r panel cyfweld.

Dylech anfon eich cais drwy e-bost i centre@wcia.org.uk. Os nad oes gennych fynediad i ebost, gallwch anfon cais papur i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen gais 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy 09.00 ar ddydd Llun 23 Mai 2022.

Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos sy’n dechrau 23 Mai 2022 neu yn yr wythnos ddilynol os bydd angen drwy zoom.

WCIA logo
Disgrifiad swydd a chrynodeb o'r rôl ar gyfer Cynorthwyyd Climate Cymru
Ffurflen Gais [DOCX]
Ffurflen Cyfle Cyfartal [DOCX]