Swyddi gwag

Swyddog Addysg

Mae Dolen Cymru Lesotho yn cysylltu dwy wlad fach o bob pen i’r byd – Cymru a Lesotho. Ers 1985 mae Dolen wedi bod yn ffurfio cyfeillgarwch a chreu partneriaethau rhwng Lesotho a Chymru. Drwy’r cysylltiadau yma rydym yn dod â bywydau a sgiliau at ei gilydd, gan ddod â chymunedau yng Nghymru at ei gilydd a chreu momentwm. Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd, Cymru a Maseru, Lesotho.

Rydym yn chwilio am Swyddog Addysg Rhan Amser, Dros Dro wedi’i leoli yn ne Cymru, er mwyn gweithio gyda’n tîm yng Nghymru ac yn Lesotho. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y Diaspora Affricanaidd yng Nghymru a/neu rai sydd â phrofiad bywyd perthnasol i’r rôl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi cyflawni ein gwaith Addysg:

 • Arwain ein Prosiect Dysgu ar gyfer y Dyfodol Taith Pathway 2 sydd wedi’i ariannu,
 • Cefnogi Prosiect Taith Pathway 1
 • Cefnogi ein Rhaglen Addysg Lesotho Cymru.

Swydd Ddisgrifiad

 • Teitl y swydd: Swyddog Addysg
 • Cyfog: £27,000 y flwyddyn pro rata
 • Lleoliad Swyddfa: DU. Yn hyblyg ac yn ein Swyddfa yng Nghymru, Y Deml Heddwch, Caerdydd
 • Gwyliau blynyddol: 25 diwrnod pro rata, ynghyd â Gwyliau Banc
 • Oriau: 3 diwrnod / 22.5 awr yr wythnos
 • Cyfnod: Dros dro hyd at Hydref 2025

Y Swydd

Prif ddiben y rôl yw rheoli Prosiect Dysgu ar gyfer y Dyfodol. Byddwch yn cydweithio gyda Phrifysgol Genedlaethol Lesotho (NUL), dwy ysgol yng Nghymru a dwy ysgol yn Lesotho. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygu pecynnau adnoddau cynhwysfawr ar gyfer athrawon yng Nghymru i’w defnyddio o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ynghyd â chefnogi datblygu pecynnau adnoddau addysg yn Lesotho.

Cyfrifoldebau craidd y Prosiect Dysgu ar gyfer y Dyfodol:

 • Hwyluso dysgu ar y cyd rhwng Prifysgol Genedlaethol Lesotho, Dolen Cymru Lesotho, ysgolion yng Nghymru ac ysgolion yn Lesotho.
 • Arwain y Grŵp Ymgynghorol ar Fynediad a Chynhwysiant a rhoi eu hargymhellion ar waith.
 • Darparu 4 set o Becynnau Adnoddau Addysg: Bydd pob set yn cynnwys adnoddau ar gyfer dysgu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
 • Cynnal digwyddiad lansio yng Nghymru a chefnogi trefnu digwyddiad lansio yn Lesotho.
 • Darparu hyfforddiant a chynnal gweithdai ar Ffordd o Feddwl ar gyfer y Dyfodol.
 • Cynnal gweithdai a hyfforddiant ar-lein ar y pecynnau adnoddau y byddwch yn eu datblygu ar y cyd.
 • Cynhyrchu astudiaethau achos Dysgu Wedi’i Rannu.
 • Trefnu ymweliadau athrawon a Darlithwyr o Lesotho i Gymru, ac ymweliadau cyffelyb o Gymru i Lesotho.
 • Goruchwylio Monitro Gwerthuso Atebolrwydd a Dysgu (MEAL) y prosiect.

Crynodeb o’r Prosiect Dysgu ar gyfer y Dyfodol:

Gan gydnabod bod Lesotho yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2024, a Chyswllt Cymru Lesotho (Dolen Cymru) yn dathlu ei 40fed blwyddyn yn 2025,  bydd y prosiect hwn yn cefnogi ysgolion yng Nghymru a Lesotho i archwilio’r cysylltiadau hanesyddol rhwng y cenhedlaeth. Yna, bydd pobl ifanc yn defnyddio’r hyn maent wedi ddysgu er mwyn gallu rhagweld sut fydd y ddwy wlad yn parhau i rannu cysylltiadau rhyngwladol a dathlu diwylliannau Cymru a Basotho gyda’i gilydd yn y 40 a’r 200 mlynedd nesaf. Bydd y gweledigaethau yma ar gyfer y dyfodol a’r adnoddau ystafell ddosbarth yn cael eu rhannu gydag ysgolion ar draws y ddwy wlad, gan gefnogi cyflwyno sgiliau meddwl critigol ar y thema hinsawdd a chyfiawnder ar gyfer y cwricwlwm mewn ysgolion yng Nghymru a Basotho. Bydd yr adnoddau sy’n cael eu cynhyrchu (o ran edrych yn ôl ac edrych ymlaen) yn darparu cyfleoedd i athrawon ddysgu am hil ac amrywedd ac yn cyd-fynd gyda’r cwricwlwm ysgol amrywiol.

Mae themâu’r pecyn adnoddau addysg yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cam 1 – Cysylltiadau Hanesyddol rhwng Cymru a Lesotho:
  • Y gymuned leol a byd-eang nawr ac yn y gorffennol, Elusen v’s Undod, Yn fwy tebyg nag ydym yn wahanol.
 • Cam 2 – Dyfodol cysylltu rhyngwladol:
  • Cyfiawnder Hinsawdd, Syniadau ar gyfer y Dyfodol, Arloesedd Basotho a mentergarwch ieuenctid Affrica.

Cyfrifoldebau Ychwanegol:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cefnogi Rhaglenni Addysg Dolen Cymru Leostho cyfredol ychwanegol:

Rhaglen Addysg Lesotho Cymru (LWEP) – bydd hyn yn cynnwys hwyluso 2 o athrawon i ymweld â Lesotho a gweithio gyda chydweithwyr er mwyn datblygu pecynnau CPD ar SDG 3 a SDG 5 yn ychwanegol at reoli ein Rhaglen Cysylltu gydag Ysgolion a Lleoli Athrawon yn 2025. Dyma lle mae 5 o weithwyr addysg proffesiynol o Basotho wedi eu lleoli yng Nghymru am 4 wythnos. Rhagor o wybodaeth yma.

Taith Pathway 1 – Ysgolion: Iechyd, Llesiant a Chwaraeon – os yw’r prosiect hwn yn cael ei ariannu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnal y prosiect hwn gyda hyd at 30 o ysgolion ar draws y ddwy wlad. Bydd y prosiect yn galluogi athrawon a myfyrwyr i deithio i wledydd ei gilydd yn 2025 a chydweithio ar brosiect dysgu byd-eang o fewn eu partneriaethau.

Yn ogystal â’r dyletswyddau craidd uchod, fel Swyddog Addysg, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn

 • Cydlynu rhaglenni addysg Dolen yng Nghymru a Lesotho.
 • Hyrwyddo a datblygu’r rhaglenni addysg sy’n cysylltu Cymru a Lesotho
 • Cefnogi lleoliadau athrawon Rhaglen Addysg Lesotho Cymru (LWEP) – bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo, recriwtio, hyfforddi, goruchwylio a chefnogi.
 • Cefnogi Datblygiad Proffesiynol Parhaus athrawon yng Nghymru a Lesotho.
 • Cefnogi (o fewn disgwyliadau rhesymol) gweithgareddau addysg neu sefydliadol eraill yn ôl y galw, ac mewn cytundeb gyda’r Cyfarwyddwyr Gweithredol.

Rheoli Prosiect

 • Rheoli cyllidebau prosiectau yn effeithiol a thryloyw.
 • Adrodd i arianwyr ar gynnydd a chanlyniadau terfynol y prosiect.
 • Cynnal y safonau uchaf o gydlynu a iechyd a diogelwch ym mhob un o’r gweithgareddau addysg rydych yn gofalu amdanynt.
 • Cysylltu a chydweithio gyda staff yn Lesotho, yr holl ysgolion partner ac unrhyw bartneriaid neu wirfoddolwyr eraill lle’n bo’n briodol.

Perthnasau gwaith

 • Cynrychioli Dolen Cymru Lesotho yn broffesiynol mewn cyfarfodydd a digwyddiadau rhwydwaith addysgol.
 • Cynnal ac adeiladu perthnasau gwaith da gyda’r rhwydwaith/Teulu Dolen ehangach, ynghyd â Chymuned Affrica Cymru a chymunedau addysg yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yr ymgeisydd cywir

Nid oes disgwyl i’r person sy’n cael ei benodi fod â’r cyfan o’r canlynol, ond dylent roi ryw fath o syniad o’r hyn rydym yn ei edrych amdano:

Priodoleddau personol:

 • Bod ag agwedd ragweithiol at ddysgu a lleihau rhagfarn yng Nghymru.
 • Hyderus, dyfeisgar a rhagweithiol, gan ddangos parodrwydd i ddatrys problemau.
 • Yn gallu ymgymryd â dyletswyddau gyda gofal a diplomyddiaeth, gan gynnal cyfrinachedd bob amser.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf gyda’r gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd gweithio da.
 • Gallu cynllunio a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun a chynllunio ymlaen.
 • Rhywun sy’n ysbrydoli ac yn annog eraill i rannu arfer da.
 • Bod yn eiriol dros gydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywedd.

Priodoleddau proffesiynol:

 • Bod yn hyderus wrth gasglu gwybodaeth a datblygu adnoddau dysgu addas ar gyfer athrawon ac ysgolion yng Nghymru ar lefel cynradd ac uwchradd.
 • Profiad o weithio yn y sector addysg.
 • Profiad profedig o weithio ar y cyd gydag eraill.
 • Bod â gwybodaeth neu brofiad bywyd perthnasol er mwyn cefnogi ein hymrwymiad i greu Cymru Wrth-hiliol.
 • Bod â gwybodaeth neu brofiad bywyd perthnasol er mwyn cefnogi ein hymrwymiad i weithio mewn undod gyda’r gymuned ryngwladol a herio syniadau traddodiadol o “elusen”.
 • Sgiliau trefniadol, gweinyddol a blaenoriaethu da er mwyn gweithio’n effeithiol ar eich liwt eich hun.
 • Sgiliau TG cryf, yn arbennig felly Zoom/Teams, Microsoft Office/Google, a’r brwdfrydedd ar gyfer dysgu am systemau newydd a chefnogi eraill i’w defnyddio.
 • Profiad o wirfoddoli neu weithio yn y trydydd sector.
 • Mae gwybodaeth neu brofiad am Syniadau ar gyfer y Dyfodol yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Diolch am ystyried gwneud cais ar gyfer y swydd Swyddog Addysg. Gobeithiwn y byddwch wedi’ch ysbrydoli i ymuno â ni a chwarae rôl allweddol yn natblygiad a thwf ein sefydliad, er mwyn inni allu parhau i wneud newidiadau cadarnhaol i’n cymunedau yn Lesotho a Chymru. Rydym yn annog yr ystod fwyaf eang o ymgeiswyr ac yn croesawu pob ymgeisydd, waeth beth fo’u hil, oed, anabledd, cred, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y Disapora Affricanaidd yng Nghymru a/neu rai sydd â phrofiad bywyd sy’n berthnasol i’r rôl.

Mae gan Dolen Cymru Lesotho hefyd Bolisi Diogelu sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i ddiogelu’r bobl rydym yn gweithio â nhw. Bydd disgwyl i’r holl ymgeiswyr gydymffurfio â’r polisi hwn a’i weithdrefnau.

Sut i Ymgeisio

Anfonwch ffurflen Ymgeisio am Swydd dros ebost at gemma@dolencymru.org erbyn hanner nos, 19eg o Fai. Sicrhewch:

 • Mai Testun yr ebost yw ‘Cais am swydd Swyddog Addysg’
 • Eich bod yn defnyddio’r adran Datganiad Personol er mwyn rhoi enghreifftiau o sut fydd eich sgiliau, profiadau a gwybodaeth yn caniatáu i chi gyflawni pob un o’r Cyfrifoldebau Craidd, a’u bod yn cwrdd â phob un o’r priodoleddau Proffesiynol a Phersonol uchod.

– Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael gwybod dros ebost a fyddwch yn derbyn gwahoddiad i gyfweliad ai peidio erbyn 23ain o Fai.

– Cynhelir y cyfweliadau yn y Deml Heddwch, Caerdydd, ddydd Llun 3ydd o Fehefin.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r rôl, cysylltwch â gemma@dolencymru.org.

Logo Dolen Cymru