Am y tro cyntaf erioed, bydd pobl ifanc 16 ac 17 oed a chenhedloedd tramor yn gallu pleidleisio mewn etholiadau Senedd Cymru.

Gwnewch yn siŵr bod #DyLais yn cael ei glywed drwy sicrhau eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

DYDDIAD CAU I GOFRESTRU:
CANOL NOS 19 EBRILL 2021

 

Yng Nghymru, gallwch gofrestru i bleidleisio pan fyddwch yn 15 oed. Ond dim ond pan fyddwch yn troi’n 16 oed y gallwch ddechrau pleidleisio yn etholiadau’r Senedd.

Mae angen i chi gofrestru os…

 • nad ydych erioed wedi cofrestru i bleidleisio
 • rydych newydd wedi troi’n 15 oed

Dim ond unwaith y mae angen i chi wneud hyn, oni bai…

 • rydych wedi symud tŷ
 • rydych wedi newid eich enw

Gyd sydd angen yw eich Rhif Yswiriant Gwladol (Nid oes angen os ydych o dan 16 oed).

#DyLais2021

FAQs

Mae’r Senedd y corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd dros Gymru.

Mae’r Senedd yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae Senedd Sansteffan yn cadw rhai pwerau allweddol dros bethau fel amddiffyn, polisi ariannol a’r frenhiniaeth.

Mae’r Senedd yn gyfrifol am agweddau allweddol ar ein bywydau, er enghraifft iechyd, addysg, yr amgylchedd a mwy.

Gallwch ddarllen mwy amdano pa bwerau sydd wedi’u cadw yn ôl gan Sansteffan yma.

Mae aelodau’r Senedd (ASau) yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos (dydd Mawrth a dydd Mercher) yn y Siambr (prif siambr) a elwir “Cyfarfod Llawn”.

Caiff y Cyfarfod Llawn ei gadeirio gan y Llywydd a dyma’r prif fforwm i Aelodau’r Senedd gyflawni eu rolau fel cynrychiolwyr democrataidd.

Mae yna bwyllgorau’r Senedd hefyd. Mae pwyllgorau’n cyflawni llawer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar Lywodraeth Cymru, dwyn Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio deddfwriaeth.

Trefnir pwyllgorau yn seiliedig ar bynciau amrywiol o’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig. Cliciwch yma i ddarllen mwy am y gwahanol bwyllgorau.

Os ydych dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru gallwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd bob pum mlynedd.

Mae gennych ddwy bleidlais yn etholiadau’r Senedd – un bleidlais i ddewis rhywun i gynrychioli eich ardal leol (eich etholaeth) ac ail bleidlais i ddewis pobl i gynrychioli rhanbarth Cymru rydych chi’n byw ynddi.

Etholir 40 aelod o’r Senedd drwy’r bleidlais etholaethol, ac etholir yr 20 sy’n weddill drwy’r bleidlais ranbarthol.

Aelodau Etholaeth

Dewisir y 40 Aelod etholaeth gan y system y cyntaf i’r post. Yna caiff yr ymgeisydd sydd â’r nifer uchaf o bleidleisiau ei hethol.

Aelodau Rhanbarthol

Y pum rhanbarth yw:

 1. Gogledd Cymru
 2. Canolbarth a Gorllewin Cymru
 3. Gorllewin De Cymru
 4. Canol De Cymru
 5. Dwyrain De Cymru

Mae gan bob un bedair sedd.

Dewisir yr 20 aelod rhanbarthol drwy fath o gynrychiolaeth gyfrannol. Mae hyn yn sicrhau bod colur terfynol y Senedd yn adlewyrchu’r gefnogaeth i bob plaid ledled y wlad.

Mae tair ffordd wahanol y gallwch bleidleisio. Gallwch ddewis y ffordd sy’n addas i chi.

Y rhain yw:

 1. Pleidleisio yn berson at yr Orsaf Bleidleisio
 2. Bleidleisio trwy’r post
 3. Gofyn i rywun rydych chi’n ymddiried ynddo bleidleisio ar eich rhan (drwy ddirprwy)

Cyn diwrnod yr etholiad, byddwch yn derbyn Cerdyn Pleidleisio. Bydd hyn yn dweud wrthych ble a phryd y gallwch bleidleisio (eich gorsaf bleidleisio leol).

Mae pandemig byd-eang yn rheswm da dros fod eisiau pleidleisio drwy’r post. Mae’n dileu’r angen i fod o gwmpas a rhyngweithio â phobl.

Efallai eich bod oddi cartref, yn gweithio neu fod gennych gyfrifoldebau gofalu sy’n ei gwneud yn anodd mynd i’r Orsaf Bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Beth bynnag y rheswm, unwaith y byddwch wedi cofrestru i bleidleisio, dylech wneud cais am bleidlais bost hefyd.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen pleidlais bost ac i gael gwybod ble i anfon eich ffurflen.