Ein Huchafbwyntiau o 2022

Categories: NewyddionPublished On: 23rd December, 20221014 words5.2 min read

Ein Huchafbwyntiau o 2022

Categories: NewyddionPublished On: 23rd December, 202246.2 min read

Wrth i 2022 ddod i ben, mae aelodau o staff Hub Cymru Africa yn rhannu eu huchafbwyntiau o flwyddyn heriol, gyffrous a chynhyrchiol.


“Ar ôl dwy flynedd o weithio o bell ac uwchgynadleddau rhithwir, fe wnaethom gynnal tri digwyddiad “uwchgynhadledd fach” ranbarthol ym mis Gorffennaf o’r enw #SummerUndod. Roedd thema benodol i bob digwyddiad ac roedd yn cynnwys stondinau gan grwpiau Undod Rhyngwladol Cymreig, cerddorion o’r alltud Affricanaidd a bwyd Affricanaidd blasus.

Cynhaliwyd #SummerUndod2022 y De-ddwyrain ym Mhafiliwn Grange, man cymunedol gwyrdd a bywiog sy’n cefnogi prosiectau a arweinir gan y gymuned. Thema’r digwyddiad hwn oedd Cyfiawnder Hinsawdd a chynhaliom gyswllt rhithwir gyda grŵp merched Bumaena yn Uganda, gyda chefnogaeth Maint Cymru i glywed sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar eu cymuned. Yng Ngogledd Cymru yn Storiel, Bangor, buom yn dathlu merched mewn arweinyddiaeth gyda thair siaradwr benywaidd anhygoel o gymuned Cymru ac Affrica: Dr Salamatu Fada o Gymdeithas Gogledd Cymru Affrica a Tallafi; Maggie Ogunbanwo o Maggie’s African Twist; a Wanjiku Mbugua o BAWSO. Yn olaf, cynhaliwyd #SummerUndod y De-orllewin yn Theatr Fawr heulog Abertawe, lle’r oedd y ffocws ar Fywoliaethau Cynaliadwy. Roedd negeseuon allweddol o’r digwyddiad hwn yn cynnwys: mae arallgyfeirio yn rhan hanfodol o fywoliaethau cynaliadwy, a bydd yn bwysicach fyth yn y dyfodol; rhaid i gymunedau gael eu cynnwys wrth gynllunio prosiectau newydd sy’n effeithio arnynt, yn enwedig menywod, gan mai nhw yn aml sydd â’r mwyaf i’w hennill; a dylai cynhyrchwyr gael llwyfan i adrodd eu straeon eu hunain.

Nododd pawb a fynychodd y digwyddiadau naill ai fel defnydd rhagorol neu dda o’u hamser ac ystyriwyd bod y gallu i rwydweithio yn un o’r pethau pwysicaf a gafwyd o’r digwyddiadau. Rydym yn gobeithio galluogi mwy o gyfleoedd i adeiladu cysylltiadau a chryfhau cydweithio yn 2023.”

—Beth Kidd, Uwch Rheolwr Cymorth Datblygu


“Wrth i ni fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni am ddathlu’r ymgysylltiad cynyddol y mae Hub Cymru Africa wedi’i gael gyda phartneriaid Affricanaidd elusennau o Gymru. Mae sefydliadau yng ngwledydd Affrica wedi ymuno â’u partneriaid Cymreig i fynychu cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau rhwydweithio Hub Cymru Africa, yn ogystal â chyfrannu’n sylweddol at ein Cymunedau Ymarfer. Mae mewnwelediadau a safbwyntiau Affricanaidd wedi helpu’r sector yng Nghymru i ddeall yn well ffyrdd gwahanol o weithio yn ogystal â gwerthfawrogi o’r newydd fanteision mentrau ac uchelgeisiau a arweinir gan wledydd.

Rydym wedi gweld perthnasoedd rhwng elusennau Cymreig a sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng ngwledydd Affrica yn cryfhau ac mae eu cyd-ddealltwriaeth yn cynyddu wrth iddynt gymryd rhan mewn trafodaethau ehangach anffurfiol ar ystod o themâu. Yn olaf, rydym yn falch iawn o weld cydweithio (fel bob amser) ymhlith elusennau Cymreig yn ein rhwydwaith, ond rydym yn falch hefyd o weld bod sefydliadau a arweinir gan Affrica, a gyfarfu yn ein digwyddiadau, yn cysylltu, yn rhannu gwybodaeth yn uniongyrchol â’i gilydd, annibynnol ar bartneriaethau yng Nghymru.”

—Lena Fritsch, Rheolwr Cymorth Datblygu


“Rydym wedi bod yn falch iawn o gyflwyno saith gwirfoddolwr newydd i chwe grŵp Cymru-Affrica hyd yma eleni, a’u cefnogi wrth iddynt gynyddu capasiti’r grwpiau a dysgu am y sector. Yn ogystal, uchafbwynt arbennig oedd gallu dod â thiwtor gweithdy ffotograffiaeth ieuenctid ynghyd i chwilio am gyfleoedd bywyd go iawn i’w gyfranogwyr, gyda Karuna Himalaya, menter masnach deg sydd angen delweddau o’u hystod newydd o ategolion wedi’u gwau o Nepal.”

—Cathie Jackson, Cyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth


“Rydym wedi cefnogi grwpiau ledled Cymru i wneud gwell defnydd o offer digidol yn eu gwaith gyda phartneriaid yn Affrica. Mynychodd hanner cant o bobl weithdai, gweminarau a sesiynau cymorth datblygu i ddysgu am gael cymunedau ar-lein a defnyddio offer digidol ar gyfer cydweithredu ac addysg. Rhoesom hefyd grantiau bach i 13 o grwpiau sy’n cefnogi ysgolion, grwpiau menywod a mentrau cymunedol. Roedd y prosiectau a gefnogwyd yn cynnwys hyfforddiant llythrennedd digidol, cysylltiadau addysg, datblygu menter a chyfathrebu digidol. Rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Waterloo am ariannu’r gwaith hwn.”

—Julian Rosser, Development Support Manager


“Eleni, fel rhan o’r prosiect Sbardun ar gyfer dysgu, fe wnaeth Hub Cymru Affrica dreialu Setiau Dysgu Gweithredol fel ffordd syml a phwerus i ymarferwyr mewn undod byd-eang gydweithio ar heriau sy’n eu hwynebu yn eu gwaith. Cyflwynwyd graddedigion sydd â diddordeb yn Rhaglen Fentora Uwch Hub Cymru Affrica i’r cylch dysgu gweithredol o gyflwyno mater i gymheiriaid, cael adborth a chwestiynau, myfyrio, dysgu, a rhoi hynny ar waith.

Cymerodd chwe aelod o gymuned Cymru Affrica ran mewn rhaglen o 8 sesiwn, a hwyluswyd gan wirfoddolwr arbenigol (diolch, Jackie!). Daeth y rhaglen i ben gyda gwerthusiad ym mis Rhagfyr, a chyhoeddir y canlyniadau yn gynnar y flwyddyn nesaf. Roedd yr adborth yn hynod gadarnhaol, gyda chyfranogwyr yn nodi bod yr ALS wedi eu helpu i feithrin cysylltiadau ag eraill a oedd yn rhannu heriau tebyg, wedi lleihau unigedd, wedi magu hyder ac wedi eu cyflwyno i declyn y gallent ei ddefnyddio mewn meysydd eraill o’u gwaith.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth lawnach am y cynllun peilot ALS yn y flwyddyn newydd, ond am y tro gallwch gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan mewn set Dysgu Gweithredol yn y dyfodol.”

—Emma Beacham, Development Support Manager


“Mae Masnach Deg Cymru wedi cael blwyddyn hynod o brysur a llwyddiannus. Gan ddechrau gyda Pythefnos Masnach Deg 2022, fe wnaethom dynnu sylw at y groesffordd rhwng hinsawdd, hil a ffasiwn, tra hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol i dynnu sylw at effaith newid hinsawdd ar ffermwyr. Mae ein gallu fel tîm wedi tyfu ac mae’n adlewyrchol yn ein prosiect newydd Cyfiawnder Masnach Cymru a’n gwaith o gynnal amrywiol ddigwyddiadau Masnach Deg. Un o uchafbwyntiau allweddol y flwyddyn ddiwethaf fu gweithio ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru). Fel rhan o glymblaid trydydd sector, rydym yn anelu at sicrhau cyfrifoldeb byd-eang yn y Bil. Wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, rydym yn edrych ymlaen at ein cynlluniau Pythefnos Masnach Deg 2023 , gan gyflwyno’r meini prawf Cenedl Masnach Deg newydd a dathlu 15 mlynedd o Gymru fel Cenedl Masnach Deg!”

—Kadun Rees, Swyddog Cymunedol & Chyfathrebu, Cymru Masnach Deg Cymru Masnach Deg