Grantiau Cymorth Digidol

Mae Hub Cymru Affrica wedi lansio cynllun grantiau bach i gefnogi cymuned Cymru Affrica i ddefnyddio adnoddau digidol gyda phartneriaid yn Affrica.

Gallwch wneud cais am £500-£1000 i gefnogi prosiectau undod rhyngwladol. Gellid defnyddio’r cyllid ar gyfer caledwedd, meddalwedd, trwyddedau, hyfforddiant, datblygu sgiliau, lwfansau data, cyfathrebu ar-lein ac ar gyfer adnoddau eraill a fyddai’n cefnogi gwaith eich partner neu eich partneriaeth.

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan Sefydliad Waterloo.

Mae Hub Cymru Affrica wedi lansio cynllun grantiau bach i gefnogi cymuned Cymru Affrica i ddefnyddio adnoddau digidol gyda phartneriaid yn Affrica.

Gallwch wneud cais am £500-£1000 i gefnogi prosiectau undod rhyngwladol. Gellid defnyddio’r cyllid ar gyfer caledwedd, meddalwedd, trwyddedau, hyfforddiant, datblygu sgiliau, lwfansau data, cyfathrebu ar-lein ac ar gyfer adnoddau eraill a fyddai’n cefnogi gwaith eich partner neu eich partneriaeth.

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan Sefydliad Waterloo.

Meini Prawf a Chanllawiau [PDF]

Ffurflen Gais [DOCX]

Ffurflen Datgan Gwrthdaro Buddiannau [DOCX]

Cwestiynau Cyffredin

Mae gan grŵp cyfansoddiadol gytundeb ysgrifenedig am yr hyn mae’r grŵp hwnnw’n mynd i’w wneud, a sut y byddant yn gwneud hynny. Bydd pwyllgor wedi cytuno ar y ddogfen hon, gan gynnwys o leiaf cadeirydd, trysorydd ac ysgrifennydd.

Gallai dogfen gyfansoddiadol fod yn ddogfen lywodraethol (os ydych yn elusen gofrestredig), Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (er enghraifft gyda bwrdd iechyd neu Ymddiriedolaeth GIG), neu Gylch Gorchwyl grŵp llywio.

Gallwch weld canllawiau ar yr hyn y dylai eich cyfansoddiad ei gynnwys yma.

Mae’n rhaid i’ch grŵp cyfansoddiadol  gael cyfrif banc gyda dau lofnodwr nsydd ddim yn perthyn.

Byddwn yn ariannu gweithgareddau a phryniadau sydd â’r bwriad o helpu eich partner i wneud gwell defnydd o dechnoleg ddigidol i gefnogi eu gwaith. Gallai hyn gynnwys caledwedd newydd, meddalwedd, trwyddedau, hyfforddiant, datblygu sgiliau, lwfansau data neu gyfathrebu ar-lein sy’n gwneud gwahaniaeth. Ni fyddwn yn ariannu gweithgareddau a fyddai’n digwydd beth bynnag – er enghraifft, ariannu costau data ar gyfer eich cyfarfodydd rheolaidd neu dalu dylunydd i lunio eich cylchlythyr ar-lein. Cysylltwch â ni os hoffech drafod eich syniad.
Wrth gydweithio ag eraill, mae’n hanfodol eich bod yn ysgrifennu cytundeb partneriaeth neu Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar y cyd sydd wedyn, yn cael ei lofnodi a’i ddyddio gan gynrychiolwyr o bob un o’r sefydliadau dan sylw.

Mae llawer o grwpiau Cymru Affrica wedi dweud wrthym sut yr oedd y broses o ysgrifennu’r cytundeb partneriaeth yr un mor bwysig â’r ddogfen ei hun o ran darparu eglurder a ffocws, ac mae’n arfer cyffredin mewn gwaith cymunedol, datblygu a chontractio.

Pwrpas  y cytundeb yw darparu pwynt cyfeirio cyffredin ar weithgareddau ar y cyd, ac mae’n helpu i osgoi camddealltwriaeth. Mae’n amlinellu rolau a chyfrifoldebau, nodau sefydliadol unigol, yn ogystal â nodau a gweithgareddau’r prosiect ar y cyd. Mae’n werth tynnu sylw at y manteision i bob partner o’r cydweithio, a nodi pa mor hir y bydd y cydweithio’n para a sut y gellir diddymu’r cydweithio.

Mae’n werth cael adran ar gyfathrebu rhwng eich sefydliadau (cysylltiadau allweddol, dull cyfathrebu, amlder ac ymatebolrwydd) ac i’r cyhoedd (sut i gyfeirio’ch cyllidwyr yn briodol). Dylai gwneud penderfyniadau a datrys anghydfodau gael eu cynnwys yn yr adran hon hefyd.

Mae angen mynegi rheolaeth ariannol hefyd, er mwyn sicrhau atebolrwydd clir i’ch ymddiriedolwyr. Er enghraifft, sut y caiff arian ei reoli a phwy sy’n gyfrifol am beth o ran codi arian a goruchwylio gwariant.

Gallwch weld  enghraifft sylfaenol o sut y gall Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth neu gytundeb partneriaeth edrych yma.

Mae cyngor pellach wedi cael ei ddarparu gan Gyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) yma.

Nid ydym yn ariannu:

 • costau neu dreuliau unrhyw sefydliadau dan sylw (e.e. cyrff anllywodraethol rhyngwladol) sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gymru neu Affrica
 • cyrsiau hyfforddi i unigolion (yng Nghymru neu yn Affrica) lle nad yw hyn yn rhan annatod o brosiect/rhaglen ehangach
 • ymchwil academaidd
 • rhoddion anghyfyngedig i bartneriaid deheuol
 • gweithrediadau dyngarol (rhyddhad brys)
 • ceisiadau uniongyrchol gan sefydliadau o’r De
 • gweithgareddau efengylaidd neu ryddiaith
 • gweithgareddau er elw (gellir gwneud eithriadau yn achos mentrau cydweithredol cymunedol neu fentrau microgyllid o fewn rhaglen fywoliaeth)
 • pleidiau gwleidyddol
 • gweithgareddau sy’n ceisio gwadu hawliau cyfartal.
Wrth ystyried a yw eich prosiect yn werth da am arian, mae angen ystyried llawer o ffactorau a’u pwyso a’u mesur yn erbyn ei gilydd. Nid oes un rheol, ond yn hytrach mae’n ymwneud â chydbwysedd yr hyn sydd fwyaf perthnasol i’ch prosiect. Er enghraifft, rhai pethau y gallech fod am eu hystyried wrth lunio’ch cyllideb yw’r rhesymeg dros:

 • Allwch chi ddangos arian sylweddol mewn da neu arian cyfatebol?
 • A yw prynu cyfarpar yn briodol? A ellid ei brynu yn y wlad, er mwyn osgoi oedi costus, materion yn ymwneud â’r tollau yn ogystal â chefnogi marchnadoedd lleol?
 • A oes gan y staff a’r gwirfoddolwyr y sgiliau a’r rhinweddau priodol i gefnogi llwyddiant y prosiect a meithrin perthynas â’ch partner?
 • Ydych chi’n gofyn am ffioedd ymgynghori afresymol neu gostau staff?
 • A fydd eich prosiect yn cael effaith gadarnhaol?

Os yw’ch costau’n ymddangos yn uchel i chi, a allwch egluro pam? Ai oherwydd eich bod yn gweithio gyda grŵp arbennig o anghysbell neu anodd ei gyrraedd? Ystyriwch sut y gellir dangos hyn ar y ffurflen fel bod y costau’n ddealladwy pan ystyrir y gyllideb.

Rydym yn diffinio arian cyfatebol fel unrhyw gyfraniad o arian parod i’r prosiect sy’n dod o ffynhonnell arall. Gallai hyn gynnwys gweithgareddau codi arian eich sefydliad eich hun, grant gan ariannwr arall neu arian a roddwyd gan fusnes lleol, er enghraifft.
Rydym am sicrhau nad yw’r cyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth a fydd yn ddiwerth unwaith y bydd y prosiect wedi dod i ben. Rhai enghreifftiau:

 • sefydlu a dylunio gwefan na allwch ei diweddaru heb fwy o gyllid
 • prynu offer cyfrifiadurol na ellir ei ddefnyddio i fynd ar-lein oherwydd na allwch fforddio’r costau data
 • hyfforddiant sgiliau ar gyfer un aelod allweddol o staff sy’n gadael eich sefydliad dri mis yn ddiweddarach
 • symud eich holl wybodaeth i System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid na allwch fforddio’r drwydded ar gyfer y flwyddyn nesaf
 • Os ydych am ddefnyddio’r cyllid ar gyfer rhywbeth y bydd angen arbenigedd neu gyllid arno am beth amser i ddod, rhowch wybod inni sut y caiff hynny ei roi ar waith.
Ie! Nid oes angen i’ch prosiect fod yn amlwg yn ‘beryglus’ i gael rhai risgiau. Mae gan bob prosiect rywfaint o risg a lefel o risg. Er enghraifft:

Risgiau sy’n gysylltiedig â gweithredu’r prosiect

Gall y bobl sy’n cydlynu eich gweithgareddau (yng Nghymru a/neu Affrica) fynd yn sâl neu’n methu â chyflawni eu rôl. Beth fyddech chi’n ei wneud pe bai hyn yn digwydd? A oes eraill yn y grŵp/sefydliad a allai gymryd drosodd y prosiect? A allai tywydd garw, cythrwfl gwleidyddol, gwrthdaro neu achosion o glefyd yn Affrica dorri ar draws eich gweithgareddau, ac os felly sut y gallech ymdrin â’ch prosiect o dan yr amgylchiadau hyn? Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad yng Nghymru, a oes perygl mai ychydig iawn o bobl sy’n dod? A oes angen i chi ystyried amseriad y digwyddiad ac ym mha adeg o’r flwyddyn y mae’n digwydd? Sut y byddwch yn hyrwyddo/rhoi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad neu’n gweithio gyda phartneriaid eraill i sicrhau eich bod yn sicrhau presenoldeb a chyfranogiad da?

Risgiau i gynaliadwyedd y prosiect

Os ydych yn hyfforddi pobl i feithrin sgiliau a ffyrdd newydd o weithio, a oes ganddynt yr adnoddau i allu defnyddio eu sgiliau newydd yn y dyfodol? A fydd unrhyw gymorth pellach i fonitro neu gynorthwyo’r bobl hyn ar ôl i gyllid y prosiect ddod i ben? Os ydych yn ariannu taliadau math cyflog ar gyfer darparu gwasanaeth newydd neu ychwanegol, beth fydd yn digwydd i’r gweithwyr hyn pan ddaw’r grant i ben? Os ydych yn darparu offer pwysig, a oes trefniadau ar waith i sicrhau y gellir ei gynnal a’i gadw a gosod rhannau sbâr newydd yn eu lle?

Risgiau ariannol i’r prosiect

A yw eich arian cyfatebol yn ddiogel? Os nad ydych, a allwch barhau i gyflawni gweithgareddau’r prosiect neu a ellir eu lleihau’n briodol? Pe bai eich partner NGO yn Affrica yn colli ei gyllid craidd ac yn gorfod lleihau neu gau’n sylweddol yng nghanol eich prosiect, a fyddai unrhyw ffordd arall o gyflawni’r prosiect? Beth fyddai’n digwydd pe bai amrywiadau arian cyfred neu gynnydd mewn costau yn golygu cynnydd sylweddol mewn gweithgareddau prosiect allweddol? Sut fyddech chi’n delio â hyn?