Hub Cymru Africa yn lansio grantiau grymuso menywod ar gyfer partneriaethau sy’n gweithio yn Uganda a Chymru.

Fel rhan o waith cydraddoldeb rhywedd Hb Cymru Africa a ariennir gan Lywodraeth Cymru, rydym yn sicrhau bod dau grant ar gael ar gyfer partneriaethau sy’n gweithio rhwng Cymru ac Uganda.

Rydym yn derbyn ceisiadau rhwng £25,000 a £50,000 gan bartneriaethau sy’n gweithio gyda menywod ar faterion sy’n effeithio arnynt yn Affrica Is-Sahara, gan gynnwys bywoliaethau, newid yn yr hinsawdd, hawliau cyfreithiol, cynrychiolaeth wleidyddol, trais ar sail rhywedd, gofal iechyd mamau ac addysg.

Rydym yn gobeithio gweld ceisiadau sy’n cyfateb â’r egwyddorion hyn neu a fydd yn ceisio eu gwreiddio yn ystod cyfnod y grant.

  • Annog ymgysylltiad a grymuso menywod a merched trwy ddefnyddio cryfderau cysylltedd cymdeithasol, rhwydweithiau cryf a chyfathrebu
  • Dylai’r gwaith fod mewn partneriaeth â phartneriaid credadwy yn Affrica, yn ddelfrydol rhai sydd â menywod mewn rolau arweinyddiaeth
  • Adeiladu ar bartneriaethau sy’n bodoli eisoes a gweithio yn unol ag egwyddorion sy’n seiliedig ar asedau
  • Cydnabod cymhlethdod materion, yn enwedig y gydberthynas rhwng rhywedd, anabledd, rhywioldeb ac ethnigrwydd.

I gael mwy o fanylion am y grantiau a’r broses ymgeisio, gweler ein gwefan.

Rydym yn derbyn ceisiadau tan canol dydd 14eg Ionawr.

Meini Prawf a Chanllawiau Cymhwyster [PDF]

Ffurflen gais [DOCX]

Templed Cyllideb Grantiau [XLSX]