Gwahoddiad i dendro ar gyfer adolygiad prosiect

Categories: NewyddionPublished On: 22nd December, 2022656 words3.3 min read

Gwahoddiad i dendro ar gyfer adolygiad prosiect

Categories: NewyddionPublished On: 22nd December, 202229.8 min read

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y tendr hwn, cysylltwch â advice@hubcymruafrica.org.uk. Dylid cyflwyno tendrau yn Saesneg i’r cyfeiriad e-bost hon erbyn 5yp ar Ddydd Iau y 12fed o Ionawr 2023.

1. Cefndir

Mae Hub Cymru Africa (HCA) yn bartneriaeth sy’n cefnogi Cymuned Cymru Affrica, gan ddod â gwaith Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, Panel Cynghori Is-Sahara a Masnach Deg Cymru ynghyd. Rydym yn cefnogi ac yn cynrychioli’r sector undod rhyngwladol yng Nghymru.

Yn 2021, derbyniodd Hub Cymru Affrica (HCA) gyllid drwy Grant Datblygu Gallu Cronfa Her Elusennau Bach i gefnogi elusennau yng Nghymru a’u partneriaid yng ngwledydd Affrica Is-Sharan i wella eu harferion a mynediad at gyllid grant. Rydym yn chwilio am ymgynghorydd i adolygu a gwerthuso gweithgareddau’r prosiect hwn “Cyfnerthiad ar gyfer Dysgu”.

2. Cyfnerthiad ar gyfer Dysgu

Daw prosiect Cyfnerthiad ar gyfer Dysgu i ben ym mis Rhagfyr 2022. Yn gryno, bwriad y prosiect oedd cyflawni:

Mae’r Theori Newid wreiddiol a ysgrifennwyd ar gyfer y prosiect i’w gweld yma: Springboard gan Hub Cymru Affrica. Mae adolygiad cryno o 12 mis cyntaf y prosiect i’w weld yma: Gwersi o Adolygiad Canolbwynt Springboard.

Dros y 24 mis diwethaf, ers Ionawr 2021, mae’r prosiect wedi gweithio gyda 135 o ficro-elusennau, unigolion, a grwpiau cymunedol. Mae’r mwyafrif o’r rhain wedi’u lleoli yng Nghymru, gyda thua 50 wedi’u cofrestru y tu allan i’r DU (yn bennaf unigolion a sefydliadau o fewn gwledydd Affrica Is-Shara sydd â chysylltiadau ag elusennau neu sefydliadau yng Nghymru yw’r rhain yn bennaf). Mae lefel yr ymgysylltu wedi amrywio o fynychu gweminar 1 awr untro, i gyfarfod â Hub Cymru Affrica a chyfoedion unwaith neu ddwywaith y chwarter am sgyrsiau a/neu hyfforddiant mwy manwl.

Hoffem gomisiynu adolygiad o’r prosiect dwy flynedd i ddeall yr effaith y mae wedi’i chael.

Bydd hyn yn cynnwys adolygu adborth cyfranogwyr a gasglwyd hyd yma yn ogystal â chynnal cyfweliadau dilynol gyda sampl o gyfranogwyr.

Drwy’r adolygiad, hoffem ddeall a oes gan gyfranogwyr y prosiect:

 • gwneud newidiadau mewn dulliau o gynllunio/rheoli/cyflawni eu gwaith a/neu weithio mewn partneriaeth
 • gwneud newidiadau yn eu dull o wneud cais am gyllid

Ac os yw’r prosiect wedi arwain at

 • cydweithio gwell rhwng grwpiau sy’n ymwneud â’r prosiect
 • agweddau mwy cadarnhaol tuag at faterion undod a dinasyddiaeth fyd-eang

3. Gofynion gwerthuso

Cytuno ar y cwestiynau craidd i fynd i’r afael â nhw yn yr adolygiad ond byddant yn canolbwyntio ar ddeall unrhyw newid a grëwyd o ganlyniad i’r prosiect, gan gynnwys:

 • Llwyddiant y prosiect wrth greu cyfleoedd dysgu
 • Effeithiolrwydd y prosiect i gefnogi newid mewn agwedd, ymagwedd neu arfer
 • Crynodeb o’r cynnydd mewn cyllid o fewn y sector o ganlyniad i’r prosiect
 • Gallu’r prosiect i ymgysylltu â chynulleidfa amrywiol
 • Effeithiolrwydd y prosiect o ran gwella cynulleidfaoedd ymgyrchu i ddeall Agweddau a Gweithredoedd Undod yng Nghymru

4. Gofynion contract

 • Gweithio o gartref gan ddefnyddio offer eich hun ar gost eich hun
 • Cyfarfod 30 munud bob pythefnos gyda’r Rheolwr Prosiect, pan fo angen

Bydd angen i chi gynnal:

 • Adolygiad o’r data sydd ar gael yn crynhoi’r canfyddiadau
 • 1 x gweithdy dysgu a myfyrio
 • 6 x Cyfweliad Newid Mwyaf Arwyddocaol

Bydd angen i chi gynhyrchu

 • Dogfen gryno gyda gwerthusiad o effaith, dysgu ac argymhellion

Bydd cefnogaeth gyda gweinyddwyr i drefnu cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid yn cael ei ddarparu gan Hub Cymru Affrica

5. Cost

Gwneir amodau talu a chontract yn seiliedig ar waith a gynhyrchir, ni waeth faint o amser a dreulir.

Mae uchafswm o £1,500 i’w dalu i ymgynghorydd am y gwaith hwn.

Nid oes TAW ychwanegol na chostau gorbenion personol yn daladwy. Dim ond gyda chytundeb ymlaen llaw y bydd unrhyw gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â chyflawni’r gweithgareddau hyn yn cael eu talu’n uniongyrchol gan HCA.

 


Bydd y cytundeb wedi ei gwblhau erbyn yr 28ain o Chwefror 2023 heb unrhyw gyfle i ymestyn.


Y gyllideb ar gyfer y gweithgaredd hwn yw £1,500.