Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu undod a chydweithio rhwng Affrica a Chymru. Mae dros 300 o bartneriaethau rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, sy’n gweithio mewn undod ac yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Rydym yn trefnu ail Gwobrau Partneriaeth Hub Cymru Affrica. Mae’r gwobrau hyn, sy’n agored i bartneriaethau sy’n bodoli rhwng Cymru ac Affrica, yn canolbwyntio ar undod, ecwiti a dysgu ar y cyd.

Mae tri chategori y gallwch wneud cais amdanynt:

 • Gwobr Partneriaeth
 • Gwobr Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Gwobr Gwirfoddolwr Unigol

Mae’n rhaid i bob partneriaeth allu dangos eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau ecwitïol rhwng y ddau bartner yn y bartneriaeth:

 • Sut mae penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud?
 • Sut ydych chi’n sicrhau bod y gymuned rydych chi’n gweithio gyda hi yn cymryd rhan lawn yn y broses o wneud penderfyniadau?

Sut i Wneud Cais

 • Ceisiadau ar agor: 21ain Mawrth 2023

 • Ceisiadau yn cau: 25ain Ebrill 2023

 • Cyhoeddi’r enillwyr: 19eg Mai 2023

Mae’n rhaid i geisiadau gael eu gwneud ar y cyd gan y ddau bartner o fewn y bartneriaeth.

Dylai pob partneriaeth gyflwyno naill ai’r ffurflen gais isod neu fideo byr.

Cais fideo

Ni ddylai eich fideo(s) fod yn fwy na phum munud, a dylent gynnwys unigolyn o bob partneriaeth, sy’n siarad yn uniongyrchol â’r camera, a bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Dylech gyflwyno eich hun a’r categori rydych chi’n gwneud cais amdano (Gwobr Partneriaeth, Gwobr Cynaliadwyedd, neu’r Wobr Gwirfoddolwr Unigol)
 • Pam bod eich partneriaeth a’ch cydweithio yn ecwitïol? Rhowch enghraifft o sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud.
 • Siaradwch am y categori rydych chi wedi’i ddewis. Pam bod eich gwaith yn enghraifft dda o’r categori hwnnw?

Ni fydd fideos hyrwyddol yn cael eu hystyried.

I wneud cais, anfonwch e-bost i enquiries@hubcymruafrica.org.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

 • Cais (naill ai ffurflen neu fideo)
 • O fewn corff yr e-bost, dylech gynnwys:
  • Eich enw, eich rhif ffôn, sefydliad, eich rôl o fewn y sefydliad
  • Enw eich sefydliad partner, y person dynodedig, ei rôl o fewn y sefydliad, a gwybodaeth gyswllt.

Meini Prawf Cyffredinol

 • Mae’n rhaid i’ch partneriaeth fod rhwng sefydliad yng Nghymru a sefydliad yn Affrica.
 • Mae’n rhaid bod eich partneriaeth wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd am fwy na 12 mis ac mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen gais fel cais ar y cyd
 • Mae sefydliadau partner cymwys sydd wedi’u lleoli yn y ddwy ardal yn gallu bod yn un o’r isod:
  • Elusen gofrestredig
  • Sefydliad anllywodraethol
  • Grŵp cyfansoddedig
  • Sefydliad Cymunedol
  • Ysgol/prifysgol
  • Sefydliad crefyddol
  • Menter gymdeithasol
  • Cwmni buddiant cymunedol
  • Grŵp masnach deg
 • Nid ydym yn cydnabod unigolion sy’n gweithio ar eu pen eu hunain o dan y categori hwn.

Gwobrau

Rhoddir gwobrau am y cais buddugol ym mhob categori. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Cymeradwyaeth i’ch gwaith gan Hub Cymru Affrica
 • Bathodyn gwobr digidol y gallwch ei ychwanegu at eich gwefan a’ch cyfryngau cymdeithasol
 • Hamper Masnach Deg
 • Lle ar y panel yn yr Uwchgynhadledd Cydsafiad Byd-eang ar 23ain Mai i godi proffil eich partneriaeth

Os ydych yn ansicr a yw eich partneriaeth neu’r naill sefydliad neu’r llall yn gymwys, cysylltwch â advice@hubcymruafrica.org.uk

Astudiaeth achos gwobrau

Os byddwch chi a’ch partner yn llwyddiannus, hoffem greu astudiaeth achos i rannu eich gwaith. Drwy gyflwyno ffurflen gais, rydych yn cytuno i gymryd rhan mewn astudiaeth achos o dan thema’r wobr/gwobrau

Os nad ydych chi’n siŵr p’un a yw eich partneriaeth neu’r naill sefydliad neu’r llall yn gymwys, cysylltwch â advice@hubcymruafrica.org.uk.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch sut y byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu astudiaeth achos, cysylltwch â communications@hubcymruafrica.org.uk.

Enillwyr 2022

Partnership Award
Canolfan Menywod Mambakwedza yn Zimbabwe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd
Partnership Award
Canolfan Menywod Mambakwedza yn Zimbabwe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd
Sustainability Award
Tunado (The Uganda National Apiculture Development Organisation) a Bees for Development
Sustainability Award
Tunado (The Uganda National Apiculture Development Organisation) a Bees for Development
Individual Volunteer Award
Martha Musonza Holman, Love Zimbabwe
Individual Volunteer Award
Martha Musonza Holman, Love Zimbabwe