Enillwyr 2022

Partnership Award
Canolfan Menywod Mambakwedza yn Zimbabwe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd
Sustainability Award
Tunado (The Uganda National Apiculture Development Organisation) a Bees for Development
Individual Volunteer Award
Martha Musonza Holman, Love Zimbabwe
Partnership Award
Canolfan Menywod Mambakwedza yn Zimbabwe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd
Sustainability Award
Tunado (The Uganda National Apiculture Development Organisation) a Bees for Development
Individual Volunteer Award
Martha Musonza Holman, Love Zimbabwe
Darllen mwy

Mae dros 300 o bartneriaethau rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, sy’n gweithio mewn undod ac yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu undod a chydweithio rhwng Affrica a Chymru.

Rydym yn trefnu Gwobrau Partneriaeth cyntaf erioed Hub Cymru Affrica. Mae’r gwobrau hyn, sy’n agored i bartneriaethau sy’n bodoli rhwng Cymru ac Affrica, yn canolbwyntio ar undod, ecwiti a dysgu ar y cyd.

Mae tri chategori y gallwch wneud cais amdanynt:

 • Gwobr partneriaeth
 • Gwobr cynaliadwyedd
 • Gwobr gwirfoddolwr unigol

Mae’n rhaid i bob partneriaeth allu dangos eu bod yn gallu gwneud penderfyniadau ecwitïol rhwng y ddau bartner yn y bartneriaeth:

 • Sut mae penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud?
 • Sut ydych chi’n sicrhau bod y gymuned rydych chi’n gweithio gyda hi yn cymryd rhan lawn yn y broses o wneud penderfyniadau?

Mae’r wobr hon yn canolbwyntio ar gryfder y bartneriaeth. Efallai yr hoffech ganolbwyntio ar un o’r pwyntiau isod, neu ar agwedd arall sy’n dangos cryfder ac ecwiti eich perthynas yn eich barn chi:

 • Pa ymagwedd ydych chi’n ei mabwysiadu wrth sicrhau bod gweithgareddau a phrosiectau’n cael eu dyfeisio a’u darparu ar y cyd?
 • Sut ydych chi’n ymdrin ag atebolrwydd eich gwaith ar y cyd? Sut ydych chi’n casglu ac yn gwneud penderfyniadau ar sail Adborth Cymunedol?
 • Sut mae arbenigedd, sgiliau a gwybodaeth o fewn Affrica Is-Sahara yn cael eu cydnabod, eu defnyddio a’u digolledu?
 • Ydych chi’n falch o allu adnabod a mynd i’r afael â gwrthdaro posibl neu wirioneddol gyda’ch gilydd, a gweithio drwyddynt?
 • Sut ydych chi’n rhannu dysgu ac yn myfyrio gyda’ch gilydd?

Sut ydych chi’n gweithio mewn partneriaeth i gynnal canlyniadau’r prosiect y tu hwnt i’r ymyriadau, a sicrhau ei fod yn berchen i’r rheini mae’n effeithio arnynt? N nhermau gwaith yn y gymuned y sefydliad sydd wedi’i leoli yn Affrica Is-Sahara a’r sefydliad yng Nghymru yn y bartneriaeth. Mae rhai enghreifftiau o weithgareddau y gellid eu hystyried sy’n canolbwyntio ar ddiwylliant dibyniaeth heriol yn cynnwys:

 • Mabwysiadu ymagwedd cyfiawnder cymdeithasol at eich gwaith. Ydy eich gwaith yn canolbwyntio ar hawliau dynol, mynediad, cyfranogiad neu ecwiti? Sut fydd yr ymagwedd hon yn lleihau pwysigrwydd eich rôl yn y tymor hir?
 • Oes gan eich prosiectau ‘gynllun ymadael’ wedi’i adeiladu mewn, sydd wedi’i gynllunio gan y gymuned rydych chi’n gweithio gyda hi?
 • Ydy eich dull o gyflwyno eich gwaith yn canolbwyntio ar adrodd straeon moesegol? Yn canolbwyntio ar gydsyniad gwybodus ac yn caniatáu i gyfranogwyr ddefnyddio eu llais eu hunain i adrodd eu straeon eu hunain?
 • Ydych chi a’ch partner/partneriaid wedi trafod strategaeth ymadael yn agored? A fydd y sefydliad yng Nghymru yn ceisio lleihau ei gyfranogiad dros y 5 i 10 mlynedd nesaf i fod yn gyfrwng ar gyfer cyllid? Sut ydych chi’n sicrhau bod y partner Affrica Is-Sahara yn cael ei adael mewn sefyllfa o gryfder?
 • Ydy gwneud penderfyniadau effeithiol eisoes yn sail i’ch partneriaeth? Sut mae hynny’n edrych? Beth allai eraill ei ddysgu o’ch esiampl?
 • Ydych chi wedi canolbwyntio ar gynaliadwyedd ariannol neu sefydliadol? Ydych chi’n gweithio cydweithio i sicrhau bod gan y partner Affrica Is-Sahara y llywodraethu cywir neu ei fod yn ariannol annibynnol y tu hwnt i’r bartneriaeth?

Pwrpas y wobr hon yw cydnabod gwaith gwirfoddolwr unigol o’r naill sefydliad neu’r llall. Hoffem glywed sut mae’r unigolyn hwn yn pwyso am ecwiti ac yn cefnogi eraill i gyrraedd eu huchelgeisiau. Rydym eisiau cydnabod unigolyn a allai fod wedi gweithio i:

 • Gefnogi a hyrwyddo arbenigedd mewn sefydliad Affrica Is-Sahara / cefnogi a hyrwyddo
 • Gynyddu atebolrwydd y sefydliad(au) a’r bartneriaeth a chefnogi newid cadarnhaol
 • Gynyddu dysgu a myfyrio dwy ffordd o fewn y bartneriaeth a chyda’r gymuned/rhanddeiliaid ehangach
 • Weithio yn erbyn niwed personol neu gymdeithasol i gael effaith gadarnhaol o fewn eu cymuned, naill ai gartref yng Nghymru neu yn Affrica.

Bydd straeon eraill am waith rhagorol unigolion, felly peidiwch â theimlo’n gyfyngedig i’r enghreifftiau wrth enwebu rhywun.

Meini Prawf Cyffredinol

Mae’n rhaid i’ch partneriaeth fod rhwng sefydliad yng Nghymru a sefydliad yn Affrica.

Mae’n rhaid bod eich partneriaeth wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd am fwy na 12 mis

Mae’n rhaid cyflwyno’r ffurflen gais fel cais ar y cyd

Mae sefydliadau partner cymwys sydd wedi’u lleoli yn y ddwy ardal yn gallu bod yn un o’r isod:

 • Elusen gofrestredig/NGO, grŵp/CBO cyfansoddedig, Ysgolion/prifysgolion, sefydliadau crefyddol neu Fenter gymdeithasol/CIC
 • Nid ydym yn cydnabod unigolion sy’n gweithio ar eu pen eu hunain o dan y categori hwn.

Gwobrau

Bydd gwobrau yn cael eu rhoi i’r bartneriaeth fuddugol o dan bob categori, a fydd yn cyfrannu at amser a/neu gyngor gan ymgynghorwyr arbenigol. Nodwch na fydd unrhyw wobrau o arian parod yn cael eu rhoi. Bydd partneriaethau buddugol yn gallu penderfynu ar un o’r meysydd isod yr hoffent gael cymorth ariannol fel gwobr:

 • Codi arian
 • Cyfathrebu
 • Ffotograffiaeth a ffilm
 • Amrywiaeth a chynhwysiant
 • Strategaeth a llywodraethu
 • Rheolaeth ariannol

Ni fydd ymgynghorwyr arbenigol yn staff Hub Cymru Affrica, a gallent fod wedi’u lleoli yng Nghymru neu yn Affrica. Gyda phob gwobr, bydd ymgynghoriad cychwynnol â HCA yn nodi blaenoriaethau, a gellir rhoi cymorth naill ai ar hyfforddi neu ddarparu gwasanaeth. Er enghraifft, petasech yn dewis “codi arian”, gallwch ddewis derbyn hyfforddiant ar gyfer y ddau sefydliad ar ddatblygu strategaethau ar gyfer ymgyrch rhoddi cyhoeddus. Neu, efallai y byddwch yn penderfynu bod gennych y sgiliau ond bod amser yn rhwystr ac felly, gall yr ymgynghorydd ddatblygu a chyflwyno cais am grant mewn cydweithrediad â’r bartneriaeth.

Astudiaeth achos gwobrau

Os byddwch chi a’ch partner yn llwyddiannus, hoffem greu astudiaeth achos i rannu eich gwaith. Drwy gyflwyno ffurflen gais, rydych yn cytuno i gymryd rhan mewn astudiaeth achos o dan thema’r wobr/gwobrau

Os nad ydych chi’n siŵr p’un a yw eich partneriaeth neu’r naill sefydliad neu’r llall yn gymwys, cysylltwch â advice@hubcymruafrica.org.uk.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch sut y byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu astudiaeth achos, cysylltwch â communications@hubcymruafrica.org.uk.