Events

Loading Events

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Affrica? Neu a ydych yn syml eisiau cyngor ar sut i sicrhau bod eich gwaith yn lleihau niwed anfwriadol posibl?

Bydd y sesiynau cymorth dwyawr hyn o hyd yn eich arwain drwy’r pwyntiau siarter a sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth fel y gallwch chi roi’r siarter ar waith yn eich gwaith.

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer elusennau micro/bach, unigolion a chysylltiadau cymunedol rhwng Cymru ac Affrica. Rydym yn eich annog i ddod â’ch partneriaid i’r sesiwn rhad ac am ddim hon.

Bydd y sesiwn cyntaf yn canolbwyntio ar y pwyntiau siarter isod:

1. Rydym yn ymrwymo i fynd i’r afael â hiliaeth. Mae’n broblem i bawb, nid baich un grŵp o bobl yn unig, ac mae dod â’r mater i ben yn fuddiol i bawb

4. Byddwn yn ymrwymo i ddatblygu ein dealltwriaeth ddyfnach ein hunain o faterion hiliaeth, a sut maen nhw’n effeithio ar ein ffordd o feddwl

5. Rydym yn sefydliad sy’n croesawu adborth beirniadol, gyda’r bwriad o ddysgu a gwella ein gwaith. Byddwn yn gweithredu heb fod yn amddiffynnol nac yn negyddol i’r rheini sy’n tynnu sylw at arferion hiliol neu drefedigaethol, ac yn creu prosesau atebolrwydd o fewn ein gwaith

7. Rydym yn ymrwymo i wella amrywiaeth ein byrddau, ein timau a’n gwirfoddolwyr er mwyn gwneud penderfyniadau mwy gwybodus a theg

Bydd sesiynau yn y dyfodol yn canolbwyntio ar bwyntiau siarter eraill.

Go to Top