Events

Loading Events

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer Siarter Gwrth-hiliaeth Hub Cymru Affrica? Neu a ydych yn syml eisiau cyngor ar sut i sicrhau bod eich gwaith yn lleihau niwed anfwriadol posibl?

Bydd y sesiynau cymorth dwyawr hyn o hyd yn eich arwain drwy’r pwyntiau siarter a sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth fel y gallwch chi roi’r siarter ar waith yn eich gwaith.

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer elusennau micro/bach, unigolion a chysylltiadau cymunedol rhwng Cymru ac Affrica. Rydym yn eich annog i ddod â’ch partneriaid i’r sesiwn rhad ac am ddim hon.

Bydd y trydydd sesiwn yn canolbwyntio ar y pwyntiau siarter isod:

5. Rydym yn sefydliad sy’n croesawu adborth beirniadol, gyda’r bwriad o ddysgu a gwella ein gwaith. Byddwn yn gweithredu heb fod yn amddiffynnol nac yn negyddol i’r rheini sy’n tynnu sylw at arferion hiliol neu drefedigaethol, ac yn creu prosesau atebolrwydd o fewn ein gwaith

9. Byddwn yn sicrhau bod ein holl waith yn mabwysiadu ymagwedd cyfiawnder cymdeithasol, i hyrwyddo hunangynhaliaeth yr holl bartneriaid, gan gynnwys tegwch mewn cyfleoedd

10. Byddwn yn hyrwyddo cynaliadwyedd bob amser (Cymdeithasol, Dynol, Economaidd ac Amgylcheddol) yn ein gwaith a’n partneriaethau

11. Byddwn yn ystyried yr anghyfiawnderau byd-eang ehangach yn ein gwaith, ac yn ystyried effaith negyddol ein gweithredoedd ar yr hinsawdd a’r amgylchedd ac yn eu lliniaru, a chydnabod mai’r bobl sydd â’r ôl troed carbon isaf yw’r rheini sy’n teimlo’r effaith fwyaf

12. Byddwn yn ymrwymo i gynnwys ein partneriaid, ein bwrdd, ein gwirfoddolwyr a’n cynulleidfa ehangach yn ein gwaith mewn perthynas â’r siarter hon

Cofrestrwch

Go to Top