Events

Loading Events

Grymuso menywod a mynd i’r afael â thrais ar sail rhywedd yn Lesotho

Yn y sesiwn hon o’n Cymuned Ymarfer Rhywedd byddwch yn clywed gan ymarferwraig cyfreithiol, gweithredwraig rhyw a rhywun sy’n frwd am gyfiawnder cymdeithasol, Adv. Joanna Jonas. Joanna yw Cyfarwyddwraig a Chyd-sylfaenydd Cymorth Cyfreithiol Nairasha.

Mae hanes Nairasha o rymuso menywod a merched yn ymestyn i brosiect sydd â’r nod o gryfhau gallu gorfodi’r gyfraith i ymateb i Drais Rhywiol a Thrais ar Sail Rhywedd fel strategaeth i annog a grymuso mwy o fenywod i adrodd am achosion o GBV. Ar ddiwedd y prosiect hwn, cynhaliodd Nairasha hefyd weithdai meithrin gallu ar gyfer gweithwyr iechyd cymunedol, a oedd yn llawn sgiliau i gynnig cymorth seicogymdeithasol sylfaenol i ddioddefwyr a goroeswyr, a fydd yn eu grymuso i wrthsefyll effeithiau seicolegol y trais a brofwyd ganddynt yn ogystal ag i eu hannog nid yn unig i adrodd am yr achosion ond hefyd i allu gwrthsefyll straen ac effeithiau seicolegol erlyniad i’r diwedd.

Gweithredwyd y prosiect mewn partneriaeth â Dolen Cymru Wales-Lesotho Link a’i ariannu drwy Grant Grymuso Merched HCA.

Cymorth Cyfreithiol Nairasha

Mae Cymorth Cyfreithiol Nairasha yn fenter gyfreithiol gymdeithasol o Maseru, Lesotho. Gair Swahili yw Nairasha sydd, wedi’i gyfieithu’n fras, yn golygu “Peth Newydd”. Mae’n beth newydd oherwydd ei fod yn fath newydd o gwmni cyfreithiol sydd wedi’i anelu at rymuso menywod drwy, ymhlith pethau eraill, roi mynediad i gyfiawnder i bob menyw drwy eu gwasanaethau cyfreithiol cost isel a pro bono. Maent yn darparu gwasanaethau cyfreithiol am ddim a chymorth i ddioddefwyr a goroeswyr GBV, yn rhedeg rhaglenni addysg gyfreithiol i fenywod ac yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol cost isel i fenywod sy’n entrepreneuriaid.

Egwyddor arweiniol Nairasha yw, “os mai mynediad at gyfiawnder yw’r llwybr i fwynhau hawliau dynol yn llawn, yna dylai pawb gael mynediad at gyfreithiwr.” Maent yn byw drwy’r egwyddor hon drwy sefydlu rhaglen o’r enw “Nairasha Assist”, sy’n ceisio cynorthwyo o leiaf un fenyw a/neu ferch mewn blwyddyn drwy rymuso a/neu fentora.

Mae Nairasha yn parhau i ymgysylltu a chymryd rhan mewn mentrau sydd â’r nod o rymuso menywod a merched a mynd i’r afael â Thrais ar Sail Rhywedd trwy drafodaethau panel a chyfarfodydd strategol.

Os ydych chi’n ymuno â’n Cymuned Rhywedd am y tro cyntaf:

Mae Cymuned Ymarfer Rhyw HCA yn grŵp agored o ymarferwyr sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol a gwaith grymuso, sy’n dod at ei gilydd bob yn ail fis i hwyluso cymorth cymheiriaid, cyfnewid a dysgu.

Go to Top