Mynnwch Gymorth

Cyngor 1-i-1

Beth rydyn ni’n ei wneud a sut i gysylltu â ni.

Mae ein tîm yn cynnwys pedwar Rheolwr Cymorth Datblygu, a’u rôl nhw yw helpu i ddatblygu sgiliau mewn unigolion a sefydliadau, yn ogystal â chryfhau’r sector Datblygu Rhyngwladol yng Nghymru’n gyffredinol. Rydym yn gwneud hyn trwy:

  • Allgymorth rhagweithiol ar gyfer grwpiau sy’n ymwneud â gweithgareddau prosiect.
  • Sesiynau canllaw un-i-un ar brosiectau unigol a phob agwedd ar gylchred rheoli prosiectau.
  • Cynllun mentora blynyddol ar gyfer 2-5 o fudiadau gwahanol eu maint sy’n gwneud gwaith blaenllaw.
  • Digwyddiadau dysgu ar y cyd i annog dysgu ymysg cymheiriaid a dangos arferion gorau.
  • Sesiynau hyfforddi ar faterion sy’n berthnasol i grwpiau bach, dan arweiniad gwirfoddolwyr.

Rydym yn meithrin perthnasoedd parhaus cryf gydag unigolion a grwpiau, gan gynnwys cysylltiadau iechyd, elusennau bach a grwpiau Masnach Deg mewn trefi.

I gysylltu â’r tîm Cymorth Datblygu, e-bostiwch advice@hubcymruafrica.org.uk a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i gynnig cymorth.assist.

Mentora

Ydych chi’n gymwys ar gyfer ein rhaglen fentora?

Mae ceisiadau ar gyfer rhaglen 2021 yn nawr ar agor!

Bydd Rhaglen Ddwys Hyb Cymru Affrica yn helpu’ch mudiad i wella eu gallu a’u potensial. Mae’r rhaglen hon, sy’n cael ei chynnal mewn 3 gwahanol ffurf, ar gael i hyd at bump o fudiadau yng Nghymru bob blwyddyn.

Hyfforddiant

Gallwn gynnig hyfforddiant proffesiynol ar gyfer datblygiad proffesiynol / sefydliadol.

I siarad ag un o’n Rheolwyr Cymorth Datblygu a chanfod pa gyfleoedd hyfforddi sydd ar gael ar gyfer eich prosiect neu grŵp, e-bostiwch advice@hubcymruafrica.org.uk.

Adnoddau

Mae yma adnoddau ar amrywiaeth o bynciau. Cliciwch trwy’r gwahanol benawdau pwnc isod i ddod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnoch chi.