HomeMynnwch GymorthAdnoddauLlywodraethiant a Threfniadaeth

Llywodraethiant a Threfniadaeth

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau amrywiol i gynorthwyo llywodraethiant eich mudiad. Ewch i’r adrannau canlynol i ddarllen mwy ac i ddod o hyd i’r dolenni perthnasol.

Mae’r daflen awgrymiadau hon yn nodi’r ffynonellau gwybodaeth hanfodol, ystyriaethau allweddol ac yn amlinellu’r camau i sefydlu elusen neu gwmni buddiannau cymunedol (CBC). Nid yw wedi’i fwriadu fel cyngor cyfreithiol, ond yn hytrach fel man cychwyn i’w ystyried trwy dynnu sylw at wybodaeth berthnasol.

Lawrlwythwch y daflen awgrymiadau

Mae hwn wedi’i gynllunio i fod yn ganllaw hunan-fyfyriol i’ch helpu chi i asesu ble rydych chi fel mudiad. Fe’i datblygwyd ar gyfer Hyb Cymru Affrica gan y partneriaid a sefydlodd y mudiad a’i gydrannau: WCIA, WCVA, Panel Cynghori Is-Sahara a Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, ar y cyd â Rhwydwaith Cynghrair Datblygu Rhyngwladol yr Alban a BOND. Bydd yn eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau eich mudiad.

Mae’r dangosyddion wedi’u haddasu o Becyn Cymorth Effeithiolrwydd BOND a NIDOS.

Mae’n cynnwys 12 maes allweddol o effeithiolrwydd sefydliadol:

 1. Trefniadaeth a Chennad
 2. Cyllido a Chodi Arian
 3. Codi Ymwybyddiaeth yng Nghymru
 4. Cyfathrebu â phartneriaid
 5. Cynnwys y bobl / gwirfoddolwyr cywir
 6. Ymweliadau Cyfnewid
 7. Cyfranogiad cymunedol mewn prosiectau
 8. Capasiti a pherchnogaeth gan wledydd Deheuol
 9. Monitro, gwerthuso a dysgu
 10. Tryloywder a llywodraethiant agored
 11. Diogelu
 12. Amrywioldeb a chynhwysiad

Gwerthuso Effeithiolrwydd y Mudiad

Mae’n anodd gwneud cynllunio strategol yn dda. Nid oes gan lawer o gyrff anllywodraethol gynlluniau strategol, ac nid ydynt yn siŵr iawn beth ydyn nhw. Mae hefyd yn bosib y bydd gan eraill rai sy’n ddogfennau hir, llawn jargon, sy’n casglu llwch ar silff mewn swyddfa. Anaml iawn ydyn nhw’n ddogfennau byw sy’n helpu i roi cyfeiriad ystyrlon i benderfyniadau.

Defnyddiwch yr adnoddau isod i wella strategaeth eich sefydliad:

Pecyn Cymorth Cynllunio Strategol – INTRAC

Adolygiad Strategol: Arolwg Cynllunio Unigol

Partner Deheuol: Arolwg Cynllunio Unigol

Cyn ffurfio partneriaeth â mudiad newydd, mae’n ddoeth gofyn amryw o gwestiynau gwerthusol er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i fod yn gweithio gyda phartner addas, a bod y penderfyniad hwn yn seiliedig ar ddadansoddiad o dystiolaeth a phrofiad.

Dyma fframwaith ar gyfer cwestiynau i asesu risg weithredol, ariannol, allanol ac o ran enw da’r mudiad, yn ogystal â chydymffurfiad â’r gyfraith a chanllawiau arfer gorau. Yn y pen draw, mae angen i chi sicrhau eu bod yn addas ac yn ddiogel ar gyfer gweithio mewn partneriaeth â nhw.

Lawrlwythwch y Rhestr Wirio Diwydrwydd
Priodol yma