Edrych yn ôl at Gynhadledd Iechyd Cymru ac Affrica 2022

Categories: NewyddionPublished On: 17th November, 2022696 words3.6 min read

Edrych yn ôl at Gynhadledd Iechyd Cymru ac Affrica 2022

Categories: NewyddionPublished On: 17th November, 202231.7 min read

Fis diwethaf, cynhaliodd Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica (RhCICA) a Hub Cymru Africa Gynhadledd Iechyd Flynyddol Cymru ac Affrica yn y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd. Roedd yn ddiwrnod gwych yn llawn dysgu a rhwydweithio, heb sôn am fwyd blasus Nigeria. Rydym yn siŵr bod y mynychwyr wedi cymryd rhywbeth cadarnhaol o’r cyflwyniadau, y trafodaethau a’r gweithdai wrth wneud cysylltiadau proffesiynol i bara i’r dyfodol.

Llogodd Hub Cymru Affrica ffotograffydd i dynnu lluniau o hanner cyntaf y diwrnod. Rydym wrth ein bodd gyda’r canlyniadau, sydd i’w gweld ar ein cyfrif Flickr.

Fe wnaethom hefyd ffilmio’r sesiynau a gynhaliwyd yn y Neuadd Farmor, yr ydym wedi dechrau eu hychwanegu at ein sianel YouTube. Gellir eu gwylio ar y rhestr chwarae bwrpasol hon.

“Bellach mae gen i well dealltwriaeth o’r cysylltiad rhwng iechyd a newid hinsawdd a’r cyfrifoldeb sydd gennym ni i gyd tuag at ofal iechyd byd-eang.” – Adborth gan fynychwr.

Rydym wrth ein bodd bod cymaint o fynychwyr wedi rhoi adborth cadarnhaol am y digwyddiad. Yn wir, dywedodd 59% fod y digwyddiad yn “Ardderchog” yn gyffredinol a 39% arall yn “Dda”. Roedd lefelau bodlonrwydd tebyg gyda’r cyflwynwyr, cyfleoedd rhwydweithio, arlwyo, a’r lleoliad, er i nifer o bobl grybwyll yr acwsteg yn y Neuadd Farmor fel bod lle i wella.

Yr Athro Kelechi Nnoaham yn traddodi ei anerchiad croesawus. Llun gan Nick Treharne

Dechreuodd y diwrnod gyda chroeso cynnes gan yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Chadeirydd RhCICA. Cyflwynodd thema’r diwrnod, “Empathi,” a phwysleisiodd y rôl hollbwysig y dylai ei chwarae yn nyfodol gofal iechyd, yma yng Nghymru a ledled y byd. Aeth i’r afael hefyd â’r effaith negyddol y mae hiliaeth a gwarth yn ei chael ar les cleifion a darparwyr gofal iechyd. Ynghyd â recordiad fideo o’r araith hon ar ein sianel YouTube, rydym wedi sicrhau bod y testun llawn ar gael ar ein gwefan.

“Cysylltiadau iechyd Cymru ac Affrica yw un o’r ffyrdd y mae Cymru yn dangos cyfrifoldeb byd-eang.” – Sandy Clubb, Artist Cynnwys yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dysgon ni am brosiectau sy’n digwydd yn y maes yn Lesotho, Sansibar, a Malawi trwy gysylltiadau iechyd Cymru-Affrica ar bynciau mor amrywiol â COVID-19, llawdriniaeth, iechyd meddwl, ac ymwrthedd gwrth-ficrobaidd. Yn ystod y gweithdai, cawsom hefyd fewnwelediad gwerthfawr i sut mae sefydliadau fel Hub Cymru Affrica, RhCICA, a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu unigolion a sefydliadau i ffurfio partneriaethau dramor, defnyddio dulliau gwrth-hiliaeth a dod yn fwy cyfrifol yn fyd-eang.

Cafwyd anerchiad prynhawn ysbrydoledig gan Tebello Lepheane ynghylch sut y gwnaeth diffyg cyfleusterau gofal lliniarol yn Lesotho ei harwain at sefydlu Hosbis Starlight Oasis of Hope. “Yn y siwrnai hon o fywyd, empathi yw’r cyfan sydd gan fodau dynol,” meddai, gan egluro pam ei bod yn falch gyda’r dewis o thema ar gyfer y diwrnod. “Ein DNA ni yw gofalu am ein gilydd. Felly, teimlais fod angen i mi wneud fy nghyfrifoldeb, nid i gwyno am yr hyn y mae’r llywodraeth yn ei wneud neu ddim yn ei wneud. Rydym yn trosglwyddo popeth yr ydym o fod yn bodau dynol tosturiol, sensitif, chwerthin a gofalgar, i […] fod yn ddinasyddion byd-eang, lle byddwn yn canolbwyntio ar sut y gallwn effeithio ar ein gilydd yn y gofod iechyd ble bynnag yn y byd mae’n bosibl.”

Dr. Joseph Sunday a Dr. Julia Terry wrth stondin am gyrsiau Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol De Cymru. Llun gan Nick Treharne

Uchafbwynt i lawer oedd y drafodaeth banel a ddaeth â’r diwrnod i ben. Roedd Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, ar y panel ochr yn ochr â Kelechi Nnoaham a Tina Fahm, cadeiryddion WaAHLN a Hub Cymru Africa yn y drefn honno. Mynegwyd yr heriau a welant yn systemau gofal iechyd cymhleth, dan bwysau heddiw, a phwysleisiwyd yr angen i empathi fod wrth wraidd yr atebion i’w problemau.

“Fe wnes i fwynhau’n arbennig clywed gan [Prif Swyddog Nyrsio Cymru] Sue Tranka a dysgu am Siarter Gwrth-Hiliaeth Hub Cymru Affrica.” – Adborth gan fynychwyr

Diolchwn i bawb a fynychodd am wneud hynny, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Gynhadledd Iechyd nesaf Cymru ac Affrica yn 2023.