Stori Saffron

Categories: Newyddion, GwirfoddoliPublished On: 3rd June, 2024502 words2.5 min read

Stori Saffron

Categories: Newyddion, GwirfoddoliPublished On: 3rd June, 202422.8 min read

Os ydych chi’n bwriadu torri i mewn i’r trydydd sector fel gyrfa, efallai mai gwirfoddoli yw’r ffordd hawsaf o gael rhywfaint o brofiad a mewnwelediad gwerthfawr i’ch CV.

Roedd Saffron, gwirfoddolwr Hub Cymru Africa, yn astudio ar gyfer ei gradd meistr mewn Amgylchedd a Datblygu pan benderfynodd gael rhywfaint o brofiad gwirfoddoli.

“Roeddwn i’n gobeithio dysgu mwy am faterion amgylcheddol a datblygu byd-eang mewn amgylchedd proffesiynol, a chael rhywfaint o brofiad mewn sefydliad oedd yn cynnwys y gwerthoedd hyn”.

Estynnodd Saffron allan i Hub Cymru Africa, a chyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli, a wnaeth baru ei diddordebau a’i chais am rôl sy’n seiliedig ar ymchwil, gyda chyfle gwirfoddoli gyda Cymru Masnach Deg. Yn 2023, gwirfoddolodd Saffron am 6 awr yr wythnos am 6 mis gyda Cymru Masnach Deg.

“Roedd fy rôl yn canolbwyntio ar greu a hyrwyddo cyrsiau hyfforddi cynaliadwyedd ar gyfer y sector cyhoeddus. Roedd y cyrsiau’n ymdrin â phynciau fel newid hinsawdd, cymhlethdodau cadwyni cyflenwi, ac effaith y pethau rydym yn eu prynu, deddfwriaeth Gymreig a chyfiawnder masnach. Roedd rhywfaint o fy ngwaith yn cynnwys datblygu cynnwys ar gyfer y cyrsiau hyn drwy ymchwilio i’r pynciau, darparu syniadau, awgrymu gweithgareddau ac adnoddau i’w cynnwys, ac ysgrifennu adrannau.

Hefyd, fe wnes i baratoi llwythi o ddeunydd marchnata, gan gynnwys creu rhestrau targed o sefydliadau (undebau llafur, ysgolion, awdurdodau lleol, byrddau iechyd, prifysgolion, cylchgronau), ysgrifennu testun marchnata, negeseuon ar gyfer y dudalen lanio a thempledi e-bost marchnata, yn ogystal â chysylltu â llawer o wahanol bobl yn uniongyrchol i hyrwyddo’r cyrsiau.”

Agwedd allweddol ar raglen hyfforddi Hub Cymru Africa yw’r gefnogaeth barhaus rydym yn eu cynnig ar leoliadau. 

 “Fe wnes i gydweithio gydag arweinydd y prosiect yn Masnach Deg; cefais gyfarfodydd dal i fyny wythnosol ag ef, ac roedd wrth law bob amser i roi arweiniad.” 

Roedd hi’n gallu cymryd rhan mewn digwyddiadau Cymru Masnach Deg hefyd, ac fe wnaeth hi hyd yn oed gysylltu â grŵp ymgyrchu Masnach Deg yn ei phentref lleol. 

“Fe wnes i ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu a datrys problemau, a phrofi sut y gall gweithredu ar y cyd wneud gwahaniaeth. Fe wnaeth [gwirfoddoli] fy ngalluogi i ddod i adnabod criw gwych o bobl ym maes Masnach Deg a thu hwnt”.

Fe wnaeth y profiad hwn atgyfnerthu diddordeb Saffron mewn cyfiawnder hinsawdd a chymdeithasol, ac roedd yn ddefnyddiol i’w helpu i benderfynu beth hoffai ei wneud ar ôl graddio. Mae Saffron bellach yn gweithio fel Swyddog Newid Hinsawdd i gyngor dinas yng Nghymru.

Mae Saffron yn annog eraill sydd eisiau torri mewn i’r sector i ystyried gwirfoddoli:

“Mae’r profiad wedi rhoi profiad uniongyrchol i mi mewn sector newydd. Buaswn yn argymell yn gryf i unrhyw un i weithio/wirfoddoli gyda Hub Cymru Africa / Cymru Masnach Deg, a chyfrannu at wneud byd tecach wrth ddysgu rhywbeth newydd a chwrdd â phobl wych.”

Rydym yn croesawu ceisiadau gwirfoddoli gan bobl o bob cefndir, a gallwn helpu i ddod o hyd i leoliad i gyd-fynd â’ch sgiliau a’ch profiad. Os hoffech siarad gyda’n tîm ynghylch gwirfoddoli, e-bostiwch enquiries@hubcymruafrica.org.uk i ddechrau’r sgwrs.