Penodwyd Tina Fahm yn Gadeirydd Hub Cymru Africa

Categories: NewyddionPublished On: 4th August, 2022438 words2.2 min read

Penodwyd Tina Fahm yn Gadeirydd Hub Cymru Africa

Categories: NewyddionPublished On: 4th August, 202220 min read

Mae Hub Cymru Africa wedi penodi Tina Fahm yn Gadeirydd Annibynnol newydd ei Fwrdd Partneriaeth.

Mae Tina Fahm wedi creu gyrfa hynod lwyddiannus fel arbenigwraig mewn llywodraethu, risg a chydymffurfiaeth, gan weithio ar draws amrywiol sectorau diwydiant, sefydliadau a seneddau. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad yn helpu sefydliadau i gynnal fframweithiau llywodraethu a sicrwydd cadarn, ac i reoli risg yn effeithiol. Mae ei gwaith yn cefnogi ecwiti preifat a buddsoddiadau ar draws Affrica. Mae Tina hefyd wedi gwasanaethu ar fyrddau sefydliadau elusennol sy’n ymwneud â thai cymdeithasol, cydraddoldeb rhywiol a buddiannau pobl ag anableddau dysgu.

Wedi ei heni yn Nigeria, bu Tina yn byw yn Lloegr am gyfnod byr yn blentyn ifanc cyn symud i Sambia, lle cafodd ei magu a threuliodd ei blynyddoedd ffurfiannol. Aeth ymlaen i astudio am radd baglor a meistr yn Birkbeck, Prifysgol Llundain. Mae hi bellach yn byw yn y Coed Duon, Cymru.

Dywedodd Tina Fahm, Cadeirydd Annibynnol newydd Hub Cymru Affrica:

“Rwy’n gyffrous iawn i gael cael y cyfle hwn i ddefnyddio fy ngwybodaeth, fy sgiliau a’m harbenigedd i wasanaethu yn y modd hwn, yn enwedig ar y munud hollbwysig yma i Affrica.

“Mae’r sector undod byd-eang dan fygythiad. Mae democratiaeth a chymaint o’r gwerthoedd a’r hawliau sydd wedi’u hennill yn galed yr ydym yn eu caru mewn perygl. Mae angen inni fod yn wyliadwrus, gan na ddylai unrhyw un ohonom eu cymryd yn ganiataol. Mae rhan o hynny’n cynnwys ymrwymo i bartneriaethau. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd, cofleidio ein gilydd a dyfnhau ein dealltwriaeth o’n gilydd. Rwy’n gobeithio y bydd Hub Cymru Africa yn tyfu mewn cryfder fel hwylusydd a grym gyrru ar gyfer partneriaethau undod byd-eang.”

Dywedodd Claire O’Shea, Pennaeth Partneriaeth Hub Cymru Africa:

“Mae gan Hub Cymru Africa ran bwysig i’w chwarae wrth adeiladu undod rhwng Cymru ac Affrica. Ar adeg pan fo heriau newid hinsawdd a’r angen am bartneriaeth fyd-eang yn fwy dybryd nag erioed, rydym yn falch iawn o fod wedi penodi Cadeirydd sy’n rhannu ein gwerthoedd ac sydd â gwybodaeth ddofn o gyd-destunau’r DU ac Affrica.

“Mae Tina eisoes wedi dangos ei gweledigaeth a’i brwdfrydedd dros y sector undod byd-eang yng Nghymru, gan gyflwyno ei gweledigaeth yn ein huwchgynhadledd haf ddiweddar yng Nghaerdydd. Edrychwn ymlaen at ei chyfraniad parhaus.”

Mae Tina yn ymuno â Hub Cymru Africa ar adeg gyffrous gyda lansiad ar fin digwydd o strategaeth newydd a Siarter Gwrth-Hiliaeth sy’n addas ar gyfer ein byd ôl-bandemig. Bydd yn helpu Hub Cymru Africa i gyflawni ei weledigaeth gyfunol ar gyfer y bartneriaeth ac ar gyfer y sector undod byd-eang yng Nghymru.