Dyma’r tîm

Claire O'Shea
Claire O'SheaPennaeth Partneriaeth
Mae Claire yn weithiwr proffesiynol ym maes Cyfathrebu, Ymgyrchoedd a Pholisi gyda phrofiad helaeth o weithio mewn sefydliadau aelodaeth a’r trydydd sector yng Nghymru. Mae hi wedi treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa yn gweithio ar faterion cyfiawnder cymdeithasol a hawliau ym maes iechyd ac addysg.

Cyn ymuno â Hyb Cymru Affrica, bu’n gweithio fel Rheolwr ar gyfer yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd yng Nghymru, gan weithio i ddatblygu ymateb strategol ac ymwybyddiaeth ynghylch unigrwydd ymysg pobl hŷn yng Nghymru. Cyn hyn, ac ar ben arall y sbectrwm oedran, bu Claire yn Rheolwr Materion Allanol gydag UCM Cymru, gan gynorthwyo pobl ifanc i gyflawni system addysg uwch decach a mwy hygyrch yng Nghymru.

Mae hi wedi gweithio ac astudio yng Nghymru ers 2001, gan raddio o Brifysgol Caerdydd gyda BA mewn Cyfathrebu. Yn ddiweddarach, astudiodd ar gyfer diploma mewn Materion
Cyhoeddus gyda’r CIPR, gan ganolbwyntio ei hymchwil ar effeithiolrwydd y Trydydd Sector yng Nghymru wrth lobïo ac eirioli ar ran pobl fregus.

Yn ogystal â’i rôl yn HCA, mae Claire ar hyn o bryd yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Sustrans Cymru ac yn Gyd-Gadeirydd Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru.

Cysylltwch â Claire heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Peter Gilbey
Peter GilbeyRheolwr Cyfathrebu
Peter yw’r Rheolwr Cyfathrebu yn Hyb Cymru Affrica. Mae’n arwain gwaith cyfathrebu’r mudiad, gan gynnwys ymgysylltu â’r cyhoedd, y cyfryngau a llunwyr polisi.

Fe’i ganed yn Abertawe a’i fagu yn Ystradgynlais, ac mae wedi mynychu prifysgolion Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd.

Ar ôl cwblhau MA mewn gwleidyddiaeth Ewropeaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, ymunodd Peter â thîm Cymru’n Gryfach yn Ewrop – yr ymgyrch swyddogol dros ‘Aros’ yng Nghymru, ar gyfer Refferendwm yr UE 2016. Yna, mewn partneriaeth â Chadeirydd yr ymgyrch, Geraint Talfan Davies, aethant ati i sefydlu Cymru dros Ewrop – mudiad ymgyrchu a lobïo oedd â’r nod gwreiddiol o warchod buddiannau Cymru mewn trafodaethau ynghylch Brexit. Mae gan Peter brofiad helaeth mewn ymgyrchoedd, rheoli gwirfoddolwyr, materion cyhoeddus a chyfathrebu.

Mae Peter hefyd wedi treulio’r 10 mlynedd diwethaf yn cynnig cymorth i Sefydliad Celfyddydau Josef Herman, sy’n hyrwyddo etifeddiaeth yr artist Iddewig a ymgartrefodd yn Ystradgynlais, Powys, gyda’u cyfathrebiadau ar sail pro bono.

Yn ei amser hamdden, mae Peter yn gwirfoddoli yng Nghartref Cŵn Caerdydd, lle cyfarfu â’i ffrind gorau (sef ci) Sidan!

Fadhili Maghiya
Fadhili Maghiya Swyddog Gwasgariad a Chynhwysiant
Mae Fadhili yn arwain y Panel Cynghori Is-Sahara, un o’r partneriaid yn HCA, sy’n gweithio ar feysydd alltudiaeth a chynhwysiant. Mae ei waith ar alltudiaeth yn cynnwys gweithio gyda chymunedau Affricanaidd yng Nghymru trwy ddarparu cymorth â datblygiad, trefnu hyfforddiant a digwyddiadau penodol ar gyfer y gymuned a’u cysylltu â’r sector datblygu.

Ar ôl graddio yn y Gwyddorau Cymdeithasol ac yna ennill MA mewn Hawliau Dynol, mae gan Fadhili 10 mlynedd o brofiad yn y sector datblygu, gan weithio’n flaenorol fel intern cyfreithiol i Dribiwnlys Troseddol Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Rwanda (UNICTR) a gyda Chymdeithas Frenhinol Affrica a Film Africa. Ymunodd â SSAP yn 2013, gan arwain rhaglenni Cymru / DU ac Affrica’r mudiad.

Un o’i amcanion yw cysylltu mudiadau ac unigolion sydd â diddordeb mewn cymunedau alltud yng Nghymru, ynghyd â’u cynghori a’u cefnogi â’u gwaith gyda chymunedau yn Affrica Is-Sahara, gan ganolbwyntio’n arbennig ar feysydd cynhwysiant. Gall gynorthwyo’ch mudiad ar bynciau mor amrywiol â sefydlu grŵp neu fudiad cymunedol, prosesau cofrestru, datblygu strategaethau sefydliadol, adroddiadau ar effaith a chysylltu â rhanddeiliaid yng Nghymru ac Affrica.

Cysylltwch â Fadhili heddiw i ddarganfod sut y gall e gynnig cymorth i’ch mudiad.

Beth Kidd
Beth KiddUwch Rheolwr Cymorth Datblygu
Mae Beth yn rhoi cefnogaeth i dîm o bedwar Rheolwr Cymorth Datblygu i adeiladu capasiti grwpiau sy’n cynorthwyo prosiectau Datblygu Rhyngwladol yn Affrica. Mae hi’n gweithio gyda grwpiau i ddatrys problemau wrth gynllunio a gweithredu rhaglenni, codi arian a meysydd
eraill a nodwyd, gan helpu i ddatblygu cynlluniau gweithredu gyda’i gilydd a darparu cysylltiadau ar gyfer hyfforddiant a chyfleoedd eraill.

Mae gan Beth 17 mlynedd o brofiad mewn datblygu rhyngwladol, gyda rhoddwr, corff anllywodraethol rhyngwladol ac ar lefel maes. Cyn gweithio gyda Hyb Cymru Affrica roedd hi’n Swyddog Datblygu gyda Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru dros Affrica. Bu hefyd yn gweithio gyda Concern Universal (United Purpose bellach) fel Cydlynydd eu Rhaglen Ryngwladol, ac yn Comic Relief mewn nifer o rolau gan gynnwys fel eu Cydlynydd Dysgu Rhyngwladol. Yn 2007/8 bu’n gweithio gyda Visions in Action yn Uganda, lle bu’n cynorthwyo cydweithwyr i gydlynu ymgyrch Gwybodaeth, Addysg a Chyfathrebu, gan annog pobl ifanc yr effeithiwyd arnynt gan ryfel mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Kitgum a Gulu yng Ngogledd Uganda i gael mynediad at brofion, triniaeth a chwnsela ar gyfer HIV.

Gall Beth gynnig cymorth i fudiadau trwy eu helpu i feddwl am yr hyn a fyddai fwyaf buddiol i’w mudiad, a’u helpu i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt i wella yn y gwaith sy’n golygu cymaint iddyn nhw.

Cysylltwch â Beth heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Emma Beacham
Emma BeachamRheolwr Cymorth Datblygu (Gogledd)
Emma Beacham yw Rheolwr Cymorth Datblygu Gogledd Cymru, sy’n gweithio gyda grwpiau gan roi cyngor, adeiladu rhwydweithiau, a chynnig cyfleoedd hyfforddi a dysgu i gymuned Cymru Affrica.

Mae gan Emma dros 18 mlynedd o brofiad mewn Datblygu Cymunedol Rhyngwladol a lleol. Wrth ddilyn gyrfa flaenorol mewn ymchwil gwyddonol, yn 2002 enillodd Emma radd Meistr mewn Datblygiad Cymdeithasol Rhyngwladol, ac ers hynny mae wedi gweithio mewn amryw o rolau mewn mudiadau fel Austcare, Malteser International, ac Oxfam GB.

Cyn ymuno â’r Hyb, bu Emma’n gweithio fel Cydlynydd Cyllido gyda mudiad bach, Asylum Welcome, a hefyd sefydlodd grŵp cymunedol
More in Common yn ei hardal leol.

Mae Emma yn hyfforddwr cymwysedig, a gall gynnig seinfwrdd i grwpiau drafod a cheisio datrys unrhyw anawsterau y gallent ddod ar eu traws yn eu prosiectau. Mae ganddi brofiad eang o reoli prosiectau a chylchred rhaglenni, cyllido, monitro, gwerthuso a dysgu, rhywedd a bregusrwydd, gwirfoddoli a llywodraethiant, ac mae wedi gweithio ar draws amrywiaeth o sectorau. Gyda mynediad at rwydwaith ehangach Hyb Cymru Affrica, gall hefyd gyfeirio grwpiau at gymorth technegol ac adnoddau.

Cysylltwch ag Emma heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Catherine Moulogo
Catherine MoulogoRheolwr Cymorth Datblygu
Mae Cath yn Rheolwr Cymorth Datblygu, gyda chyfrifoldeb ychwanegol dros reoli prosiect “Sbardun ar gyfer Dysgu”, sef ein cynllun dysgu digidol. Trwy gynnig cymorth un-i-un a threfnu Digwyddiadau Dysgu a Rennir, mae Cath yn helpu grwpiau i wella gwybodaeth a sgiliau wrth ddatblygu, cyflwyno ac ariannu prosiectau gwych.

Yn ogystal â gweithio i Hyb Cymru Affrica yn rhan-amser, mae Cath hefyd wedi gweithio i Dolen Cymru (Cyswllt Lesotho Cymru) ers 2017 fel Rheolwr Prosiect WASH. Gyda chymhwyster mewn Rheoli Adnoddau Dŵr Integredig, bu’n byw am bedair blynedd yn Tuvalu, De’r Môr Tawel, a bu’n gweithio fel Cydlynydd Cynorthwyol gyda phrosiect cenedlaethol ar reoli dŵr wedi’i ariannu gan UNDP / GEF. Cyn hynny, bu’n gweithio i’r elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus ac fel Rheolwr Rhaglen
PONT, bu’n rheoli rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol Cymru dros Affrica.

Mae ei rolau gwirfoddoli yn y gorffennol yn cynnwys hwylusydd yn y wlad ar gyfer Alofa Tuvalu, elusen gwydnwch Newid Hinsawdd yn Ne’r Môr Tawel, ac fel Ymddiriedolwr ar gyfer Blossom Africa yn Uganda.

Mae hi’n arbenigo mewn helpu grwpiau i weithio trwy heriau, datblygu strategaethau codi arian a sefydliadol, neu ddim ond rhannu awgrymiadau ar gael y gorau o’ch gwaith – weithiau’r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ail bâr o lygaid i brawfddarllen cynllun prosiect neu gais am gyllid.

Cysylltwch â Cath heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Hannah Sheppard
Hannah SheppardRheolwr Cymorth Datblygu
Mae Hannah yn mentora elusennau bach i’w helpu i wireddu eu hamcanion. Mae hi hefyd yn gweithio gyda Phennaeth y Bartneriaeth i
gynrychioli a dangos sector Cymru ar ei orau, ei effeithiau a’i anghenion, i aelodau etholedig, asiantaethau datblygu eraill yng Nghymru a’r DU, Llywodraeth Cymru, yr Adran Ddatblygu Rhyngwladol a chyllidwyr.

Dechreuodd Hannah ei gyrfa yn y BBC, gan weithio yn adran y wasg a chysylltiadau cyhoeddus ym Mryste, Llundain a Birmingham. Ar ôl helpu â chreu cynllun peilot ar gyfer radio mewn carchar, roedd hi eisiau rhywbeth mwy cymdeithasol gyfrifol i ganolbwyntio arno, felly symudodd i Ethiopia gan ddefnyddio ei sgiliau cyfathrebu i gynnig cymorth i brosiectau tryloywder a llywodraethiant gyda rhoddwyr mawr fel yr Adran Ddatblygu Rhyngwladol, a Banc y Byd, i brosiectau bach cymunedol HIV
AIDS gyda mudiad Achub y Plant. Ar ôl dychwelyd i’r DU mae hi wedi gweithio i Sustrans ar brosiectau datblygu cymunedol cyn cwblhau MSc mewn Polisi a Rheolaeth Datblygu Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymunodd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn 2011 i reoli’r Hyb Datblygu Rhyngwladol, sydd bellach wedi’i uno â’r model Partneriaeth cyfredol ar gyfer Hyb Cymru Affrica.

Gall Hannah eich helpu chi i ddatrys heriau y gall eich mudiad fod yn eu hwynebu, yn ogystal â darparu cyngor ad hoc am unrhyw beth o godi arian, i weithio mewn partneriaeth neu lywodraethiant.

Cysylltwch â Hannah heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Cathie Jackson
Cathie JacksonCyd-drefnydd Gwirfoddoli a Chymorth
Ymunodd Cathie â’r tîm ym mis Mehefin 2018, yn dilyn blynyddoedd lawer yn ymgyrchu ac yn codi ymwybyddiaeth o faterion datblygu rhyngwladol fel cynrychiolydd eglwys ar gyfer Tearfund. Mae hi wedi bod yn ymwneud â dau grŵp Masnach Deg lleol, ac ar hyn o bryd mae’n
Gadeirydd y grŵp yn Ninas Powys.

Mae gan Cathie radd baglor mewn Economeg a Gwleidyddiaeth a TAR (AUAB) yn ogystal â gradd meistr mewn astudiaethau llyfrgell a gwybodaeth, cymhwyster a ddefnyddiodd er mwyn dilyn gyrfa mewn llyfrgellyddiaeth prifysgol am dros 20 mlynedd.

Cathie sy’n arwain y rhaglen wirfoddoli yn Hyb Cymru Affrica, a gall helpu’r rhai sy’n ystyried gwirfoddoli i ddod o hyd i’r lleoliad delfrydol, yn ogystal â chanfod cymorth gan wirfoddolwyr ar gyfer mudiadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Os ydych chi’n awyddus i
gyfrannu eich sgiliau i grwpiau datblygu rhyngwladol neu am ennill profiad mewn mudiad datblygu, gall helpu i’ch cysylltu â’r cyfle iawn i chi.

Cysylltwch â Cathie heddiw i ddarganfod sut y gall hi eich helpu chi.

Aileen Burmeister
Aileen BurmeisterCyd-drefnydd Cenedlaethol Cymru Masnach Deg
Aileen yw’r Cydlynydd Cenedlaethol ar gyfer Masnach Deg Cymru, un o’r sefydliadau partner yn Hyb Cymru Affrica sydd â’r nod o roi cymorth, tyfu a hyrwyddo Masnach Deg yng Nghymru trwy weithio gyda chymunedau lleol ledled y wlad.

Ymunodd Aileen â Masnach Deg Cymru yn dilyn tair blynedd yn y trydydd sector gyda mudiad Cyngor ar Bopeth Cymru, a chyn hynny amrywiaeth o swyddi ym maes addysg. Cyn gweithio gyda Masnach Deg Cymru, roedd yn aelod o ddau grŵp Masnach Deg lleol, yn Aberystwyth a Chaerdydd; ac yn ystod ei gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, astudiodd faterion ehangach yn ymwneud â masnach fyd-eang a’r defnydd o adnoddau, gyda ffocws penodol ar gotwm.

Gall Aileen helpu sefydliadau mewn amryw o ffyrdd; trwy rannu gwybodaeth arbenigol a chynnig arweiniad ar lawer o agweddau ar Fasnach Deg, cefnogaeth i grwpiau ac ymgyrchu, a hefyd darparu adnoddau a syniadau ar gyfer digwyddiadau a phrosiectau Masnach Deg.

Cysylltwch â Aileen heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.

Emina Redzepovic
Emina RedzepovicCyd-drefnydd Digwyddiadau a Chymorth Cymru Masnach Deg
Mae Emina yn gweithio gydag Aileen i hyrwyddo gwaith Masnach Deg Cymru trwy ddigwyddiadau, cyfathrebu a hyrwyddo grwpiau lleol.

Mae hi wedi gweithio fel proffesiynwr cyfathrebu yn y sector elusennol ers sawl blwyddyn gyda mudiadau amgylcheddol, iechyd, addysg, gwirfoddoli a digartrefedd. Mae hi hefyd yn gweithio fel arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ar ei liwt ei hun, yn bennaf yn y sector creadigol, ac mae’n angerddol dros hawliau menywod, cydraddoldeb a chyfiawnder byd-eang.

Gall Emina eich helpu i ddysgu mwy am Fasnach Deg, eich helpu chi i gymryd rhan yn eich cymuned leol neu hwyluso cyfranogiad mewn digwyddiadau neu ymgyrchoedd yn ymwneud â Masnach Deg.

Cysylltwch ag Emina heddiw i ddarganfod sut y gall hi gynnig cymorth i’ch mudiad.